1 / 13

CoP - PO

CoP - PO. Community of Practice – Primair Onderwijs. Vanaf 2007 verplicht: bekwaamheidsdossiers. Wat is een CoP?. Meerwaarde CoP-PO?. De CoP-PO. Een forum. Een deel van de discussies. Palet PO. Blijvend professionaliseren Bekwaamheidsdossier Uitwisselen ervaring en kennis

istas
Télécharger la présentation

CoP - PO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. CoP - PO Community of Practice – Primair Onderwijs

 2. Vanaf 2007 verplicht: bekwaamheidsdossiers

 3. Wat is een CoP?

 4. Meerwaarde CoP-PO?

 5. De CoP-PO

 6. Een forum

 7. Een deel van de discussies

 8. Palet PO

 9. Blijvend professionaliseren Bekwaamheidsdossier Uitwisselen ervaring en kennis Verder kijken dan eigen school Bekwaamheidsdossier als invaller Kortom: deze uitwisseling draagt bij aan je professionalisering en kun je dus toevoegen aan je bekwaamheidsdossier. Waarom deelnemen aan een CoP?

 10. Wat wil jij halen en brengen in een CoP?Zou je zelf een actieve rol willen hebben?Hoe zou die rol er uit zien?

 11. Als deelnemer aan CoP-PO: Inschrijven op lijst ‘Aanmelden CoP-PO’ Als belangstellende een gastaccount Als belangstellende voor Nieuwsbrief: schrijf je naam en e-mailadres op lijst ‘Aanmelden Nieuwsbrief’ Aanmelden

More Related