Download
begrotingsmodule budgperspzautom nl xls n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Begrotingsmodule BudgPersPZautom NL.xls PowerPoint Presentation
Download Presentation
Begrotingsmodule BudgPersPZautom NL.xls

Begrotingsmodule BudgPersPZautom NL.xls

168 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Begrotingsmodule BudgPersPZautom NL.xls

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BegrotingsmoduleBudgPersPZautom NL.xls 23-24 April 2012voorstelling Module versie 2012 Campus Vesta PolitieopleidingenNoorderlaan 5002030 Antwerpen03/540 02 70

 2. 23-24/04/2012 • Docent : Piet Van Hoylandt SSGPI/Coord/ICT/Rapportenpiet.vanhoylandt@ssgpi.be tel 02/642 64 09 • Verloop van de tweedaagse in drie halve dagen: I) De voedingsbestanden ophalen via SSGPI Processen (Nieuw) II) De module downloaden en bestanden inlezen - Inhoud van de tabbladen - Toegang tot en gebruik van de ingebouwde procedures - Handelingen/interventies zelf (leren) uitvoeren • Doel :- Inhoud van de tabbladen begrijpen- De procedures kennen en kunnen gebruiken=> de output 1. HRM - Statistieken grafieken aanmaken en aanpassen - Kostprijsberekening(schatting) van een evenement (geactualiseerd)2. Rekenplichtige (ontvanger) + creatie bladen toezicht

 3. Indeling de Opleiding • SSGPI Processen 4 - 10Ophalen van de bestanden via in 22 stappen • De Module BudgPersPZAutomNL.xls 11waar terug te vinden rand info • Bewaren van de Module 12 • Het menu 13-15 • Toegang tot de Tabbladen 16 • Toekenning ZPnr & Opladen vd bestanden 17 -18 • Baremische elementen 19-22 • Supplementen 23 • ParaN Consultatie van www;planbe & inhoud 24-29 • ConsultatiesThemis en LCD 30 • Procedure : Verwerken van de gegevens 31 • “Totaal” & “Totaal X-1” 32-34 • Ops & Calog 35 • Controle “Totaal” &”Totaal X-1 41-44 • XV. Totaal_Code & Totaal_code X-1 45 • Bar O Bar C Bar R 46 • Hlpform of Hulpformulier 47 • Zones 48 • UitgPers Export - Toezicht1 - Toezicht2 49-50 • Blad Form – Formules 51 • INTERVENTIES 52-59 • OpsFiltM & CALog FiltM 60 • Verwijderen van een personeelslid 61 • Toevoegen van een personeelslid 62-63 • HRM: macro aanmaak opsplitsing per kader-Niveau 64 • Berekening kostprijs van een Prestatie 65-68

 4. I. SSGPI Processen • 2 bestanden zijn noodzakelijk om de Module te voeden :- De baremische elementen- De supplementen • Voorheen werd u via flash op de hoogte gebracht wanneer de bestanden via Vera konden opgehaald worden • De bestanden worden nu ter beschikking gesteld van de zone via Themis. • Via “SSGPI processen” kan U het proces “Begrotingsmodule Lokaal”aanklikken.Hierdoor kan u beide bestanden zelf aanmaken. • De bestanden worden aangemaakt op basis van de gekende toestand uit themis. Als resultaat ontvangt u -een dag extractie met de baremische elementen-een jaaruittreksel met de supplementen met gegevens van de laatste 12 maanden

 5. Te volgen stappen in SSGPI - processen 1. Bestaande waarde zoeken 2. Vul “ %” in en klik =>indien reeds aangemaakt in recent verleden of 3. Om een nieuwe waarde toe te voegen a. U geeft uw eigen zonenummer in b. U klikt vervolgens op om de waarde toe te voegen c. In volgende scherm geef opnieuw uw zonenr in achter business unitd. Om de processen aan te vragen klik op

 6. 4. Vink de beide bestanden aan en klik vervolgens op “OK” 5.De procesnummers worden toegewezen : 6. De processen lopen en u kan via klik op “ “de distributiestatus opvolgen. 7. Afhankelijk van de grootte van je zone kan het enkele minuten in beslag nemen voor de statussen “Voltooid” en “Verzonden” verschijnen 8.Door klik op kan je de vordering van het verwerken volgen.

 7. 9. Beide bestanden zijn niet samen beschikbaar of gelijktijdig afhaalbaar: Het bestand PB_BM_BAR of het bestand “ Baremische elementen” is beschikbaar wanneer “Voltooid” en “Verzonden” achter de naam verschijnt. Om het bestand te openen klik je achter de woorden : “Voltooid” en “Verzonden” op . 10. Het scherm “Procedetails” wordt geopend :

 8. 11. Elk proces behandelt een afzonderlijk bestand Om beide bestanden in te lezen dienen 2 processen op gelijkaardige wijze geopend en verwerkt te worden => Het bestand Logboek openen door klik op 12. Om het betrokken bestand te downloaden klik je in de Bestandslijst op de naam van het aangevraagde bestand =>hier :

 9. 13. Een gewoon Microsoft Window verschijnt : 14. Klik op Bewaren (Save) 15. Bewaar in een reeds aangemaakte /of aan te maken Folder Behoudt bij voorkeur de naam van het bestand. De datum en uurgroep van de extractie zijn meegegeven in de naam bestand. 16. Bevestiging van het ophalen volgt :

 10. 17. In het Themisscherm keer je nu terug naar van het zopas bewaarde bestand. 18. Klik hier op “ “ om naar het vorige scherm te gaan. 19. In het scherm klik je “ “ aan . 20. In het scherm vraag je desgevallend de actualisatie aan met klik op . 21. Herhaal nu de stappen 9 tot 16 om ook te beschikken over de “Supplementen” in de aangemaakte folder. 22. Sluit vervolgens Themis af.

 11. II. De Module BudgPersPZAutomNL.xls & Powerpoint als tijdelijke handleiding & richtlijnen • De Blanco module is permanent beschikbaar via de site SSGPI http://www.ssgpi.be via Downloaden van de Budgettaire Module • Inflatie vooruitzichten 201x en tips/aanpassingen • Handleiding => Deze powerpoint De handleiding dient nog volledig herwerkt te worden

 12. III. Bewaren van de Module • De Module wordt als zip bestand ter beschikking gesteld. • Belangrijk ! Ze wordt na het downloaden “unzipped” of “extract”. • Een kopie van de Module maken met een eigen prefix - of versie nummer- is aangewezen. => Nooit “save as” of “bewaren als”. <= • De backupversie (met xlk-uitbreiding) dient als backup. • De module wordt best bewaard in een zelfde folder als de bestanden uit Themis gehaald.

 13. IV. Het menu • HoofdmenuBij het opstarten verschijnt het menu « PZ-Personeelsbudget» tussen «Venster» en «Help».Is dit niet het geval dan kunnen de procedures (of macro’s) niet geactiveerd worden. • Beveiliging Wanneer dit menu niet verschijnt ontvangt u mogelijks volgende waarschuwing : • U moet als gebruiker de macro-beveiliging wijzigen. 1° Kies in het standaard menu : Extra  Macro Beveiliging 2° Vink het laagste of tweede laagste niveau aan-- 3° Sluit Excel af 4° Start excel op of open de Module via de «Explorer»

 14. Aangepast HoofdmenuWanneer de macro beveiliging correct staat verschijnt een Hoofdmenu met 8 items.Het menu kan op 2 wijzen worden gebruikt1. Navigatie in het werkboek De items : Voorblad, Wijzigbare werkbladen, Consultaties Barema’s, Bijzondere rekenplichtige (BRP) en HRM geven via de submenu’s de toegang tot de bladtabs of « sheets » 2. Aanroepen Procedures De items : Opladen bestanden Themis en Verwerken Gegevens (Nieuw) Via klik op het item activeert de gebruiker de hierna besproken procedures aan. • De submenu’s Via klik op worden de submenu’s geopend.Via het submenu kunnen eveneens macro’s geactiveerd worden of kan de gebruiker een tabblad consulteren

 15. Overzicht van Hoofd en submenu’s

 16. V.Toegang tot de Tabbladen • Optie 1: Via de menu of submenus • Optie 2.Instelling via Extra –Opties • Weergave –Vensteropties-Bladtabs • Optie 3.Na activatie in het menu vanzullen de gegevens verwerkt worden en zijn alle tabbladen BESCHIKBAAR doch niet steeds zichtbaar. • Via rechtermuisknopklik links onder op cursorknoppen kan de gebruiker naarde niet (altijd) zichtbarewerkbladen navigeren.

 17. VI. Toekenning PZnr & Opladen vd bestanden • Open de module vanuit excel of uit de explorer • Op het voorblad in het enige invulbarevak wordt het zonenummer ingegeven: • Zodra het nummer ingevuld is verschijntook de samenstelling van de zone : • Vervolgens wordt via het Menu “PZ-Personeelsbudget” de procedure van het inlezen gestart door klik op ”Opladen bestanden Themis” • Het inlezen gebeurt nog steeds in twee stappenDit wordt in een eerste mededeling meegeven.“Bevestig door klik op OK

 18. VI. Toekenning ZPnr & Opladen vd bestanden • Stap1 : Opladen van de baremischeelementen bevestigen door Klik op OK • U wordt naar de Explorer geleidwaar u de folder met de gegevens gaat openen • Klik nu eerst het bestand baremische elementen aan en klik vervolgens op OK of dubbelklik op dit bestand • Wanneer dit gebeurde verschijnt de derde medeling in de procedure metals achtergrond het blad baremische elementen van uw zone.Ga verder door klik op OK • De explorer wordt opnieuw geopend: Dubbelklik op het bestand met de supplementen • Deze procedure opladen is beëindigd. • Het voorblad verschijnt zonder enig bericht.

 19. VII. Blad ”Budget baremische elementen”(1) • A.Toegang via het menu • B.Rubrieken (1) • Ops/CALog : Operationelen en leden van het administratief of Logistiek kaderwordt toegekend bij de opladen op basis van de Code statuut bij het inlezen • C(2)/S(1): Statutair, contractueel & 3 = GesCo en 4 = vervangcontract 4/5=> bepalend voor de berekening van de patronale bijdrage • Vooraf (1) of nabebetaald (2) noodzakelijk voor de opsplitsing 2009/2010 • Identificatienummer Naam en Voornaam, geboortedatum =NationaalNummer • Functionele code : New 33098 &33099 worden opgenomen in de bar elementen • Code statuut : Deze is bepalend voor toekenning of weigering rechten bv WE,Nacht… &voor berekening patronale bijdrage => verklaring van de codering

 20. VII.Budget baremische elementen(2) • B.vervolg Rubrieken (2) • Weddeschaal (I) en Anciënniteitdatum (J): bepalen de 100% in functie van datum van de Module • B1 200606 in 2012 (-2006) • => 6 * 17.253,44 (trap 5) • + 6 * 17.600,50 (trap 6) • gemiddeld 17 426,97 (kolom UV Ops-CALog) • Kolom K : Datum Volgende verhoging – weddetrapNIEUW sedert 2011 :geeft de volgende schaal & datum van de voorziene aanpassing zoals die in Themis is gekend. • In de kolom L & M wordt de schaal en de Geldelijke Anciënniteitdatum vd Vrijwaring vermeld Beide zijn noodzakelijk voor de tweede berekening • V.PB2 199905 in 2012(-1999) • = 4 * 17.774,00 (trap 12) • + 8 * 18 368,95 (trap 13) • gemiddeld 18 170,63 (Is niet zichtbaar in UV wanneer gemiddelde lager is dan effectieve schaal) • Kolom N : Is het type van de vrijwaring zoals gekend in Themis (Pro Memorie).

 21. VII.”Budget baremische elementen”(3) • B.Rubrieken (3) • Contract: wordt toegekend in oplopende lijn 0 is het 1ste contract of Arbeidsrelatie vb: contractueel halftijdse als bediende D1A1 is het 2de contract statutair halftijds in andere gemeente/zone als bediende CC1Contract wordt eveneens gewijzigd bij mobiliteit =andere werkgever • Code Wedde : • 100000 38H00W1 = Voltijdse tewerkstelling • 080000 30H40W1 = Deeltijdse tewerkstelling van 30H40 per weekhet percentage wedde in 6 cijfers wordt ingelezen = deeltijds/volledig afwijkend uurrooster (6 cijfers) • ! De vrijwillige vierdagenweek wordt als 100% vermeld Themis werkt met afwezigheden ! • Haard standplaats :Rechten van ambtenaren op basis van gezinssituatie en inkomen 1= Haard - 2 Standplaats

 22. VII. Baremische elementen (4) • C. FILTER – SORTEREN – VERWERKEN VAN DE GEGEVENS • 1.De filter als controle • 2.Sorteren is optioneel, en gebeurt ook automatisch wanneer de procedure VERWERKEN VAN DE GEGEVENS wordt opgestart. =>Het sorteren gebeurt in dit blad op 1) Functionele code 2) Code statuut 3) Alfabetisch • 3.Macroprocedure starten Klik op de tekst of in het hoofdmenu Wat doet de procedure=> kopiëren van de gegevens in bladen “Ops” en “Calog” =>activeren link met de prestaties uit blad supplementen => kopiëren van de berekeningen lijn 17 in “Ops” en lijn 15 in “Calog”=>Ventilatie “Totaal Code”& “ Totaal_Code X-1” en permanente link met blad “Totaal” & “ Totaal X-1”

 23. VIII.Supplementen Supplementen heeft enkele hoofdinglijnen Het wordt ingevuld bij de tweede stap Het is eveneens een zoekarea of bereik voor de bladen Ops en Calog • De procedures « filter » &« sorteren » zijn mogelijk • Kolomnummers • Economische codemet verschillende achtergrond kleuring • Benaming • Looncode of Looncode M=> geeft aantal=> +M uitgekeerd jaarbedrag • Identificatienummer + NAAM • Alle supplementen van de periode van extractie • Voor de maaltijden wordt per type maaltijd het aantal in de betrokken kolom vermeld. • Tweetaligheid wordt per Kennisniveau vermeld

 24. IX. ParaN(1) Controle via Internet : Federaal planbureau

 25. De indexen of verhogingscoëfficienten (1) IX.Blad ParaN(2) De berekeningdatum «ANNEE» stuurt de module Enkel het jaar wordt ingevuld (Cel C1) Vier groepen indexen zijn noodzakelijk: Groep 1 & 2 : Wedde en Toelagen1 INDEX voor de wedde/toel voor de voorafbetaalden 2 INDEXEN voor de nabetaalden IndTN1 (december x-1) ook wordt gebruikt voor de prestatiegebonden Toel &Verg Deze indexen of verhogingscoëfficiënten worden in de tabel TbIndN opgezocht =VLOOKUP($C$1;TbIndN;2;0) (Cellen AA17 tem AM30) Drie groepen basisindexen sturen de module: wedde : IndexW - IndW_N1 & IndW_N (Lijn 4) Toelagen/Verg : IndexT - IndT_N1 & IndT_N (Lijn 5) Samenstelling : Index W(T) worden gebruikt voor de voorafbetaalde Het voorziene gemiddelde voor 2012 =(IndR22*2+IndR23*3+IndR24*2)/12 OF (1,5460*2+1,5769*8+1.6084*2)/12 = 1.5770

 26. De indexen of verhogingscoëfficiënten (2) IX. Blad ParaN(3) Groep 3 :Extractieperiode • bevat de index van de periode extractie supplementen of IndRef (Cel C10) • Dit gegeven bevat de gemiddelde index van de periode van de extractie. • De verhogingscoëfficiënten 1,4859 van toepassing op de toelagen en vergoedingen tot september 2010 en 1,5157 vanaf oktober 2010 hetgeen een gemiddelde index voor de referentieperiode geeft van 1,5008 • De formules worden meegegeven in de module I10 –K14. • Via klik (macro) passen zij de cellen B10:D10 aan Groep 4 : de verhogingscoëfficiënten • IndDiff, IndDiffDec& IndDiffNab (Cel C10-D10) Ze herberekenen de in het blad supplementen vermelde uitgekeerde bedragen

 27. IX. Blad ParaN (4) • Geïndexeerde bedragen • De meeste bedragen van het bladParaN worden na aanpassing van hetjaartal automatisch geïndexeerd • Dit is het geval voor alle gebruikte toelagen en vergoedingen =>zie IX.G • Plafond Patronale bijdrage • Het plafond patronale bijdrage wordt bekomen door het ingeven van het trimestriële bedrag in te vullen in Cel B13. Het jaarbedrag niet geïndexeerd dat verschijnt in Cel C13 .Het geindexeerde jaarbedrag verschijnt in het blad Totaal Cel G46Het wordt NIET opgesplitstvoor het jaar x-1 2009! • Percentages Patronale bijdragen & sociale Toelage 2 • De percentages voor de Statutairen, Contractuelen en Gesco’s & contract 4/5 met betrekking tot de Pensioen (!Evolutief van 2012 ->16 !) en Ziekteverzekering en de individuele berekening van de Sociale Toelage IIworden hier opgenomen • De inhoudingen ten laste van dewerkgever voor Arbeidsongevallenzijn eveneens vermeld • Wordt opgesplitst : => in al dan niet interventie => woonwerk => met/zonder patronale => Ipv 1,70 % voor allenen voor Sociale Dienst

 28. IX. ParaN (5) • Percentage en Bedragen • VakantiegeldVanaf 2011 heeft iedereen 92% van het loon van maart (in de module van het gemiddelde loon) • Eindejaarstoelage: vier delen1) Vast bedrag2) Wijzigbaar 2,5% Wedde Oktober3) 7,5 %maar Min en Max4) Patronaal deelVG en EJT zijn gekoppeld aan de prestaties => Kolom U • Haard/Standplaatsgeen berekening tussenliggende bedragen • Rekenplichtige Secretaris => eventuele tussenkomst • Pensioendata (p.m.)

 29. IX. ParaN (6) • Vergoedingen en toelagenPer toelage of vergoeding zijn Wettelijke verwijzing, benaming, het kader/niveau, periode, het bedrag aan 100%, 3 geïndexeerde bedragen evenals de Supan -en Themislooncode voorzien

 30. X. Consultatie Themis en LCD • Via Consultaties wordt in het blad Themis de verklaring gegeven van enkele gebruikte codes in baremische elementen. • Via consultaties kunnen eveneens de looncodes gebruikt in themis terug gevondne worden

 31. XI. Procedure : Verwerken van de gegevens • De procedure verwerken van de gegevens kan via twee kanalen opgestart worden:Via het hoofdmenu klik op of in het blad Baremische elementen via klik op • Na het aanklikken verschijnt de mededelingmet op de achtergrond het blad totaal_Code X-1 • De personeelsleden van de zone werden in volgorde - per functionele code, per schaal en alfabetisch gerangschikt • De tabbladen zijn nu zichtbaar geworden in deze stap. • Vervolgens klik op OK in de mededeling • Het voorblad wordt opnieuw geactiveerdVanaf hier beginnen de eerste controles

 32. XII. “Totaal” & “Totaal X-1” (1) voor te begroten jaar X (Totaal) en het jaar X-1 (Totaal X-1) worden: • per Categorie van het personeel (Rekenplichtige & Secr, CALOG &GesCo en Ops) • voor elke Economische code met suffixWanneer het recht niet bestaat is de desbetreffende cel grijs ingevuld • de totalen uit de bladen « OPS » en « CALOG » overgenomen • Per Categorie van het personeel wordt het aantal personeelsleden vermeld • Een algemeen TOTAAL voor de PZ is zichbaar voor elke Economische code met suffix

 33. XII. “Totaal” & “Totaal X-1” (2) • Per kolom of per Categorie van het personeel wordt (sub-) totaal gemaakt • De Sociale Toelage 2 wordt per jaar berekend op basis van de voor de CALog en Operationelen opgehaalde gegevens en het bedrag ingegeven in het blad ParaN • De som van de afzonderlijke opgehaalde bedragen per economische code wordt op de laatste lijn vergeleken met het getotaliseerde algemeen totaal van de bladen “Ops” en “Calog”

 34. XII. “Totaal”(3) • Controle • Informatie • In het groen CONTROLEGEBIED wordt nagegaan of verschil is tussen het blad Totaal of Totaal_code van het betrokken jaar • Op het blad Totaal wordt in de kolommen N, O, P, R & T aangeduid:- welke items aan welke patronale last onderworpen zijn of - welke elementen in rekening worden gebracht voor de social toelage 2=> Het berekende totaal resultaat vermeldt onder de kolomen aangeduid met de sigma verschijnt in de overeenstemmende lijn

 35. XIII Bladen « Ops » en « Calog »(1) • De bladen zijn toegankelijk via het menu : • Het blad “Ops” voor de operationelen en het blad CALog voor de leden van het administratief en logistiek kader zijn opgedeeld in 3 delen: • De totalisatie en gemiddelden (lijn1-8) • De hoofdingen lijn 9 tot 16 (tot 14 op blad CALog) • De gegevens vanaf lijn 17 (Ops) of 15(CALog) • Bij het opstarten van de module zijn deze tabbladen niet ingevuld. • Bij de procedure “Verwerken van de gegevens” ontvangen ze de gegevens uit baremische elementen • Ze bevatten standaard op lijn 15 (CALog) of lijn 17(Ops) de modelformules die alle opzoekingen en berekeningen mogelijk maken

 36. XIII. Ops & Calog (2) • Beide tabbladen hebben een gelijke kolominhoud tot en met kolom BG • Het blad Ops bevat op lijn 14 en 15 een standaard berekening Deze berekening is niet op naam voor rekenplichtige en secretaris • Beide tabbladen bezitten enkel procedureknoppen en kunnen voor een extractie een eigen titel ontvangen

 37. XIII. Ops & Calog (3) • In dit blad werden de baremische elementen bij “Verwerken van de gegevens”overgebracht in de kolommen D tot S • Van lijn 9 tot en met lijn 13 staan per kolom mogelijks een titel en of verduidelijking of aanwijzing, een economische code en steeds het kolomnr op lijn13, • Bij het overbrengen van de gegevens worden de formules uit de kolommen A,D en van T tot GE (Ops) gekopieerd van lijn 17 voor elk operationeel lid • Op het blad CALog gebeurt dit uit lijn 15 voor de kolommen A, D en van T tot FGVb van een formule

 38. XIII. Ops & Calog (4) • Meerdere elementen worden berekend: • Interpretatie omzetting van de baremische elementen zoals de bepaling van het kader/niveau, het uurrooster, vooraf-nabetaald in aanmerking nemen van de Bevorderingsdatum enz • Zuivere berekening van een gemiddelde wedde (kolom AA tot AV) met o.a. bepaling van de voordeligste schaal, wedde trap voor elke schaal • Berekening van de elementen afgeleid van beide voorgaande Geïndexeerde wedde, Vakantiegeld, haard en standplaats enz voor het eigenlijke begrotingsjaar en het voorgaande dienstjaar • Ophalen van de supplementen - vergoedingen - toelagen beiden vast en variabel Ze worden in een gele, groene of okerkleurige kolom vermeld • supplementenberekeningop basis van deopgehaalde rechten & vertaalde baremische elementen

 39. XIII. Ops & Calog (5) • Voor elke lijn worden eveneens patronale lasten berekend en het individueel totaal • Voor de berekeningen van de patronale lasten, van de sociale toelage 2 en voor controles worden sub-totalen aangemaakt in FK tot FS

 40. XIII. Ops & Calog (6) • Beide bladen geven enkele aanwijzingen in de cellen:D1 => totaal aanleden van het betrokken bladD8 => het aantal leden dat beantwoordt aan de filterF1-2 => het zonenummer F4-F5 : Pijl ter activatie van export naar overeenstemmend exportblad • In de cel I-S3, I4-S4 en I5-S5 kunnen drie titel lijnen ingevuld worden voor een eventuele titel bij export via een procedure • Van de meeste kolommen worden algemeen totaal en gemiddelde berekend (lijn 1 & 2)Van lijn 3 tot 8 worden de totaallijn, het gemiddelde enz berekend voor de geactualiseerde filters. =>lijn 1 en 3 & 2 en 4 zijn gelijk wanneer geen filters is geactiveerd.

 41. XIV. Controle “Totaal” & ”Totaal X-1”(1) • Indien geen « error »na het verwerken van de gegevens gebeurt de Cntl=> bewaren/opslaan • Controle = Lichtgroene ZONE • van het geseinde # Ops en CALog-leden op (niet) correcte verwerking • Blad “Totaal” wordt steeds eerst gekontroleerd alvorens wordt bewaard • Plaats van de foutmeldingen op blad “Totaal” is de indicatie waar de verbetering dient te gebeuren • Hier blad “CALog” in rubriek wedde ttz Schaal/vrijwaring/dbb • Opm : Totaal X-1 => geen foutmelding in de wedde wanneer een voorafbetaalde • => echter wel voor de bijzondere prestaties vermits de basisuurloon niet kan bepaald worden

 42. XIV. Controle “Totaal” &”Totaal X-1”(2) • Filter op blad “Ops” of “Calog” • # Ref of #N/A in rubriek Calog op het blad “Totaal” traceren=> Controle blad “Calog “=> Eventueel inschakelen van de filter • door selectievan lijn 14 van het blad Calog of lijn 16 van het blad Ops • via standaard menu Excel =>Data=>Filter =>Autofilter • Nieuw Activering via pijltoets en onderliggende macro sluit vergissingen uit Filter Ops = Selectie lijn 17 blad Ops + Inschakelen Filter Uit = Uitschakelen filter

 43. XIV. Controle “Totaal” &”Totaal X-1”(3) Totaal BEWAREN & INHOUD • Bij controle van het blad “Totaal” en “Totaal” verdwijnt elke foutmelding nadat deze via ‘Calog’ of ‘Ops’ zijn opgelost • Dit blad bevat bijna alle berekeningselementen nodig voor de samenstelling van de begroting. • In dit STADIUM hebben we voorlopige resultaten • Op dit blad wordt NOOIT een bedrag of titel gewijzigd Enkel verbergen van Kolommen of Rijen kan • Enkele ingrepen dienen nog uitgevoerd te worden

 44. XV. Totaal_Code & Totaal_Code X-1(1) Economiche codes zoek hulp : lijn 2& 3 Titels Ze bevatten elk 3 luiken (horizontaal) • Titels • Economische codes • Verwijzende cijfers (verborgen lijn 2 & 3) • Benaming van het loonelement • 4 Groepen • Bijzonder Rekenpl en Secr (lijn 6 & 7) • Operationelen (uit blad Ops gehaald) • CALog’ers (is uit blad Calog gefilterd) • Gesco’s (is uit blad Calog gefilterd) Steeds twee lege lijnen tussen laatste lid en subtotaalIn de grijze lijnen na totaal per kader zit controle op <> # • C.Totalen • Groepering van de Totalen • Deze totalen worden vergeleken in het Controlegebied van het blad Totaal met de totalen (lijn1) van de bladen Calog en Ops

 45. XV. Totaal_Code & Totaal_code X-1(2) extracties worden gegroepeerd De controle tussen twee totalen geeft leeg veld of OK indien geen foute interventie plaatsvond • Kol A:Teller Kol B : Functionele code Kol C: Kader Kol D.Functie of naam • Kol E tot AY: Individuele jaartotalen per economische subcode Grijze achtergrond (geen recht mogelijk) • Kol AZ: Eerste subtotaal van de kolommen E tot AY (grijze achtergrond) • Kol BZ-BO : Individuele jaartotalen per effectieve economische code gegroepeerd • Kol BP: Totaal van de kolommen BZ tot BO (grijze achtergrond) • Kol BQ: Individuele basis Eindejaarstoelage noodzakelijk voor Patronale Bijdrage • Kol BR : Controle per lijn van verschillen tussen beide eindtotalen AR en BE

 46. XVI. Bar O, C en R 3 bladen met barema’s of wedde schalen zijn in de module verwerkt met per schaal: • Benaming PS/Acerta op lijn 1 voor nieuwe schalen de officiële benaming zonder préfix a) Voor de oude schalen steeds letter : V(Vlaanderen) W Wallonië en B voor Brussel F federale gebruikte schalen b) gevolgd door : . een punt voor Ops of _ underscore voor Calog 2. De benaming CDVU op lijn 2 3.-7. Op lijn 3: aard statuut - lijn 4: Ops/Calog - lijn 5: Kader/Niveau - Lijn 6- 7: info 8. Deze lijn bevat het kolomnr in het blad (Gebruikt in de VLOOKUP van Ops en Calog) 9-59 . resterende lijnen 0-59 =>Het totale weddenverloop van 0 jaar tot 50

 47. XVII. Hlpform of Hulpformulier • Het blad Hulpform bevat economische codes met suffix (zoals opgenomen in PLP of KB Het is de database voor het blad Totaal_Code (X & X-1) • De rubriek 111-01/99 herneemt de gegevens zoals in de Themis aangerekend voor Ops en Calog • Slechts de lijn 111-08/99 blijft beschikbaar als vrij te gebruiken titel • De rubriek met de gegevens uit L096 is nog niet opgenomen in de Module

 48. XVIII. Zones • Dit blad is niet opgenomen in het Menu • In dit blad zones werden het zone nummer de provincie en de samenstelling van de zone opgenomen. • Dit blad is het bronbestand voor de benaming die wordt aangevuld op het voorblad zodra het zonenummer daar is ingevuld. • Voor elke zone werd de categorie vermeld evenals de erkenning als tweetalige zone of zone met faciliteitengemeente. De cel I1 = « Bil » • Zowel de categorie als de toekenning tweetaligheid zijn bepalend voor de toekenning van de bedragen voor de leden van een politiezone.

 49. XIX UitgPers Export - Toezicht1 - Toezicht2 (1) • Drie bladen toezicht zijn in de module opgenomen. • Het blad «UitgPers Export» heeft een permanente binding met de bladen «Totaal_Code» et «Totaal_Code X-1» • Met de toetsencombinatie <Ctrl>+<T>of activatie van worden de bladen «Toezicht1» en «Toezicht2» ingevuld Opmerking : Deze automatische procedure is bruikbaar voor de zones die slechts de 2 functionele codes 33091 & 33091 gebruiken voor Ops en Calog

 50. XIX UitgPers Export - Toezicht1 - Toezicht2 (2) • Deze procedure activeert opeenvolgende filters op code statuut en functionele code in « Totaal_Code X » en « Totaal_Code X-1 » gevolgd door kopie van de totaallijnen in het blad Toezicht 1. • Gelijktijdig wordt «Toezicht 2» voorzien van een samenvatting . • Bij afsluiten van de procedure is «Toezicht 2» geactiveerd met de boodschap op de lijn 49 en 50. • =>de totalen per dienstjaar worden eveneens vermeld • => Via scroll up kan per functionele aanrekeningscode de totaliteit van het budget ingelezen worden voor elk de beide vermelde jaren • Ook Toezicht 1 geeft een controle melding