Download
criteris d ingr s a uci dels pacients amb meningitis bacteriana n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CRITERIS D’INGRÉS A UCI DELS PACIENTS AMB MENINGITIS BACTERIANA PowerPoint Presentation
Download Presentation
CRITERIS D’INGRÉS A UCI DELS PACIENTS AMB MENINGITIS BACTERIANA

CRITERIS D’INGRÉS A UCI DELS PACIENTS AMB MENINGITIS BACTERIANA

134 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

CRITERIS D’INGRÉS A UCI DELS PACIENTS AMB MENINGITIS BACTERIANA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CRITERIS D’INGRÉS A UCI DELS PACIENTS AMB MENINGITIS BACTERIANA Dra. Burgueño Medicina Intensiva. Base SEM Sabadell. Hospital Universitari Parc Taulí

 2. CRITERIS D’ INGRÉS A UCI La implementació de les UCIs permet donar assistència en: • Monitorizació • Tractament intensiu La segona d’elles és la condició prioritària.

 3. CRITERIS D’ INGRÉS A UCI • Les demandes dels serveis mèdics com la medicina crítica són el que més sovint excedeixen la disponibilidad de recursos • En el contexte d’aquestes limitades condicions, les institucions i proveïdors individuals d’aquestes atencions es veuen obligats a fer servir criteris per distribuir equitativa i eficientment els recursos disponibles

 4. Guidelines for intensive care unit admisision,discharge,and triage.Task Force of the American College of Critical Care-Society of Critical Care Medicine. Crit Care Med 1999 Vol 27 N° 3 CRITERIS D’INGRÉS A UCI • Model de priorització • Model per diagnòstics • Model per paràmetres objetius

 5. CRITERIS D’INGRÉS A UCI Guidelines for intensive care unit admisision,discharge,and triage.Task Force of the American College of Critical Care-Society of Critical Care Medicine. Crit Care Med 1999 Vol 27 N° 3 • Model de priorització: • Estableix 4 nivells de prioritat: I, II, III, IV • Els més es beneficiaran: Prioritat I • Els que no es beneficiran: Prioritat IV “Massa bé per beneficiar-se” “Massa malalts per beneficiar-se

 6. Guidelines for intensive care unit admisision,discharge,and triage.Task Force of the American College of Critical Care-Society of Critical Care Medicine. Crit Care Med 1999 Vol 27 N° 3 CRITERIS D’INGRÉS A UCI • Model per diagnòstics: • Trastorns neurològics: • Meningitis amb alteració del nivell de consciència o disfunció d’altre òrgan o sistema • Estatus epilèptic • Mort cerebral o la seva possibilitat en pacients que podrien donar els seus òrgans

 7. CRITERIS D’INGRÉS A UCI Guidelines for intensive care unit admisision,discharge,and triage.Task Force of the American College of Critical Care-Society of Critical Care Medicine. Crit Care Med 1999 Vol 27 N° 3 • Model per paràmetres objetius: • L’objectiu és estandaritzar l’atenció a la salut i protocols d’acreditació aplicats de forma individual a cada hospital. • Paràmetres proposats per la JCAHO: signes vitals, laboratori, imatge, ECG i signes físics d’inici agut. Són arbitraris • Cada hospital té l’obligació d’incorporar nous paràmetres objectius d’acord al tipus de pacient i patologies més freqüents: avaluació i validació per cada institució.

 8. Edat < 10 anys o > 60 anys Germen infectant: Neumococ Listeria monocytogenes BGNNF Criteris clínics Retard en l’inici del tractament GCS ≤ 8 Convulsions APACHE II > 15 Shock CID/petèquies Insuficiència respiratòria FRA Pneumònia Criteris analítics LCR: Proteïnes > 1000 mg/dL Glucosa < 10 mg/dL Proteïna C < 100 mg/dL Microbiologia Alt inòculum bacterià a la tinció de Gram Persistència del germen amb tractament adequat Leucopènia < 3000 leucòcits/mm3 CRITERIS D’INGRÉS A UCI Grupo de Estudio de Infecciones del SNC de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias. Meningitis aguda. Editorial Marré. 1999: 37-57

 9. FACTORS PRONÒSTICS I CRITERIS DE GRAVETAT Mortalitat en meningitis bacteriana aguda de la comunitat en relació al nivell de consciència a l’ingrés a UCI Intensive Care Med 2003, vol 29: 1967-1973

 10. FACTORS PRONÒSTICS I CRITERIS DE GRAVETAT Intensive Care Med 2003, vol 29: 1967-1973

 11. FACTORS PRONÒSTICS I CRITERIS DE GRAVETAT CLINICAL FEATURES AND PROGNOSTIC FACTORS IN ADULTS WITH BACTERIAL MENINGITIS Diederik van de Beek, Jan de Gans, Lodewijk Spanjaard, et al. • Temps evolució símptomes < 24h • Convulsions • Pneumònia • Immunosupressió • Hipotensió (TAd < 60 mmHg) • Edat > 60 anys • Presència de otitis o sinusitis • Absència de rush • Etiologia pneumocòcica • GCS < 10 • Taquicàrdia • Células en LCR <1000/mm3 • Hemocultius positius • Plaquetopènia The New England Journal of Medicine 2004; 351: 1849-59

 12. Crit Care Med 2007 Vol 35, nº 6: 1477-83

 13. CRITERIS D’INGRÉS A UCI • Situacions que comporten un alt risc d’evolució desfavorable en les primeres 24-48 hores • Sèpsia greu/xoc sèptic • Insuficiència respiratòria • Afectació neurològica: • Deterior del nivell de conciència (GCS ≤ 10) • Clínica d’HTE • Convulsions • Focalitat neurològica • Temps d’evolució dels símptomes < 24 hores • Presència de focus infecciós a distància • Factors del pacient que impliquen una possible pitjor evolució • Edat elevada • Presència de comorbilitats • Gravetat inicial (APACHE > 13) • Alt inòculum bacterià i pobre resposta leucocitària a LCR • Etiologia pneumocòcica

 14. Hospital Hospital ATENCIÓ PREHOSPITALÀRA SÍNDROME MENÍNGEA Principal fi: trasllat urgent a un centre hospitalari. Presència de shock Edats extremes de la vida, nens i ancians Alteració de la consciència Presència de púrpura cutània Instauració del quadre en menys de 24 hores. ANTIBIÒTIC SI MENINGOCÈMIA O TEMPS TRASLLAT > 90’ ANTIBIÒTIC EFNS Guidelines on the management of community-acquired bacterial meningitis. European Journal of Neurology 2008; 15: 649-659

 15. ADMISSIÓ A UCI El procés d’ingrés de pacients a la UCI es basa en : • L’avaluació del pronòstic (scores) • Recuperabilitat (estat basal de salut previ) • Disponibilitat de recursos terapèutics • L’impacte de la teràpia sobre el pronòstic • Qualitat de vida i coneixent la voluntat del pacient i dels seus familiars.