Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MAGNETIZAM PowerPoint Presentation

MAGNETIZAM

402 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

MAGNETIZAM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MAGNETIZAM

 2. Lorentzova sila - definicija B iznos i smjer B, jedinica Definicijska relacija Magnetna sila Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Lorentzova sila Električna sila Magnetna sila

 3. 3. Nabojkoji se giba u magnetnompoljuosjećamagnetnusilu Lorenzovasila Definiranje B F = q v x B Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Magnetna indukcija sila na naboj naboj brzina naboja

 4. Lorentzova sila - pokus Pokus: gibanje naboja uB F - B v F + snop elektrona Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 + - A K + - Katodna cijev

 5. Lorentzova sila - primjeri B Gibanje naboja u B .. neke vrijednosti B 10-4 T ...blizu površine Zemlje ...štapićastog magneta 10-2 T Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 1 T … elektromagneta .. na površini neutronske zvijezde 108 T

 6. Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

 7. Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

 8. Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

 9. Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Polarna svjetlost nad Jupiterom

 10. Lorentzova sila -Van Allenovi pojasevi Magnetne stupice - Van Allenovi pojasevi Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

 11. Zemljin magnetizam Promjene Zemljinog magnetnog polja Magnetski “mirniji dan” Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Geomagnetni poremećaj V.Vujnović, G.Verbanac, 4.ZS HFD Zg, 2003. ljubaznošću V. Vujnovića

 12. POVEZANOST ELEKTRIČNIH I MAGNETNIH POJAVA Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

 13. Oerstedovpokus - Amperovzakon Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Hans Christian Oersted Andre Marie Ampere Oko vodiča kojim prolazi struja nastaje magnetno polje

 14. Oerstedov pokus - Amperov zakon Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Magnetna indukcija nastala od struje I Ukupna struja kroz površinu omeđenu Ampereovom petljom Element krivulje integracije (Amperove petlje) Magnetna permeabilnost vakuuma (sredstva)

 15. FARADAYAV ZAKON ELEKTROMAGNETNE INDUKCIJE Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Michael Faraday 1791-1867 Kroz vodič u promjenljivom magnetnom polju naboj se počne gibati (poteče struja).

 16. Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 M.Faraday predaje u Royal Institution 1856.g. U publici je Princ od Wallesa, budući kralj Edward VII.

 17. Faradayevzakon elektromagnetneindukcije Elektromotorni napon Tok magnetnog polja

 18. Lenzovo pravilo Električno polje Magnetno polje promjenljivo inducirano u vodiču UZROK POSLJEDICA Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

 19. Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Santana Serway R.A., Jewett J.W. Physics for scientists and engineer

 20. Induktivnost zavojnice Definicija jedinica 1 H Faradayev zakon elm indukcije Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

 21. Induktivnost zavojnice O čemu ovisi induktivnost zavojnice Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 induktivnost po metru duljine zavojnice površina presjeka broj namotaja po metru duljine magnetna permeabilnost sredstva

 22. RL KRUG 3. K. pravilo: Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Diferencijalna jednadžba RL kruga

 23. RL KRUG Rješenje diferencijalne jednadžbe Vremenska konstanta RL kruga i i0 Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 t • struja kasni za naponom zbog struje inducirane • u zavojnici

 24. Povezanostelektričnihimagnetnihpojava 1. Naboj u gibanjuuzrokujepojavumagnetnogpolja Oerstedovpokus, Ampereovzakon Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 2. Krozvodič u promjenljivommagnetnompolju potečestruja (naboj se počnegibati) Faradayevzakon 3. Nabojkoji se giba u magnetnompoljuosjećamagnetnusilu Lorenzovasila

 25. MAXWELLOVE JEDNADŽBE KLASIČNE ELEKTRODINAMIKE Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 James Clerk Maxwell 1831-1879 TEORIJA ELEKTROMAGNETNIH VALOVA

 26. 1. Maxwellova jednadžba Gaussov zakon za elektricitet Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Električni naboj je uzrok električnog polja i toka električnog polja

 27. 2. Maxwellova jednadžba Gaussov zakon za magnetizam Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Ne postoji magnetni monopol.

 28. 3. Maxwellova jednadžba Generalizirani Ampereov zakon Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Struja i promjenljivi tok električnog polja induciraju magnetno polje.

 29. 4. Maxwellova jednadžba Faradayev zakon elektromagnetne indukcije Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Promjenljivi tok magnetnog polja induciraju električno polje (napon, struju).

 30. IZMJENIČNA STRUJA Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

 31. DOBIVANJE IZMJENIČNE STRUJE Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Inducirani napon Tok magnetnog polja

 32. DOBIVANJE IZMJENIČNE STRUJE Izmjenični napon Izmjenična struja Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

 33. RLC krug 3. K.p. Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Diferencijalna jednadžba RLC kruga

 34. RLC krug Rješenje diferencijalne jednadžbe je oblika Odnosi-relacije među fizičkim veličinama Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

 35. Otpori u krugu izmjenične struje - radni (omski) - kapacitivni - ako dominira, struja brza pred naponom - induktivni - ako dominira, struja kasni za naponom Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 UKUPNI OTPOR IMPEDANCIJA

 36. Otpori u krugu izmjenične struje j Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012