Download
za asni ukrepi po pravu eu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Začasni ukrepi po pravu EU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Začasni ukrepi po pravu EU

Začasni ukrepi po pravu EU

153 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Začasni ukrepi po pravu EU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Začasni ukrepi po pravu EU Rajko Knez

 2. Začasni ukrepi v pravu ES Pred nacional. sodišči v postopku čl. 234 Pred nacionalnimi sodišči – v postopku priznavanja Pred SES in SPS (člen 243) “Sodišče lahko v vseh pri njem vloženih zadevah sprejme potrebne začasne odredbe.”

 3. Začasni ukrepi z vidika prava ES… • zakaj: • ker tožbe pred SES/SPS nimajo suspenzivnega učinka • ker so tesno povezane z “bottlenecking” in “legal pollution” ter z “litigation strategy in terms of time” • in so potrebne, da je iskanje pravice sploh smiselno

 4. pri cca 550 primerih letno

 5. I. Značilnosti začasnih ukrepov po PES (1) - “interim relief is tailored to the case …” • neposredna zveza z zahtevkom iz glavnega postopka • tudi v primeru tožbe na odškodnino – nekonsistentna praksa (SES trdi: vnaprejšnje delno plačilo … ni mogoče izključiti iz začasne odredbe, zadeva C-393/96P(R)) - v postopkih zoper države članice: kljub deklaratorni sodbi je mogoča začasna odredba… največkrat: da se začasno ne uporablja določeno(a) nacionalno(a) pravilo(a)

 6. (2) • začasni ukrep je mogoč tudi v pritožbenem postopku proti odločitvi SPS (a ne proti sklepu s katerim se je odrekel locus standi); • začasni ukrep je mogoč samo za določen čas… če ta v obrazloženem sklepu ni določen, učinek začasnega ukrepa preneha ob razglasitvi sodbe; • začasni ukrep se lahko na predlog strank ali ex officie spremeni zaradi sprememb okoliščin (dejanskih in pravnih); • začasni ukrep ne sme predpostaviti rezultata v postopku (npr.: prohibition of irrevocable measures) ali bi povzročil izgubo interesa katere od strank v postopku. To ni vedno lahko…

 7. 3. • kdo je lahko predlagatelj (pravni interes)? • za časovni odmik uporabe izpodbijanega akta – tožnik • v ostalih primerih: katerakoli stranka • intervenienti: • omejitev… lahko zahtevo samo podprejo / ali ji nasprotujejo • lahko jo zahtevajo za zaščito lastnih interesov • na koga se nanaša? • na toženca • na tretjo osebo (zadeva 23/86 R) • kdo odloča o začasnem ukrepu? • predsednika obeh sodišč • lahko delegirata… če je primer preveč zapleten

 8. 4. • hiter postopek… roki so v diskreciji sodišča; • odloči se z obrazloženim sklepom (reasoned order)… zoper tega ni pravnega sredstva; • ugotoviti je vendarle potrebno “admisibility” tožbenega zahtevka in procesne legitimacije… kolizija: kje je meja med prepovedjo odločanja v zadevi in odločanju o dovoljenosti (ne utemeljenosti) začasnega ukrepa… kaj je toprima facie case

 9. (5.) • kdaj se lahko zahteva? • načelno kadarkoli po tem, ko se začne postopek v zadevi (zahteva mora biti ločena… ločen dokument) • lahko pa “kasnejša” zahteva pomeni… da ni nujnosti…

 10. Vsebinski pogoji … • … so trije: 1. FUMUS BONI JURIS …vse bolj fumus non mali juris (prima facie case… at first sight … reasonable chance of succeeding) 2. NUJNOST (periculum in mora) 3. INTERES VLAGATELJA MORA PRETEHTATI INTERES DRUGIH (ne samo nasprotne stranke) … med njimi pa ni hierarhije… … in v praksi izstopa pogoj nujnosti

 11. II. Začasne odredbe pred nacionalnimi sodišči… • … ko gre za uporabo prava ES(ni pomembno ali je primer “purely domestic”) • kdaj je to? • Neposredna uporaba / neposredni učinek • tudi, ko gre za vprašanje konsistentne razlage? • z začasno odredbo ne smemo varovati prava ES manj učinkovito kot slovenskega prava • enakovredno uporabimo nacionalno pravo (načelo procesne avtonomije) • vendar… kaj, če se pravo ES kljub enakovrednosti ne varuje učinkovito (načelo effet utile, Effizienzgebot, nützliche/praktische Wirkung)?

 12. To vprašanje sega v leto 1990 • zadeva C-213/89, Factortame • principle of effectiveness … je bolj pomembno načelo, kot načelo procesne avtonomije • “no new remedies” pravilo iz 80´let je postavljeno v ozadje

 13. Pogoji za nacionalna sodišča …(1) • … ko odločajo o začasnih odredbah (z uporabo prava ES): • dve situaciji: • ko se ovira učinek nacionalnega prava zaradi prava ES (Factortame situations) • ko se ovira učinek pravila prava ES (ker naj bi bilo nezakonito) (Z.A.P. situations - 143/88, Zuckerfabrik, C-465/93 Atlanta in C-68/95, Port)

 14. (2) • ad 1 – effet utile • ad 2 – pogoji (zadeva C-465/93, Atlanta): • fumus boni iuris: to je prima facie verjetnost (velik dvom), da je akt prava ES nezakonit. Nacionalno sodišče mora glede tega sprožiti postopek predhodnega odločanja…če takšna zadeva še ni pred SES (341/85 – Foto Frost); • periculum in mora: z začasno odredbo se naj prepreči velika in nepopravljiva škoda (zgolj finančna škoda še ni dovolj); • tehtanje interesov Skupnosti: ali npr. pomeni začasna neuporaba prava ES veliko finančno oviro za EU • upoštevanje dosedanje sodne prakse Sodišče ES, ko se ocenjujejo zgornji pogoji

 15. Zakaj zelo podobni pogoji? varstvo pravice prava ES (tudi, ko gre za z. ukrep) nacionalna sodišča SES/SPS nacionalno varstvo pravic je samo druga stran istega kovanca – sodnega varstva prava ES v celoti…