1 / 14

LATIHAN

LATIHAN. 4.0 MULTIMEDIA. 1. Multimedia bermaksud ……. A) Satu program yang mengandungi animasi. B) Teknologi sistem maklumat berasaskan komputer. C) Kombinasi antara teks , gambar , audio, dan video untuk menyampaikan informasi.

ilar
Télécharger la présentation

LATIHAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. LATIHAN 4.0 MULTIMEDIA

 2. 1. Multimedia bermaksud…….. A) Satu program yang mengandungianimasi. B) Teknologisistemmaklumatberasaskankomputer. C) Kombinasiantarateks, gambar, audio, dan video untukmenyampaikaninformasi. D) Media yang menggunakanteks, audio, video, gambar, animasidaninteraktifuntukmenyampaikanmaklumat.

 3. 2. Dalamaplikasi multimedia, elemenasasmultimediabolehdibahagikankepada 2, iaitudinamikdanstatik. Yang manakahantaraberikutmerupakanelemenstatik? A) Video C) Audio B) Grafik D) Animasi

 4. 3. Sebuahfilem yang menggabungkanbunyi, grafikdananimasibolehdianggapsebagai _________ multimedia keranatidakmembenarkanmengubahisikandungan. A) LINEAR C) ANIMASI D) TIDAK LINEAR B) GRAFIK

 5. 4. Yang manakahantaraberikutmerupakankegunaan multimedia dalambidangperniagaan. • Pengiklanan • Katalogkepadapengguna • Pemasaran • Persembahanproduk A) idan ii C) i, ii dan iii D) i, ii, iii dan iv B) idan iii

 6. 5. Muzik, ucapanatausebarangbentukbunyiadalahcontoh ________maklumat. A) TEKS C) AUDIO D) GRAFIK B) VIDEO

 7. 6. Yang manakahberikut, gabungan element dengan format fail piawai yang betul? A) AUDIO ------- .dat B) VIDEO ------- .doc C) AUDIO ------- .wav D) GRAFIK ------- .http

 8. 7. ________ menerangkanantaramukapengguna yang membenarkanpenggunauntukmelihatsesuatu yang samapadaakhirdokumendanimej yang dibina A) HTML C) hypertext D) hyperlink B) WYSIWYG

 9. 8. Yang manakanantaraberikutuntukmenukarkanimejkonvensional, teks, dangamabar photo kepadaimejdigitalyangbolehdifahamiolehkomputer? A) Kamera Video Digital B) Penangkap Video C) Pemaincakerapadat D) Pengimbas

 10. 9. ApakahtanggungjawabseorangPengurusProjekdalampembinaanprojek multimedia? • Menuliscadanganprojek • Memastikantarikhakhirditepati • Memastikanprojekdiurusdenganbaik • Membuatkeputusanbagisetiapmasalahdalampembangunandanpembinaanprojek. A) i, ii dan iii C) ii, iii, dan iv B) i, ii dan iv D) i, ii, iii dan iv

 11. 11. Dalamfasa ______ pembinaan multimedia, kandungankursus, strukturnavigasi, pendekatandangrafik yang akandigunakandinyatakandenganjelas. A) ANALISIS C) UJIAN D) PENILAIAN B) REKA BENTUK

 12. 11. Prinsipantaramukapengguna yang digunakandalam multimedia berasaskan web adalah; • Kejelasan • Warna – warni • Konsisten • Skrinlebar A) idan ii C) idan iii B) ii dan iii D) iii dan iv

 13. 12. Padafasapelaksanaandalampembinaan multimedia antaratugas yang dilakukanadalah; • Memasukkanbunyi. • Mengenalpastimasalah. • Memasukkananimasigrafik. • Menciptateksdanmengubahciriobjek. A) i, ii dan iii C) i, iii dan iv D) ii, iii dan iv B) i, ii dan iv

More Related