1 / 11

M Á J O V C I

M Á J O V C I. CHARAKTERISTIKA JAN NERUDA Mgr. Michal Oblouk. GENERACE MÁJOVCŮ. 60. léta 19. století sympatie k Máchovi 1858 – almanach Máj (sborník, ročenka), redaktor Josef Barák, nová mladá literární generace program :

irisa
Télécharger la présentation

M Á J O V C I

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. M Á J O V C I CHARAKTERISTIKA JAN NERUDA Mgr. Michal Oblouk

 2. GENERACE MÁJOVCŮ 60. léta 19. století sympatie k Máchovi 1858 – almanach Máj (sborník, ročenka), redaktor Josef Barák, nová mladá literární generace program: úsilí o rozvoj občanské demokratické společnosti, o sociální rovnost, lidovost a sdělnost literatury, zájem o současnost, požadavek pravdy a umělecké svobody, snaha povznést českou literaturu na světovou úroveň, rozvoj povídky a románu, v lyrice reflexivnost, základy moderní rodinné poezie

 3. JAN NERUDA(1834 – 1891)

 4. ŽIVOT J. NERUDY básník, prozaik, fejetonista, dramatik, novinář a kritik narodil se v Praze na Malé Straně v chudé rodině (otec vysloužilý voják, matka posluhovačka) vystudoval gymnázium, po maturitě se neúspěšně pokoušel studovat práva prošel několika úřednickými zaměstnáními, v nichž ale nebyl spokojen, proto začal studovat filozofii (nedokončil) jako novinář začínal v Národních listech (pravidelné nedělní fejetony), přispíval do Květů, s V. Hálkem vydávali časopis Lumír v 70. letech podnikl několik cest do Německa, Francie, Maďarska, Itálie, Řecka a Egypta nikdy se neoženil, měl ale celoživotní lásku Annu Holinovou, jeho druhou láskou byla Karolína Světlá, kterou považoval za ideální ženu celý život se cítil zneuznán a od toho se odvíjel jeho často až záporný vztah k lidem, měl problémy s alkoholem, většinu života prožil v nouzi zemřel v Praze na rakovinu tlustého střeva

 5. DÍLO J. NERUDY a) dramata – nepříliš kvalitní a úspěšná Ženich z hladu, Prodaná láska – veselohry Francesca di Rimini– tragédie b) fejetony – asi 2 000, otiskovány pod značkou „rovnoramenný trojúhelník“, zajímavá aktuální témata, živý jazyk Různí lidé Studie krátké a kratší Žerty hravé a dravé Menší cesty Obrazy z ciziny

 6. POEZIE J. NERUDY Hřbitovní kvítí – pesimistická sbírka, vyjadřuje zklamání z tehdejšího života, kritizuje morálku Knihy veršů – trojdílný soubor: Kniha veršů epických – sociální tematika Kniha veršů lyrických – intimní básně Kniha veršů časových a příležitostných – politická a vlastenecká poezie Písně kosmické - objevuje smysl svého života, snaží se být optimistou, reaguje na rozvoj vědy a techniky, oslavuje lidskou touhu po poznání Balady a romance – oba útvary záměrně přetváří, náměty biblické a legendární, národní, tragické lidské osudy, např. Romance štědrovečerní, Romance o Karlu IV., Romance o jaře 1848, Romance helgolandská, Balada rajská, májová, česká, dětská, horská,… Prosté motivy – intimní a přírodní lyrika, 4 oddíly (Jarní, Letní, Podzimní, Zimní), proměny přírody paralelou k běhu lidského života Zpěvy páteční – sbírka vydána posmrtně Vrchlickým, vrchol tvorby, národní a vlastenecká lyrika, víra v slavnou budoucnost národa

 7. PRÓZA J. NERUDY Arabesky– soubor povídek, črty z pražského prostředí a dětství Trhani– povídka o životě dělníků pracujících na stavbě železnice, tragické osudy (trhan = kdo trhá skály) Povídky malostranské - vrcholné prozaické dílo, soubor 13 próz, obraz pražské Malé Strany v době před rokem 1848 na základě svých vlastních vzpomínek, zobrazuje zde typické postavy českého měšťanstva, s humorem líčí jejich vlastnosti, kritizuje místní život Týden v tichém domě Pan Ryšánek a pan Schlegl Přivedla žebráka na mizinu O měkkém srdci paní Rusky Večerní šplechty Doktor Kazisvět Hastrman Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku U tří lilií Svatováclavská mše Jak to přišlo, že dne 20. srpna r. 1849, o půl jedné s poledne, Rakousko nebylo rozbořeno Psáno o letošních Dušičkách Figurky

 8. JAN NERUDA

 9. ADOLF HEYDUK(1835 – 1923) • básník (asi 60 sbírek, přírodní, vlastenecká a rodinná lyrika), propagátor česko-slovenských vztahů • narodil se v Rychmburku v rodině truhláře • vystudoval techniku, od r. 1860 učil kreslení a stavitelství na vyšší reálce v Písku, kde žil až do své smrti • oženil se se svou, o 25 let mladší žákyní, měli dvě dcery, které v dětství zemřely • měl velmi silný vztah ke Slovensku, které často navštěvoval a měl zde mnoho přátel • dílo: • CIMBÁL A HUSLE • ZAVÁTÉ LISTY • LESNÍ KVÍTÍ • V ZÁTIŠÍ • HOŘEC A SRDEČNÍK

 10. DALŠÍ MÁJOVCI VÁCLAV ŠOLC (1838 – 1871) – herec a básník, sbírka Prvosenky RUDOLF MAYER (1837 – 1865) – básník a spisovatel, sbírka Básně ALOIS VOJTĚCH ŠMILOVSKÝ (1837 – 1883) – prozaik, historická povídka Za ranních červánků (počátky NO, život J. Dobrovského)

 11. ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Neruda http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/jan-neruda.html http://janneruda.webzdarma.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Heyduk http://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Vojt%C4%9Bch_%C5%A0milovsk%C3%BD http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Mayer http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_%C5%A0olc

More Related