1 / 64

Ljumskbråck i lokalanestesi – från vårdcentral till operation

Ljumskbråck i lokalanestesi – från vårdcentral till operation. Peter Matthiessen Kirurgiska kliniken Universitetssjukhuset Örebro. Översikt. Vägen till dagkirurgi Från vårdcentral till operation Val av anestesimetod. Vägen till dagkirurgi Från vårdcentral till operation

ilario
Télécharger la présentation

Ljumskbråck i lokalanestesi – från vårdcentral till operation

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ljumskbråck i lokalanestesi – från vårdcentral till operation Peter Matthiessen Kirurgiska kliniken Universitetssjukhuset Örebro

 2. Översikt • Vägen till dagkirurgi • Från vårdcentral till operation • Val av anestesimetod

 3. Vägen till dagkirurgi • Från vårdcentral till operation • Val av anestesimetod

 4. Bråckirurgi - historik • 1552 f Kr - Ebers papyrus • 25 e Kr - Celsus: de Medicina • 1363 - deChauliac: inguinala-femorala bråck • 1724 - Heister: Laterala-mediala bråck • 1867 - Lister: aseptisk teknik • 1884 - Bassini: ny operationsmetod

 5. Kirurgiska verktyg

 6. Kirurgiska verktygRom, 200-talet e. Kr.

 7. 1890-1990 • På bråckfronten (nästan) intet nytt

 8. 1890-1990 • På bråckfronten (nästan) intet nytt

 9. 1890-1990 • På bråckfronten (nästan) intet nytt

 10. 1990-talet • Nya operationsmetoder • Resultat ?! • Diagnostik • Vårdprogram • Studier • Utbildning

 11. 1990-talet • Nya operationsmetoder • Resultat ?! • Diagnostik • Vårdprogram • Studier • Utbildning

 12. 1990-talet Nya operationsmetoder öppna - Shouldice - nät - Lichtenstein - nätplugg - Rutkow laparoskopiska - TAPP - TEP Lokalanestesi

 13. 1990-talet • Nya operationsmetoder • Resultat • Diagnostik • Vårdprogram • Studier • Utbildning

 14. Swedish Hernia Register År 2002 >14000 op/ år i registret Lichtenstein 55% Plugg 18% Shouldice 10% TAPP + TEP 8% Övriga 9% Recidivop. 11% av alla op.

 15. Dagkirurgins utvecklingi Sverige – ljumskbråck • 1992 - 30% • 2001 - 70%

 16. 1990-talet • Nya operationsmetoder • Resultat ?! • Diagnostik • Vårdprogram • Studier • Utbildning

 17. Herniografi

 18. Herniografi

 19. 1990-talet • Nya operationsmetoder • Resultat ?! • Diagnostik • Vårdprogram • Studier • Utbildning

 20. Vårdprogram USÖ 1995 • Primära bråck, ensidiga • Lichtenstein, Shouldice • Recidiv • Lichtenstein, Shouldice, TAPP, TEP • Bilaterala • TAPP, TEP • Suturmaterial • monofilament, långsamt eller icke resorberbart

 21. 1990-talet • Nya operationsmetoder • Resultat ?! • Diagnostik • Vårdprogram • Studier • Utbildning

 22. Studier • Svenska Bråckregistret • Avhandlingar

 23. 1990-talet • Nya operationsmetoder • Resultat ?! • Diagnostik • Vårdprogram • Studier • Utbildning

 24. Utbildning • Instruktion • Bråckveckor • ¨Körkort¨

 25. Är ljumskbråck farligt ? Kosmetisk aspekt Obehag - Smärta Inklämning Inguinalbråck (Nyhus grad II-IIIA-B) 3 % de första 3 mån efter symtomdebut 6 % de första 2 åren Femoralbråck 22% de första 3 mån 45% de första 21 mån

 26. Orsak till planerad operation efter Ulf Gunnarsson, kir klin, Uppsala

 27. Är operation av ljumskbråck farligt Är operation av ljumskbråck farligt ?

 28. Risker med operation Risker med Operation Öppen utan nät Shouldice med nät Lichtenstein plugg Laparoskopisk TAPP TEP

 29. Vilka ska opereras ? 1. Akuta ljumskbråck, icke reponibla/inklämningar 2a. Symtomgivande ljumskbråck med sjukskrivning eller kraftig nedsättning av den dagliga aktiviteten 2b. Femorala bråck 3. Symtomgivande ljumskbråck

 30. Ska då alla opereras? Planerad bråckkirurgi på äldre patienter är meningsfull och medför ökad livskvalitet Individualiserad bedömning: • Färre ”onödiga” ingrepp • Minska andelen akuta operationer

 31. Operationen avhjälper symtomen Tycker du att operationen avhjälpte de besvär du hade av ljumskbråcket? efter Ulf Gunnarsson, kir klin, Uppsala

 32. Informationen viktig ! efter Ulf Gunnarsson, kir klin, Uppsala

 33. Översikt • Vägen till dagkirurgi • Från vårdcentral till operation • Val av anestesimetod

 34. Operation direkt:Mora-konceptet

 35. Operation direkt:Mora-konceptet • Operation utan besök på kirurgmottagningen • Patienten remitteras av allmänläkare direkt till Dagkirurgen

 36. Mora-konceptet • 80% av ljumskbråckoperationer i dagkirurgi sker på grundval av allmänläkares remiss utan preoperativt besök på kirurgmottagningen • Telefonsamtal från sköterska dagen före operation • Träffa narkosläkare och operatör operationsdagens morgon • Muntlig och skriftlig postoperativ information

 37. Varför ? • Optimalt utnyttjande av mottagningsresurser • Distriktsläkarna anser ofta den preoperativa bedömningen onödig • Resekostnader

 38. Vad krävs av remissen? • Färskvara • ”Symtomgivande ljumskbråck” • Ej ensamboende • Inga svårare sjukdomar • Yngre än 75 år

 39. Operationen avhjälper Tycker du att operationen avhjälpte de besvär du hade av ljumskbråcket? efter Ulf Gunnarsson, kir klin, Uppsala

 40. Något för kir klin, USÖ? Ja, eftersom kötiden för ett mottagningsbesök är lång skulle denna väntan kunna undvikas!

 41. Något för kir klin, USÖ? Men eftersom kötiden till operation är cirka 1 år går remissernas ¨bäst före¨ datum ut. Remissen är då inte längre färskvara!

 42. Vem är patientansvarig läkare för de patienter som inte opereras?

 43. Hur gör allmänläkaren med depatienter som inte opereras ?

 44. Översikt • Vägen till dagkirurgi • Nya möjligheter • Val av anestesimetod

 45. Översikt • Vägen till dagkirurgi • Nya möjligheter • Val av anestesimetod – lokalanestesi?

 46. Harvey CushingNeurokirurgisk pionjär, USA

 47. Teknik vid lokalbedövning • Infiltration & ”blind” nervblockad • Blockad av n.ileoinguinalis n.ileohypogastricus r.genitalis • Infiltration & ”öppen” nervblockad 0,5% Marcain alt Narop + 1% Carbocain Obs – maxdoser !

 48. Nerver

More Related