Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MECHANIK PRECYZYJNY wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych PowerPoint Presentation
Download Presentation
MECHANIK PRECYZYJNY wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

MECHANIK PRECYZYJNY wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

179 Views Download Presentation
Download Presentation

MECHANIK PRECYZYJNY wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MECHANIK PRECYZYJNY wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

 2. MECHANIK PRECYZYJNY Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: MECHANIK PRECYZYJNY Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 731[03] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy dla grupy zawodów mechanicy precyzyjni: 7311 Na wesoło

 3. Syntetyczny opis zawodu i środowisko pracy • Czy wiesz, że mechanik precyzyjny: • Naprawia, konserwuje, montuje i demontuje urządzenia, sprzęt i aparaty precyzyjne medyczne, geodezyjne, pomiarowe, optyczne nawigacyjne oraz zegary. • Jest szkolnym zawodem szerokoprofilowym i obejmuje grupę zawodów, w tym: grawera, mechanika automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, optyka mechanika, ortopedę mechanika, zegarmistrza. • Przeważnie pracuje w dobrze oświetlonych i wentylowanych pomieszczeniach, utrzymywanych w czystości (hale produkcyjne lub małe warsztaty usługowe). • Zwykle pracuje samodzielnie, sam przygotowuje stanowisko pracy, może współpracować z pracownikami pokrewnych działów (tokarze, szlifierzy, frezerzy). • 5. Zwykle pracuje 8 godzin dziennie, na 1 zmianę (w usługach) lub 2 zmiany (w dużym przedsiębiorstwie).

 4. Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem zawodu i środowiska pracyz pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić znaczenie tych sformułowań. W tym celu najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy będziesz zapoznawał się z treścią kolejnych slajdów. Na wesoło

 5. Zadania i umiejętności zawodowe • Wytwarza części maszyn i urządzeń precyzyjnych. • Montujemechanizmy precyzyjne. • Montuje urządzenia pomiarowe i sterownicze. • Uruchamia układy automatyki przemysłowej. • Kontroluje stan techniczny i reguluje maszyny szyjące, biurowe, medyczne, urządzenia napędowe, układy automatyki przemysłowej. • Wykonuje naprawy mechanizmów urządzeń precyzyjnych. • Konserwuje i planuje przeglądy mechanizmów precyzyjnych i aparatury kontrolno-pomiarowej i sterującej.

 6. Organizuje własne miejsce pracy zgodnie z zasadami bhp, ergonomii oraz ochronyprzeciwpożarowej i ochrony środowiska. • Montuje i demontuje zespoły i elementy automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych. • Instaluje i uruchamia na stanowisku pracy nowe urządzenia automatyki przemysłowej. • Diagnozuje przed naprawą stan techniczny urządzeń automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych. • Naprawia elementy mechaniczne systemu sterowania. • Lokalizuje uszkodzenia i naprawia wykonawcze elementy automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. • Wykonuje elementy mechaniczne do urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. • Wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i mechanicznych, koryguje nastawyi ustawienia urządzeń automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych. • Przeprowadza kontrolę jakości prac wykonanych przez siebie z zakresu instalowania, regulowania i naprawiania urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. • I wiele innych… Praca własna…Uwaga: W podanych powyżej tekstach dotyczących zadańi umiejętności zawodowych z pewnością pojawiły się nowe, niezrozumiałe sformułowania, spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy rodziców, nauczyciela, doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

 7. Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie Do pracy w zawodzie mechanik precyzyjny niezbędne są:

 8. Cechy psychofizyczne Test samooceny 1/3 Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie mechanik precyzyjny, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i wymagania fizyczne. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst z cechami psychofizycznymi oraz wymaganiami fizycznymi i zdrowotnymi, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Praca własna… Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych, niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

 9. Cechy psychofizyczne –test samooceny 2/3

 10. Cechy psychofizyczne –test samooceny 3/3 Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i wymagań fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów– zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

 11. Przeciwwskazania zdrowotne Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie mechanik precyzyjny, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny 1/3 Przed przystąpieniem do zrobienia testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst zawierający przeciwwskazania zdrowotne, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga:Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz na pytania, postaraj się wyjaśnić te sformułowania.

 12. Przeciwwskazania zdrowotne –test samooceny 2/3

 13. Przeciwwskazania zdrowotne –test samooceny 3/3 Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie mechanik precyzyjny. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się ze wszystkimi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

 14. Kształcenie w zawodzie mechanik precyzyjny • Aby pracować w zawodzie mechanik precyzyjny: • 1.1. Jako absolwent gimnazjum możesz wybrać trzyletniązasadniczą szkołę zawodową, kierunek mechaniczny. • 1.2. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej możesz kontynuować naukę w trzyletnimtechnikum uzupełniającym, a po uzyskaniu matury możesz podjąć naukę na uczelni wyższej. • 1.3. Jako absolwent trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego możesz wybrać jednorocznąszkołę policealną. • Co zrobić, aby rozpocząć naukę w zasadniczej szkole zawodowej? Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie gimnazjum (lub dawnej ośmioletniej szkoły podstawowej) oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu mechanik precyzyjny. Zasadnicze szkoły zawodowe przyjmują uczniów, którzy nie ukończyli 18. roku życia.

 15. Kształcenie w zawodzie mechanik precyzyjny • Czego będziesz się uczył w zasadniczej szkole zawodowej, przygotowując się do wykonywania zawodu mechanik precyzyjny? • W ramach modułu: • 3.1. Techniczne podstawy mechaniki precyzyjnej: stosowania przepisów bezpieczeństwai higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, posługiwania się dokumentacją techniczną, rozróżniania materiałów konstrukcyjnych stosowanychw mechanice precyzyjnej, dokonywania pomiarów warsztatowych, wytwarzania prostych części maszyni urządzeń precyzyjnych, magazynowaniai transportu maszyni urządzeń precyzyjnych. • 3.2. Montaż maszyn, urządzeń i przyrządów pomiarowych: montażu mechanizmów precyzyjnych, maszyn i urządzeń precyzyjnych, przyrządów pomiarowych oraz elementów mechanicznych w przyrządach elektrycznych. • 3.3. Eksploatacja maszyn, urządzeń i przyrządów pomiarowych: przeglądy, konserwacja, diagnoza przyczyn nieprawidłowej pracy, naprawy i regulacje maszyn i urządzeń precyzyjnych.

 16. Kształcenie w zawodzie mechanik precyzyjny • Z jakich podręczników będziesz się uczył w zasadniczej szkole zawodowej, przygotowując się do wykonywania zawodu mechanik precyzyjny? • Przykładowe: • Górecki A.,Technologia ogólna, WSiP, • Górski E., Poradnik frezera, WNT, • Praca zbiorowa, Programowanie obrabiarek CNC. Frezowanie, REA.

 17. Kształcenie w zawodzie • Praca własna… • Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie mechanik precyzyjny. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: • odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, • przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, • rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie • i najtrudniejsze – wybierz się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. • Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki. Na wesoło

 18. Rynek pracy • Czy wiesz, że: • Typowymi stanowiskami pracy w zawodzie mechanik precyzyjny są: monter, operator urządzeń precyzyjnych, konserwator aparatury pomiarowo-kontrolnej i automatyki sterująco-regulującej. • Pokrewnymi stanowiskami pracy, na których może pracować mechanik precyzyjny, są: tokarz, ślusarz, optyk, elektromechanik, zegarmistrz, konserwator sprzętu fotograficznego, fotooptyk. • Mechanik precyzyjny może poszukiwać pracy w dużych zakładach przemysłowych wytwarzających sprzęt elektryczny, elektroniczny, lotniczy, obrabiarki albo w zakładach usługowych branży mechanicznej.

 19. Na wesoło Rynek pracy • Praca własna… • Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie mechanik precyzyjny? • Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z mechanikami precyzyjnymi. • Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. • Wyniki zapisz w tabeli przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca. Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

 20. Źródła informacji • I. Interesujące źródła informacji: • Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. • II. Czasopisma specjalistyczne: • Pomiary Automatyka Kontrola (http://www.pak.info.pl/index.php, 17 grudnia 2009). • Pomiary Automatyka Robotyka • (http://www.par.pl/index.php, 17 grudnia 2009). • Mechanik • (http://www.mechanik.media.pl/,17 grudnia 2009).

 21. Źródła informacji • III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: • Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Mechanik precyzyjny, Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Jaworzno, 2004 (http://www.cke-bip.waw.pl/assets/files/infor_ZAW_ZSZ/mech_precyz.pdf, stan na: 19 stycznia 2010). • Kroma M., Stasiak P. Śledziona H., Zych A., Modułowy program nauczania. Mechanik precyzyjny 731[03], MEN, Warszawa 2002 (http://www.koweziu.edu.pl/programy/programy.php, 16 grudnia 2009). • Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu. Mechanik precyzyjny (http://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php, 17 lipca 2009). • Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.), Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005, s. 334–335. • Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik precyzyjny, MEN, Warszawa (http://www.men.gov.pl/images/stories/zawody/zawody_731_03.pdf, 17 lipca 2009). • Przewodnik po zawodach, wydanie II, tom IV, MGPiPS, Warszawa 2003. • Standard wymagań – egzamin czeladniczy dla zawodu mechanik precyzyjny, Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa (http://www4.zrp.pl, link: Oświata zawodowa, 17 grudnia 2009). • Standard wymagań – egzamin mistrzowski dla zawodu mechanik precyzyjny, Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa (http://www4.zrp.pl, link: Oświata zawodowa).

 22. Źródła informacji • Akty prawne: • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U. 2010 Nr 82, poz. 537).  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. nr 124, poz. 860, z późn. zm). Na wesoło

 23. Dziękujemy za uwagę. Zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat zawodów, które Cię interesują