Sestanek OOK - koordinatorji Ljubljana, 12. 3. 2013 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sestanek OOK - koordinatorji Ljubljana, 12. 3. 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sestanek OOK - koordinatorji Ljubljana, 12. 3. 2013

play fullscreen
1 / 38
Sestanek OOK - koordinatorji Ljubljana, 12. 3. 2013
146 Views
Download Presentation
ivana-russo
Download Presentation

Sestanek OOK - koordinatorji Ljubljana, 12. 3. 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah Sestanek OOK - koordinatorji Ljubljana, 12. 3. 2013 • Milena Bon, koordinatorica

 2. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah Podlage • 24. člen Zakona o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87/01 in 96/02), • 6. člen Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12). • Soglasje Strokovnega sveta NUK. • Sprejela ravnateljica NUK. • Veljajo od 29. 12. 2013.

 3. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah Vsebina • Splošna določba • Bibliografska obdelava domoznanskega knjižničnega gradiva • Oprema domoznanskega knjižničnega gradiva • Hranjenje domoznanskega knjižničnega gradiva • Dostopnost knjižničnega gradiva • Domoznansko knjižnično gradivo kot kulturni spomenik • Izločanje in odpis domoznanskega knjižničnega gradiva • Izobraževanje za strokovno obdelavo in hranjenje domoznanskega knjižničnega

 4. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah Splošna določba 1. člen Za nacionalno pomembno domoznansko gradivo v teh navodilih velja: • knjižnično gradivo, ki se po vsebini nanaša na območje, ki ga pokriva knjižnica s svojo domoznansko dejavnostjo,

 5. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah • knjižnično gradivo, katerega avtor je živel in deloval oziroma živi in deluje na tem območju ali iz njega izhaja, • knjižnično gradivo, ki je nastalo na tem območju, torej je bilo na tem območju napisano, natisnjeno ali razmnoženo oziroma založeno.

 6. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah Nacionalno pomembno domoznansko knjižnično gradivo je vključeno v domoznansko zbirko splošne knjižnice (v nadaljevanju: knjižnica).

 7. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah Bibliografska obdelava domoznanskega knjižničnega gradiva 2. člen Knjižnica pri bibliografski obdelavi domoznanskega gradiva upošteva pravilnike, mednarodne standarde, priročnike in navodila, ki veljajo v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu oziroma jih sprejme Komisija za katalogizacijo pri Narodni in univerzitetni knjižnici.

 8. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah Praviloma se uporabljajo se naslednji pravilniki, standardi in priročniki: • 1. Verona, E. (1983–1986). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo.

 9. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah • 2. Standardi ISBD: • a. ISBD(M): mednarodni standardni bibliografski opis monografskih publikacij. (1997). Ljubljana: NUK. • b. ISBD(CR) : mednarodni standardni bibliografski opis serijskih publikacij in drugih kontinuiranih virov : revidirani

 10. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah • c. ISBD(ER) : mednarodni standardni bibliografski opis elektronskih virov. (2000). Ljubljana: NUK. • d. ISBD(CM) : mednarodni standardni bibliografski opis kartografskega gradiva. (1999). Ljubljana: NUK.

 11. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah • e. ISBD(NBM) : mednarodni standardni bibliografski opis neknjižnega gradiva. (1997). Ljubljana: NUK. • f. ISBD(A) : mednarodni standardni bibliografski opis starejših (antikvarnih) monografskih publikacij. (1997). Ljubljana: NUK.

 12. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah • g. ISBD(PM) : mednarodni standardni bibliografski opis glasbenih tiskov. (1998). Ljubljana: NUK. • 3. Smernice za uporabo ISBD-jev pri opisu sestavnih delov. (1998). Ljubljana: NUK. • 4. PREKAT : priročnik za enostavno uporabo katalogizacijskih pravil. (2001). Ljubljana: NUK.

 13. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah • 5. ZNAČKA : priročnik za določanje značnic pri katalogizaciji. (2001). Ljubljana: NUK. • 6. Splošni slovenski geslovnik : navodila za predmetno označevanje knjižničnega gradiva in geslovnik. Ljubljana: NUK. Dostopno na spletnem naslovu: http://www.nuk.uni-lj.si/sssg/ .

 14. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah • 7. Univerzalna decimalna klasifikacija : priročnik. (2006). Ljubljana: NUK. • 8. UDCMRF 2006 : [Univerzalna decimalna klasifikacija]. Ljubljana: NUK. Dostopno na spletnem naslovu: http://www.nuk.uni-lj.si/udcmrf2006/. • 9. Priročniki COMARC in COBISS. Maribor: IZUM.

 15. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah Za katalogizacijo rokopisnega gradiva knjižnice praviloma uporabljajo: • 1. RICHTLINIEN Handschriftenkatalogisierung. 5., popr. izd. (1992). Bonn-BadGodesberg: DeutscheForschungsgemeinschaft.

 16. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah • 2. RegelnzurErschließungvonNachlässenundAutographen (RNA): DeutscheForschungsgemeinschaft, UnterausschußfürNachlaßerschließung. Dostopno na spletnem naslovu: http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/verbund/rna.

 17. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah • 3. Anglo-ameriška katalogizacijska pravila. Revizija iz leta 2002. 2. izdaja. (2004). Maribor: IZUM. Poglavje 4. Rokopisi (vključno z rokopisnimi zbirkami).

 18. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah Kadar je rokopisna zapuščina sestavljena iz gradiv, ki so zaključene celote, se posamezne enote iz zapuščin lahko obdelajo po ustreznem ISBD standardu, za zapuščino kot celoto se izdela vsaj zbirni zapis v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu.

 19. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah 3. člen Bibliografski zapisi o gradivu, ki je vključeno v domoznansko zbirko knjižnice, naj bodo praviloma dostopni v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu.

 20. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah 4. člen Knjižnica posebej evidentira zapuščine in posebne zbirke gradiva, ki so deli domoznanske zbirke. Evidenca zapuščin oziroma zbirk vsebuje naslednje podatke: inventarno številko zapuščine oziroma zbirke, ime nosilca zapuščine oziroma zbirke, vsebinski opis zbirke, način nabave in provenienco.

 21. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah 5. člen Bibliografski zapisi v katalogu morajo biti opremljeni s podatki, ki omogočajo izdelavo izpisov o domoznanskem gradivu. Za označevanje domoznanskega gradiva se v bibliografskih zapisih v vzajemnem katalogu uporablja polja za lokalne potrebe (992$b, 993$8 in 993$9).

 22. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah Za označevanje domoznanske zbirke, ki stoji na posebni lokaciji, uporabimo oznako postavitve pri signaturi (996/997$d). Za zapuščine in posebne zbirke gradiva, ki so vključene v domoznansko zbirko in katerih gradivo je shranjeno v različnih prostorih knjižnice, uporabimo enotno obliko inventarne opombe (996/997$r).

 23. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah Oprema domoznanskega knjižničnega gradiva 6. člen Pri opremi domoznanskega gradiva knjižnice smiselno uporabljajo priročnik Poličnik-Čermelj, T. (2010). Oprema knjižničnega gradiva na primerih kulturne dediščine NUK. Ljubljana: NUK.

 24. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah Hranjenje domoznanskega knjižničnega gradiva 7. člen Pri hranjenju domoznanskega gradiva knjižnice smiselno uporabljajo priročnik IFLA načela za hrambo knjižničnega gradiva in za ravnanje z njim. (2005). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo; Arhiv Republike Slovenije.

 25. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah Priporočljiva je tudi uporaba: 1. BS 5454. Recommendationsfor the storage and exhibition of archivaldocuments. (2000). London: BritishStandardsInstitution.

 26. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah 2. ISO 11799. Information and documentation – Documentstoragerequirementsforarchive and librarymaterials. (2003). Geneva: Internationalorganizationforstandardization.

 27. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah oziroma SIST ISO 11799. Informatika in dokumentacija – Zahteve za shranjevanje dokumentov za arhivsko in knjižnično gradivo. (2005). Ljubljana: Slovenski inštitut za standardizacijo.

 28. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah Podrobnejši seznam standardov in literature o hranjenju različnih nosilcev zapisa informacij je objavljen v: Memoryof the World: Safeguarding the DocumentaryHeritage. A guide to Standards, RecommendedPractices and Reference Literature Related to the Preservation of Documents of allkinds. (1998). Paris: UNESCO. http://www.unesco.org/webworld/mdm/administ/en/guide/guidetoc.htm

 29. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah 8. člen Vsaj en izvod publikacije hrani knjižnica na lokaciji, ki zagotavlja optimalne pogoje hranjenja.

 30. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah 9. člen Elektronske publikacije knjižnica praviloma zbira, hrani in daje v uporabo v formatih, v katerih so objavljene. Če je publikacija objavljena v različnih formatih, knjižnica izbere tistega, ki ga je mogoče shraniti v izvirni obliki in zagotoviti berljivost podatkov.

 31. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah Knjižnica zagotovi ustrezne pogoje trajnega ohranjanja digitalnih virov v sodelovanju z nacionalno depozitarno organizacijo.

 32. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah Dostopnost knjižničnega gradiva 10. člen O dostopnosti knjižničnega gradiva, ki je del domoznanske zbirke, odloča knjižnica po strokovnih načelih in ob upoštevanju avtorskopravnih predpisov. Priporočljivo je izposojanje enega izvoda publikacij le v prostorih knjižnice.

 33. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah Knjižnica digitalizira izbrane publikacije v skladu s priporočili dokumenta Smernice za digitalizacijo knjižničnega gradiva (2010). Ljubljana: NUK. Dostopno na spletnem naslovu: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-ZU0LQ5EO Javno dostopnost gradiva omogoči v skladu z avtorskopravnimi predpisi.

 34. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah Domoznansko knjižnično gradivo kot kulturni spomenik 11. člen Domoznansko gradivo, ki je razglašeno za kulturni spomenik, obravnavajo knjižnice v skladu s predpisi s področja varovanja kulturne dediščine.

 35. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah Izločanje in odpis domoznanskega knjižničnega gradiva 12. člen Pri izločanju in odpisu gradiva knjižnice smiselno uporabljajo priročnik Češnovar, N. etal. (2001). Priročnik za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (2001). Ljubljana: NUK ter Navodila za izločanje in odpis knjižničnega gradiva. (2003). Ljubljana: NUK.

 36. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah Izobraževanje za strokovno obdelavo in hranjenje domoznanskega knjižničnega gradiva 13. člen Izobraževanje za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega gradiva izvajajo osrednje območne knjižnice v sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico.

 37. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah 14. člen Narodna in univerzitetna knjižnica bo ta navodila posodabljala ob vsaki spremembi pravilnikov, standardov, smernic in priročnikov, ki se nanašajo na obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega gradiva.

 38. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah Hvala za pozornost! Milena Bon