การวิเคราะห์งบการเงิน Financial Statement Analysis - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การวิเคราะห์งบการเงิน Financial Statement Analysis PowerPoint Presentation
Download Presentation
การวิเคราะห์งบการเงิน Financial Statement Analysis

play fullscreen
1 / 33
Download Presentation
การวิเคราะห์งบการเงิน Financial Statement Analysis
2101 Views
ila-reed
Download Presentation

การวิเคราะห์งบการเงิน Financial Statement Analysis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. การวิเคราะห์งบการเงินFinancial Statement Analysis

 2. การวิเคราะห์งบการเงินการวิเคราะห์งบการเงิน • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงบการเงิน • วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงิน • ประโยชน์ของการวิเคราะห์งบการเงิน • เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน

 3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงบการเงินความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงบการเงิน งบการเงินเป็นรายงานข้อมูลทางการเงินที่ได้จัดทำขึ้นใน รอบระยะเวลาหนึ่ง • 1. งบแสดงฐานะการเงิน • 2. งบแสดงผลการดำเนินงาน • 3. หมายเหตุประกอบงบ เช่น • - งบทรัพย์สิน • - งบหนี้สิน

 4. งบแสดงฐานะการเงิน เป็นรายงานแสดงฐานะการเงินของหน่วยงาน ณ วันใดวันหนึ่ง ประกอบด้วย ทรัพย์สิน หนี้สินและเงินสะสม

 5. ทรัพย์สิน ทรัพยากรที่อยู่ในควบคุมของหน่วยงาน ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผลของ เหตุการณ์ในอดีต ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ได้แก่ - เงินสด /เงินฝากธนาคาร/เงินฝากคลัง - เงินฝาก-เงินทุน (ก.ส.ท.) - กองเงินทุนสะสม (กสอ.) - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด - ลูกหนี้ - ภาษี... - รายได้ค้างรับ - หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น - ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์

 6. หนี้สิน ภาระผูกพันในปัจจุบันของหน่วยงานอันเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตโดย การที่จะต้องชำระภาระผูกพัน ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานสูญเสียทรัพยากร เพื่อชำระภาระผูกพัน ได้แก่ - เจ้าหนี้ - เงินรับฝากต่างๆ - รายจ่ายค้างจ่าย - รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

 7. ทุนทรัพย์สิน ประกอบด้วย - อสังหาริมทรัพย์ - สังหาริมทรัพย์ เงินสะสม ประกอบด้วย - เงินทุนสำรองสะสม (25%) - เงินสะสม

 8. งบแสดงผลการดำเนินงาน แสดงผลการดำเนินงานของหน่วยงานในรอบระยะเวลาใด เวลาหนึ่ง ประกอบด้วย 1. รายรับ คือ การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรูปของกระแสเข้า 2. รายจ่ายคือ การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรูปของกระแสออก 3. รายรับสูง/(ต่ำ) กว่ารายจ่าย คือ ผลสุทธิระหว่างรายรับรวมหักรายจ่ายรวม

 9. วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงินวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงิน 1. เพื่อให้ทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 2. เพื่อเสนอข้อเท็จจริงที่ได้จากการวิเคราะห์ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 3. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน 4. เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม 5. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณในปีต่อไป

 10. ประโยชน์ของการวิเคราะห์งบการเงินประโยชน์ของการวิเคราะห์งบการเงิน 1. ผู้บริหาร มีหน้าที่และต้องรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ของหน่วยงานจึงต้องการการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อพิจารณาถึงปัญหาและโอกาส ของหน่วยงานสำหรับการกำหนดแผนการดำเนินงานต่อไป การวิเคราะห์งบการเงิน จึงเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของผู้บริหารในการวางแผนควบคุมและตัดสินใจ ทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ 2. เจ้าหนี้ ใช้ประโยชน์ในการติดตามความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ รวมทั้ง พิจารณาการปล่อยสินเชื่อ 3. หน่วยงานรัฐบาลได้ข้อมูลที่จะนำมาประกอบการพิจารณานโยบายต่าง ๆ ที่เป็น ประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจ ผู้บริโภค และประเทศโดยส่วนรวม

 11. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน (Analytical Techniques) 1. การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวดิ่ง (Common Size Analysis) 2. การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวนอน (Trend Analysis)

 12. การวิเคราะห์แบบแนวดิ่ง (Common Size Analysis) - เป็นการแสดงสัดส่วนของทรัพย์สิน หนี้สิน และเงินสะสม แต่ละประเภทต่อทรัพย์สินรวม ใช้ทรัพย์สินรวมเป็นฐาน 100 % - เป็นการแสดงสัดส่วนรายรับและรายจ่ายแต่ละประเภทต่อรายรับรวม ใช้รายรับรวมเป็นฐาน 100% แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนการแบ่งสรรทรัพย์สิน หนี้สิน เงินสะสม รายรับ และรายจ่ายของหน่วยงาน

 13. การวิเคราะห์แบบแนวนอน (Trend Analysis) เป็นการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงของทรัพย์สิน หนี้สิน เงินสะสม รายรับ และรายจ่ายจากปีก่อน

 14. การวิเคราะห์แบบแนวดิ่ง Common Size Analysis (หน่วย : ล้านบาท)

 15. แผนภูมิแสดงสินทรัพย์รวมของอบต.จุฑาเทพแผนภูมิแสดงสินทรัพย์รวมของอบต.จุฑาเทพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อบต.จุฑาเทพ มีทรัพย์สินรวมมูลค่า 27.20 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร มูลค่า 20.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.18 ของทรัพย์สินรวม แสดงให้เห็นว่า อบต.มีสภาพคล่องที่ดี

 16. แผนภูมิแสดงหนี้สิน และเงินสะสม ของอบต.จุฑาเทพ อบต.มีทุนทรัพย์สิน มูลค่า 7.02 ล้านบาท หนี้สิน มูลค่า 2.53 ล้านบาท และเงินสะสม มูลค่า 17.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.81 9.31 และ 64.88 ของทรัพย์สินรวม ตามลำดับ

 17. การวิเคราะห์แบบแนวดิ่ง Common Size Analysis (หน่วย : ล้านบาท)

 18. แผนภูมิแสดงรายรับของอบต.จุฑาเทพแผนภูมิแสดงรายรับของอบต.จุฑาเทพ

 19. วิเคราะห์งบแสดงผลการดำเนินงาน ปี 2555 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อบต.จุฑาเทพ มีรายรับรวม มูลค่า 12.15 ล้านบาท โดยรายรับส่วนใหญ่เป็นรายรับจากรัฐบาลจัดสรรมูลค่า 7.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.21 ของรายรับรวม รองลงมาคือ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล มูลค่า 3.07 ล้านบาท และสาธารณูปโภค มูลค่า 0.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.30 และ 5.59 ของรายรับรวม ตามลำดับ

 20. แผนภูมิแสดงรายจ่ายของอบต.จุฑาเทพแผนภูมิแสดงรายจ่ายของอบต.จุฑาเทพ

 21. วิเคราะห์งบแสดงผลการดำเนินงาน ปี 2555 ในส่วนรายจ่ายของอบต.จุฑาเทพ มีรายจ่ายรวม มูลค่า 9.87 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินเดือน มูลค่า 2.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.23 ของรายรับรวม รองลงมาเป็นค่าใช้สอย มูลค่า 1.90 ล้านบาท ค่าตอบแทน มูลค่า 1.87 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มูลค่า 1.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.64 15.41 และ10.55 ของรายรับรวม ตามลำดับ ผลการดำเนินงานของอบต. มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน 2.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.80 ของรายรับรวม

 22. การวิเคราะห์แบบแนวนอน Trend Analysis

 23. แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบ ทรัพย์สิน หนี้สิน และเงินสะสมของอบต.จุฑาเทพ (หน่วย : ล้านบาท)

 24. วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2555 จากงบแสดงฐานะการเงินของอบต.จุฑาเทพ แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินหนี้สินและเงินสะสม โดยการเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณพ.ศ.2555 และ 2554 ดังนี้ 1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร มูลค่า 20.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.72 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 3.70 2. หนี้สินรวม มูลค่า 2.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 178.02 โดยรายจ่ายค้างจ่าย มูลค่า 1.47 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7,250 สำหรับ เงินรับฝากต่างๆ มูลค่า 0.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.08 3. เงินสะสม มูลค่า 17.65 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.90 เนื่องจากการลดลงของเงินสะสม

 25. แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบรายรับของอบต.จุฑาเทพแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบรายรับของอบต.จุฑาเทพ (หน่วย : ล้านบาท)

 26. วิเคราะห์งบแสดงผลการดำเนินงาน ปี 2555 จากงบแสดงผลการดำเนินงาน แสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในรายรับและรายจ่าย โดยเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2554 ดังนี้ 1. รายรับ มูลค่า 12.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.49 แบ่งเป็นรายได้ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้ 1.1 รายได้เบ็ดเตล็ด มูลค่า 0.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 700 1.2 รายได้จากทรัพย์สิน มูลค่า 0.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 142.86 1.3 รายได้ที่รัฐบาลจัดสรร มูลค่า 7.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.46 1.4 รายได้ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต มูลค่า 0.03 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50 1.5 รายได้เงินอุดหนุน มูลค่า 3.07 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.36

 27. แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบรายจ่ายของอบต.จุฑาเทพแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบรายจ่ายของอบต.จุฑาเทพ (หน่วย : ล้านบาท)

 28. วิเคราะห์งบแสดงผลการดำเนินงาน ปี 2555(ต่อ) 2. รายจ่าย มูลค่า 9.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.92 แบ่งเป็นรายจ่ายที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้ 2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มูลค่า 1.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 220 2.2 ค่าจ้างประจำ มูลค่า 0.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.62 2.3 เงินเดือน มูลค่า 2.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.14 2.4 ค่าสาธารณูปโภคมูลค่า 0.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 2.5 ค่าจ้างชั่วคราว มูลค่า 0.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.17

 29. วิเคราะห์งบแสดงผลการดำเนินงาน ปี 2555(ต่อ) 2.6 รายจ่ายอื่น มูลค่า 0.04 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.00 2.7 ค่าครุภัณฑ์ มูลค่า 0.03 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.67 2.8 งบกลาง มูลค่า 0.24 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.67 2.9 รายจ่ายเงินอดหนุน มูลค่า 0.33 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.16 3. รายรับสูงกว่ารายจ่าย มูลค่า 2.28 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.70 เนื่องจากรายจ่ายเพิ่มขึ้น 1.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.92

 30. สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรีสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3242-5486 E-mail : pbi@cgd.go.th