1 / 16

Resocializačné stredisko

Resocializačné stredisko. Anna Hannikerová riaditeľka resocializačného strediska ROAD TOMKY www.road-tomky.sk 0903 76 22 11. TERAPEUTICKÁ KOMUNITA ROAD TOMKY. Činnosť ROAD,n.o. Kompletné sociálne služby Zmiešaná terapeutická komunita Tykanie medzi klientmi a terapeutmi

ita
Télécharger la présentation

Resocializačné stredisko

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Resocializačné stredisko Anna Hannikerová riaditeľka resocializačného strediska ROAD TOMKY www.road-tomky.sk 0903 76 22 11

 2. TERAPEUTICKÁ KOMUNITAROAD TOMKY

 3. Činnosť ROAD,n.o. • Kompletné sociálne služby • Zmiešaná terapeutická komunita • Tykanie medzi klientmi a terapeutmi • Minimodel života • Povinnosti, relax, šport, kultúra • Režim vychádza z parlamentu- tvoria ho klienti aj terapeuti • Klienti získavajú pocit užitočnosti • Nie je pocit manipulácie

 4. Zodpovednosť za program – odborný garant- MUDr. Daniela Cymbalová • Dohľad supervízor • Permanentné výcviky a zvyšovanie kvalifikácie terapeutov • Terciárna prevencia (kluby, svojpomocné skupiny, rodinná terapia, voľné tribúny...

 5. Podmienky prijatia • DOBROVOĽNE • Vek nad 16 rokov • Vylúčenie dvojitej psychiatrickej diagnózy • Detoxifikácia na oddelení, kontrolovaná abstinencia (2 týždne) • OP, preukaz poistenca • Poberanie dávok v hmotnej núdzi, zdravotná dokumentácia • Úhrada poplatkov (160/deň)

 6. Terapeutická komunita • Nástupný deň štvrtok • Podpísanie zmluvy • Prijímací rituál • Veľká skupina – nekonfrontačná • Pobyt 12 mesiacov

 7. Štruktúra terapeutickej komunity • fáza – adaptačná • Tri mesiace • Vstup po prijímacom rituáli • Pridelenie staršieho brata (sestry) • Oboznámenie sa s režimom • Budovanie sebadôvery a sebavedomia • Komunikácia len s členmi komunity • Bez vychádzok a kontaktu s rodinou • Písomná analýza obdobia –prestup -vyjadrenie komunity - želanie

 8. 2. Fáza • 3 mesiace - konfrontačná • Posun ku komunite • Vychádzky a návštevy (12 hodín) • Pridelenie zodpovednosti na dome okrem bežných povinností • Tvrdšia konfrontácia, rodičia • Písomná analýza, prestup - želanie

 9. 3. fáza • 3 mesiace - rozhodujúca • Zodpovednosť aj za nižšie fázy • Vedenie večernej skupiny • Kontrolujú moč klientom (pod dohľadom terapeuta) • Vychádzky 24 hodín • Posun v postoji k drogám (VŠETKÝM) • Písomná analýza – prestup -želanie

 10. 4. fáza • 3 mesiace- prípravná • Príprava na odchod z komunity, zaradenie sa do života • Návrat do školy, práce, rodiny • Vychádzky celý víkend, kluby v Bratislave • Vo funkcii terapeuta • Hodnotiaca správa - náramok

 11. Vylúčenie z komunity • Prejav agresivity aj verbálnej • Porušenie abstinencie • Svojvoľné opustenie objektu • Bavenie sa o drogách mimo skupinu • Sexuálny styk v objekte

 12. Ostatné • Voľná tribúna – 1xmesačne Tomky • Svojpomocné skupiny rodičov - 2x mesačne CPLDZ Bratislava • Klub klientov – každý pondelok CPLDZ Bratislava • Rodinná terénna terapia – 2x ročne • Medzinárodné športové dni • Deň otvorených dverí

 13. 5. RočníkKomunita cup 2007

 14. Pripravujeme Resocializáciu závislých matiek aj s deťmi

 15. Ďakujem za pozornosť

More Related