1 / 86

Deklarationsseminarium

Deklarationsseminarium. 2009. Välkommen !. Inledning. Generaldirektör Mats Sjöstrand. Färre försäljningar av : värdepapper (- 31%) småhus (- 12%) bostadsrätter (- 6%). Skatteverket och finanskrisen. Både juridiska och fysiska personers F-skatter minskar markant !

jaimin
Télécharger la présentation

Deklarationsseminarium

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Deklarationsseminarium 2009 Välkommen!

 2. Inledning Generaldirektör Mats Sjöstrand

 3. Färre försäljningar av: värdepapper (- 31%) småhus (- 12%) bostadsrätter (- 6%) Skatteverket och finanskrisen Både juridiska och fysiska personers F-skatter minskar markant ! Årsbeloppet för juridiska personer har redan satts ned med 37 mdkr (från 190 mdkr till 153 mdkr) och för fysiska personer med 13 mdkr (från 45 till 32 mdkr) Betydligt fler fick sänkning av preliminärskatten ! 152 000 jämfört med 95 000 förra året (jan-feb)

 4. Deklaration 2009 • 7,4 miljoner inkomstdeklarationer (INK 1) • Dags att deklarera går ut till 5 950 000 personer • Blankett K4 (försäljning av värdepapper) går ut till 819 000 personer • Blankett K5 (försäljning av småhus) går ut till 130 000 personer • Blankett K6 (försäljning av bostadsrätt) går ut till 124 000 personer

 5. Uppskov vid försäljning av bostad • Det finns idag 550 000 uppskov som tillsammans uppgår till 217 miljarder kr. • Skatterna på uppskoven är 47,7 mdkr (217 mdkr*22%) • Medianvärdet på uppskoven är 259 000 kronor och medelvärdet 392 000 kronor

 6. Nya reglerSchablonintäkt på uppskovsbelopp • Schablonintäkt utgår med 1,67 % av uppskovsbeloppet • Omräknat i skatt motsvaras detta av 0,5% på uppskovsbeloppet • Schablonintäkten är förtryckt i specifikationen till deklarationen och skatten ingår i den preliminära skatteuträkningen • För 2009 blir skatten på dessa schablonintäkter knappt 1,1 miljarder kronor

 7. Drygt 6 000 personer kommer att betala mer än 10 000 kr • Cirka 411 000 personer kommer att betala mindre än 2 500 kr • Medianvärdet är 1 300 kr och medelvärdet cirka 2 000 kr

 8. ROT-avdrag • Generös skattereduktion – 50 000 kr per person och år • ROT + Hushållsnära = HUS-tjänst • Flera system under 2009 • Fakturamodellen: nytt system från 1/7 2009 som innebär att privatpersoner inte behöver ligga ute med pengarna

 9. Nyheter i deklarationen 2009 Björne Sjökvist

 10. Reseavdragen höjning med 50 öre till 18:50 (egen bil), 9:50 (bensin/diesel) resp 6:50 (förmånsbil) • Kostförmån 70 kr (64 kr) • Traktamente 210 kr (200 kr) • Lånedatorer förmånen värderas till 4 800 kr (2400 kr).

 11. Skattereduktion för förmån av hushållstjänster • Pensionssparande * avdragsrätten begränsas till 12 000 kr • Dubbel bosättning* nya förenklade regler

 12. Beskattningen av bostäder * den statliga fastighetsskatten på bostäder avskaffas och en kommunal fastighetsavgift införs * höjd kapitalvinstskatt vid försäljning av bostäder * förändrade uppskovsregler Försäljning av kapitalförsäkringar ska inte redovisas

 13. Skatteupplysningen Elisabet Tynelius Ståhlbom

 14. Skatteupplysningen • nästan 5 miljoner samtal per år • ca 225 000 frågor via e-post • kraftig ökning av samtal och e-post inför 4 maj • utökade öppettider • utökad bemanning

 15. Öppettider i skatteupplysningen • måndag 27 april 8 - 22 • tisdag 28 april 8 – 22 • onsdag 29 april 8 - 22 • torsdag 30 april 8 - 16 • fredag 1 maj 9 - 20 • lördag 2 maj 9 - 20 • söndag 3 maj 9 - 22 • måndag 4 maj 8 – 22 (normaltid måndag – torsdag 8-19, fredag 8 – 16)

 16. Vanliga frågor • anstånd med att lämna deklarationen • kapitalbeskattning • försäljning av fastighet och uppskov med kapitalvinster • aktieförsäljningar • ROT-avdrag och hushållstjänster • näringsverksamhet • e-tjänster, spec. deklarationen • anmälan bankkonto

 17. Tips • deklarera i tid • använd e-tjänsterna • läs medskickade broschyrer • använd Skatteverkets webbplats • skatteverket.se • deklarationsportal • utbildningsprogram e-tjänster

 18. PAUS

 19. Kay Kojer Årets e-deklaration

 20. Årets inkomstdeklaration • 19 mars – 9 april skickas deklarationerna ut • Broschyrer som vi vet från KU att du behöver ligger med i ”påsen”

 21. Utveckling 2002 - 2008 • Utvecklat tjänsten i små steg för att hålla en hög kvalité 2009 • Årets nyheter • Årets infoinsatser • Antal e-leg (ca. 3 miljoner)

 22. E-ink 1 • K10 • Spara utkast (på alla ändringar både i huvudblanketten + bilagorna • Lämna kontakt info (telefonnummer för hem, jobb, mobil + mailadress) • Beräkningshjälp för skogs- och substansminskningsavdrag • Hämta upp värden från Förenklat årsbokslut till förstasidan på NE (balans- och resultaträkningen)

 23. eINK2 • Första sidan kan lämnas • Kan lämnas av firmatecknare som tecknar bolaget ensamt eller var för sig • Firmatecknaren använder sin egen e-legitimation • Skatteuträkning och kvittens

 24. Antal möjliga användare 2009 • Cirka 3,5 - 4 miljoner godkänner de förtryckta deklarationsuppgifterna • Cirka 1 miljon lämnar tilläggsuppgifter utan bilagor • Cirka 1 miljon lämnar bilaga K4 • Cirka 1 miljoner näringsidkare • Cirka 100.000 deklarerar årligen uthyrning av privatbostad

 25. Statistik elektronisk inkomstdeklaration

 26. Elektronisk inkomstdeklaration

 27. 50% 25%

 28. Yngsta: 6 månader Äldsta: 113 år

 29. Sammanställning

 30. Framtida e-ink • Situationsanpassade bilagor som utgår ifrån deklaranten. • Ökat stöd för deklaranten med hjälp av utvecklad beräkningshjälp. • Möjlighet att begära omprövning. • Möjlighet att se samt redigera underlag som skattebetalaren eller ombudet valt att filöverföra. • Förbättrad navigering där bilagor finns kopplade till aktuellt område eller om så önskas i vänsternavigering. Ändringar görs direkt i deklarationen och inte i separat fönster.

 31. Sammanställning

 32. Framtida sammanställning

 33. K4 bilagan

 34. Framtida K4

 35. Inga ursäkter !!!* Många tjänster*Endast ett fåtal som inte kan deklarera elektroniskt Med E-legitimation kan ni deklarera redan idag !!!!!!!

 36. Tack för mig !!

 37. Kay Kojer & Kjell-Åke Jacobsson Flytt av pensionsförsäkringar980 miljarder i skatteskuld

 38. Utveckling Tidigare var det inte möjligt att flytta p-förs. • Möjligheter till flytt: - En enskild person kan flytta sin/sina pensionsförsäkring/ar - Tillåtet med beståndsflyttar - Tillåtet att nyteckna pensionsförsäkringar utomlands

 39. Statistikflyttar 2008-2009 • 14.277 stycken • Ca. 1 miljard kronor i privata pensionsförsäkringar har flyttats • Ca. 1,8 miljarder kronor i tjänstepensionsförsäkringar har flyttats.

 40. KU/Informationsskyldighet - KU vid flytt (inom 14 dagar) - Åtagande att lämna kontrolluppgifter - KU 31/1 som underlag för avkastningsskatten

 41. Fallgropar - Om KU inte lämnas * Avskattning * Kan ”läkas” - Finansinspektionens svarta lista * Blufföretag

 42. Information på specifikationen till Inkomstdeklaration 1 - Information om att förväntade kontrolluppgifter inte har inkommit - Information om beräknad avkastningsskatt på utländska pensionsförsäkringar

 43. Bostadsbeskattning Anna Sjöberg & Hans Erik Axelsson

 44. Bostadsbeskattning Fastighetsavgift/fastighetsskatt Försäljning av privatbostad Uppskov Schablonintäkt på uppskovsbelopp

 45. Fastighetsavgift/fastighetsskattÖversikt ändringar småhus • Kommunal fastighetsavgift på uppförda småhus, max 6 000 kr • Statlig fastighetskatt för övriga småhus • Ägaren den 1 januari beskattningsåret betalar avgiften/skatten för hela året • Många särregler avskaffade • Begränsad avgift för pensionärer med låga inkomster, högst 4 % av inkomsten lägst 2 800 kr • Ej avgift eller skatt på privatbostad i utlandet

 46. Kommunal fastighetsavgift • Småhus med tillhörande tomtmark. • Fastighetsavgiften är 6 000 kr per värderingsenhet, dock högst 0,75 % av taxeringsvärdet. • Underlaget för fastighetsavgiften är förtryckt på inkomstdeklarationen. Max 800 000 kr. • Exempel på texter på specifikationen - Underlaget har begränsats till 800 000 kr vilket motsvarar en fastighetsavgift på 6 000 kr (hel avgift). Taxeringsvärdet är 1 400 000 kr. - Underlaget är taxeringsvärdet.

 47. Fastighetsskatt Fastighetskatten finns kvar för bl.a. • Småhus under uppförande med tomt • Obebyggd tomt för småhus • Småhustomt (arrendetomt med byggnad på ofri grund) • Småhustomt som är bebyggd med bostadsbyggnad som saknar byggnadsvärde (pga. att byggnadsvärdet inte är minst 50 000 kr) Fastighetsskatten är 1 % av taxeringsvärdet. Taxeringsvärdet är förtryckt på inkomstdeklarationen.

 48. Kapitalvinst • Kapitalvinstskatten på försäljning av privatbostäder, har höjts från 20 % till 22 % (22/30 x 30%). • Förluster fortfarande avdragsgilla till 50%.

 49. Uppskov”Tak” på uppskovsbelopp på avyttringar fr.o.m. 1 januari 2008. • Takbeloppet är 1 600 000 kr per bostad - uppskovsbeloppet får inte överstiga 1,6 miljoner x ägd andel av den sålda bostaden. - överskjutande del beskattas Exempel: Hälftenägd privatbostad säljs med 900 000 kr (1 800 000 x 50%) i vinst. Takbeloppet uppgår till 800 000 kr (1 600 000 x 50%) = vinsten är större än takbeloppet = 100 000 kr beskattas direkt.

More Related