Download
pythagorova v ta n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pythagorova věta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pythagorova věta

Pythagorova věta

246 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pythagorova věta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pythagorova věta Matematika – 8. ročník

 2. Pythagorova věta Pravoúhlý trojúhelník B přepona pravý úhel c a . . b C A odvěsny

 3. Pythagorova věta Obsah čtverce sestrojeného nad přeponou pravoúhlého trojúhelníku se rovná součtu obsahů čtverců sestrojených nad jeho odvěsnami. tj. platí: Pro pravoúhlý trojúhelník ABC s přeponou o délce c a s odvěsnami o délkách a, b platí: 1 2 3 4 . 2 1 3 4

 4. Pythagorova věta Užití 1. Vypočítejte délku úhlopříčky kosočtverce ABCD, který má délku strany 225 mm a druhou úhlopříčku délky 36 cm. Vypočítejte obsah tohoto kosočtverce. D c C = 36 cm a = 225 mm = 22,5 cm = … cm b S d . a B A Kosočtverec má úhlopříčku dlouhou 27 cm.

 5. Pythagorova věta Užití 1. Vypočítejte délku úhlopříčky kosočtverce ABCD, který má délku strany 225 mm a druhou úhlopříčku délky 36 cm. Vypočítejte obsah tohoto kosočtverce. D c C = 36 cm a = 225 mm = 22,5 cm = … cm b S S = … cm2 d . △ASB ≅ △CSB ≅ △CSBD ≅ △ASD (sus) a B A Kosočtverec má obsah 486 cm2.

 6. Pythagorova věta Užití Do jaké výše dosahuje žebřík délky 7 m , je-li postaven od zdi ve vzdálenosti 2,5 m. z = 7 m d = 2,5 m v = … m z v . d Žebřík dosáhne do výšky je 6,54 m.

 7. Pythagorova věta Užití Čtverec má úhlopříčku dlouhou 21,2 cm . Vypočítejte obvod čtverce . u = 21,2 cm a a = … cm o = … cm a u a a Obvod čtverce je 60 cm.

 8. Pythagorova věta Užití Čtverci o straně 1 m je opsána a vepsána kružnice. Urči poloměry obou kružnic. . a Poloměr kružnice vepsané je 0,5 m. Poloměr kružnice vepsané je 0,71 m.

 9. Pythagorova věta Užití Vypočítejte do jaké výšky (v cm) sahají štafle (dvojitý žebřík) vysoké 5 metrů, jsou-li jejich dolní konce vzdáleny 1,8 m. s h . v Štafle dosahují do výšky 492 cm.

 10. Pythagorova věta Užití Vodorovná vzdálenost dvou míst je podle mapy 2,5 km. Vypočtěte jakou vzdálenost ujdete, když při cestě z prvního do druhého místa překonáte převýšení 300 metrů. s v . d Ve skutečnosti ujdeme 2 518 m.

 11. Pythagorova věta Užití Vypočtěte rozměry televizní obrazovky, víte-li, že její úhlopříčka je 42´(palců) a strany jsou v poměru 16 : 9. (1 palec je asi 2,54 cm). u v . s Rozměry televize jsou 93 cm a 52,3 cm.