1 / 15

IPC механизми на UNIX System V Съобщения

IPC механизми на UNIX System V Съобщения. гл. ас. Моника Филипова ФМИ, Катедра Изчислителни системи. Общи свойства. Външно име на IPC обект – ключ (цяло число от тип key_t ) Вътрешен идентификатор на IPC обект Системна таблица, описваща IPC обектите Структура ipc_perm

inari
Télécharger la présentation

IPC механизми на UNIX System V Съобщения

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. IPC механизми на UNIX System VСъобщения гл. ас. Моника ФилиповаФМИ, Катедра Изчислителни системи

 2. Общи свойства • Външно име на IPC обект – ключ (цяло число от тип key_t) • Вътрешен идентификатор на IPC обект • Системна таблица, описваща IPC обектите • Структура ipc_perm struct ipc_perm { key_t key; /* key */ ushort uid; /* owner’s user ID */ ushort gid; /* owner’s group ID */ ushort cuid; /* creator’s user ID */ ushort cgid; /* creator’s group ID */ ushort mode; /* access mode */ ushort seq; /* sequence number */ };

 3. Общи свойства • Функции ХХХget • Аргумент key– външно име на IPC обект Създава IPC обект и връща вътрешен идентификатор Връща вътрешен идентификатор на съществуващ IPC обект • Аргумент flag Флагове – IPC_CREAT и IPC_EXCL Битове, определящи правата на процеса - mode • Функции ХХХctl • Реализират управляващи операции над IPC обект • Унищожаване

 4. IPC механизми на UNIX System V

 5. Съобщения • Косвена адресация Съобщения се предават в и получават от опашка на съобщенията (Message queue, MQ). • Автоматично буфериране Съществува системен буфер с ограничен капацитет, в който временно могат да се съхраняват изпратени и още неполучени съобщения.

 6. Съдържание • Системни структури • Създаване и отваряне • Изпращане и получаване на съобщения • Управляващи операции

 7. Системни структури

 8. Структура msqid_ds struct msqid_ds { struct ipc_perm msg_perm; struct msg *msg_first; /* first message on queue */ struct msg *msg_last; /* last message on queue */ time_t msg_stime; /* time of last msgsnd */ time_t msg_rtime; /* time of last msgrcv */ time_t msg_ctime; /* time of last change */ unsigned long msg_cbytes; /* current number of bytes*/ msgqnum_t msg_qnum; /* number of messages */ msglen_t msg_qbytes; /*max number of bytes on queue*/ pid_t msg_lspid; /* pid of last msgsnd */ pid_t msg_lrpid; /* pid of last msgrcv */ };

 9. Създаване и отваряне #include <sys/ipc.h> #include <sys/msg.h> int msgget(key_t key, int flag); • Аргумент key – външно име на MQ или IPC_PRIVATE • Създава нова MQ за key ако е истина едно от: – key е IPC_PRIVATE – за key няма MQ и е вдигнат флаг IPC_CREAT • Отваря съществуваща MQ Връща идентификатор на MQ при успех, -1 при грешка.

 10. Изпращане и получаване на съобщения Структура на съобщение struct msgbuf { long mtype; /* type of message */ char mtext[1]; /* message text */ }; #include <sys/ipc.h> #include <sys/msg.h> int msgsnd(int msgid, struct msgbuf *msg, size_t size, int flag); • Аргумент flag– IPC_NOWAIT Връща 0 при успех, -1 при грешка.

 11. Изпращане и получаване на съобщения #include <sys/ipc.h> #include <sys/msg.h> int msgrcv(int msgid, struct msgbuf *msg, size_t size, long type, int flag); • Аргументtype =0 – първото съобщение в MQ >0 – първото съобщение в MQ от тип type <0 – първото съобщение в MQ от тип най-малкото число <=|type| • Аргумент flag– IPC_NOWAIT, MSG_NOERROR Връща дължина на съобщението при успех, -1 при грешка.

 12. Управляващи операции #include <sys/ipc.h> #include <sys/msg.h> int msgctl(int msgid, int cmd, struct msqid_ds *buf); • Аргументcmd IPC_RMID– унищожава MQ IPC_STAT – връща информация за MQ чрез buf IPC_SET– изменя атрибути на MQ чрез buf: msg_perm.uid, msg_perm.gid, msg_perm.mode, msg_qbytes Връща 0 при успех, -1 при грешка.

 13. Пример. Създаване на опашка на съобщения, извеждане на информация за нея и унищожаване #include <sys/ipc.h> #include <sys/msg.h> #include "ourhdr.h" struct msgb { int mtype; char mtext[1]; }; main(void) { int msgid; struct msgb msg; struct msqid_ds info; if ( (msgid = msgget(IPC_PRIVATE, 0600)) == -1) err_sys_exit("Msgget error"); msg.mtype = 1; msg.mtext[0] = 'a'; msgsnd(msgid, &msg, 1, 0);

 14. if (msgctl(msgid, IPC_STAT, &info) == -1 ) err_sys_exit("Msgctl IPC_STAT error"); printf("MQ: %03o, cbytes=%lu, qnum=%lu, qbytes=%lu\n", info.msg_perm.mode&0777, info.msg_cbytes, info.msg_qnum, info.msg_qbytes); system("ipcs -q"); if (msgctl(msgid, IPC_RMID, 0) == -1 ) err_sys_exit("Msgctl IPC_RMID error"); printf("MQ destroyed\n"); exit(0); }

 15. Резултат от изпълнение на програмата $ a.out # in Linux 2.0 MQ: 600, cbytes=1, qnum=1, qbytes=16384 ------ Message Queues -------- msqid owner perms used-bytes messages 128 moni 600 1 1 MQ destroyed $ a.out # in Linux 2.6 MQ: 600, cbytes=1, qnum=1, qbytes=65536 ------ Message Queues -------- key msqid owner perms used-bytes messages 0x00000000 32768 moni 600 1 1 MQ destroyed

More Related