1 / 30

اداره درد در نوزادان

اداره درد در نوزادان. کارگاه آموزشی – مشورتی NICU شهریور 1392 مدرس: محبوبه نم نباتی (دکترای تخصصی پرستاری) عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. اهداف رفتاری. در پایان از فراگیران انتظار می رود قادر به پاسخگویی موارد زیر باشند:

jake
Télécharger la présentation

اداره درد در نوزادان

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. اداره درد در نوزادان کارگاه آموزشی – مشورتی NICUشهریور 1392مدرس: محبوبه نم نباتی (دکترای تخصصی پرستاری)عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 2. اهداف رفتاری • در پایان از فراگیران انتظار می رود قادر به پاسخگویی موارد زیر باشند: • درد را از دیدگاههای انجمن بین المللی درد و مک کافری تعریف نماید. • تغییرات تکاملی در تشریح و فیزیولوژی درد در نوزادان را توضیح دهد • سوء تعبیرهااز درد در نوزادان بازگو نماید. • تاثیر درد بر دستگاه های مختلف بدن را بر شمارد. • عواقب عدم تسکین درد در کودکان را طبق جدول مشخص نماید. • درد در نوزادان را با استفاده از معیارهای فیزیولوژی و رفتاری و ابزارهای متداول بررسی نماید • طرح اداره درد را باتوجه مداخلات دارویی و غیر دارویی ارائه نماید. • نقش پرستار را در اداره درد با توجه به مطالب فوق بازگو نماید.

 3. با نوزادان چه می کنیم؟؟؟ • توجه روز افزون به درد در نوزادان در طی 20 سال گذشته • مطالعه لیو 2012 :115 پروسیجر دردناک در16 روز بستری شدن درNICU • 75 پروسیجر دردناک دریک دوره 10 روزه • Schiavenato 2013: تجربه بیش از 100 پروسیجر دردناک نوزادان پره ترم در 2 هفته اول بستری شان • کاربجل و همکاران2008: 98 پروسیجر دردناک در 14 روز اول . یک مورد 364 پروسیجر

 4. تغییرات تکاملی در سیستم عصبی در نوزاد • سیستم عصبی محیطی در 20 هفتگی کامل می شود • تا 20 هفتگی کورتکس مغز 109 سلول عصبی دارد • شروع میلینه شدن مسیرهای درد جنین در طول سه ماهه دوم و سوم حاملگی انتقال درد (سرعت این انتقال کندتر از بالغین) • در سنین 27 هفتگی، محرکات دردناک مثل خو گیری پاشنه و رگ گیری گیرنده های درد را تحریک کرده و ایمپالس های درد به طناب نخاعی و سپس CNS انتقال می یابد.

 5. اثرات درد در نوزادان نشانه های فیزیولوژیک: • افزایش یا تغییر ضربان قلب • افزایش تعداد تنفس • افزایش فشار خون • کاهش فشار اکسیژن شریانی و جریان خون

 6. اثرات درد در نوزادان • نشانه های متابولیک : • افزایش ترشح کاته کولامین ها • افزایش ترشح گلوکاگون • افزایش ترشح کورتیکواستروئیدها • نشانه های رفتاری : • سفتی و سختی عضلات • گوشه گیری • بی خوابی و گریه

 7. اثرات درد در نوزادان • تاخیر در بهبود زخم • اختلالات خواب • پسرفت تکاملی • خونریزی داخل مغزی

 8. تعریف درد :انجمن بین المللی درد • درد یک احساس ناخوشایند و یک تجربه روحی همراه با آسیب بافت(به صورت بالقوه یا واقعی) است و یا تحت عنوان این قبیل اسیب دیدگی توصیف می شود. • مک کافری:درد همان چیز یا همان جایی است که بیمار می گوید

 9. درد به عنوان پنجمین علامت حیاتی • آستانه درد در نوزادان و بالاخص نوزادان نارس پایین بوده و نوزادان نسبت به درد بسیار حساس می باشند و زود پاسخ می دهند • قانون طلایی ”آنچه که برای شما درد ناک است برای نوزادان هم همینطور“

 10. اداره درد در نوزادان • بررسی • درمان درد

 11. CRIES • پنج پارامتر رفتاری و فیزیولوژیک : • گریه کردن، نیاز به اکسیژن، علایم حیاتی افزایش یافته، • حالات چهره و بی خوابی • استفاده در نوزادان متولد شده از 32 هفتگی حاملگی به بعد • سیستم نمره دهی این ابزار از 10 – 0 و شبیه نمره آپگار است.

 12. CRIES

 13. NIPS

 14. PIPP

 15. درمان : روش های غیر دارویی • درمان درد چه هدفی را در نوزاد دنبال می کند ؟ • تسکین درد یک واجب اخلاقی • کمک به تکامل مغز • کاهش درد و استرس نوزاد و کمک برای به حداکثر رسانیدن توان مقابله با بیماری • کم کردن تعداد پروسیجرهای دردناک با بررسی چگونگی مراقبت کردن و خون گیری ها • انجام پروسیجرها ی بالینی بر حسب ضرورت باشد تا بر اساس روتین • استفاده از روش های غیر تهاجمی و وسایلی که کمترین آسیب را به بیمار وارد می کند • استفاده از ورید یا شریان مرکزی برای حداقل آسیب به نوزاد • در گیر کردن والدین جهت شناسایی علایم درد و تسکین آن

 16. اقدامات • پروسیجر های دردناک نباید همراه با مراقبتهای روتین نظیر تعویض کهنه همراه شود • کاهش جابجایی و بی حرکت کردن نوزاد جهت انجام پروسیجر های درد ناک • کاهش نور و سر وصدا ومحرکات محیطی • حمایت ومحدود کردن حرکات دست وپاها و قرار دادن در کنار بدن با استفاده از پتو و یا دست • استفاده از پستانک بدون و یا همراه با گلوکز ( از 0.05 تا 2 سیسی از قندی 12 یا 25 درصد دو دقیقه قبل از اعمال پروسیجر درد ناک) • تغذیه با سینه • تغییر وضعیت، حرکات گهوارهای، موزیک، کاستن • تحریکات محیطی، ماساژ ملایم، تماس پوست با • پوست و مکیدن

 17. روش های دارویی • چه زمانی از روش های دارویی استفاده می کنیم؟ • مخدرهای وریدی : سولفات مرفین و سیترات فنتانیل • مخدر های سیستمیک که بر روی CNS تاثیر دارد • ملاحظات اختصاصی: • برای نوزادان فاصله داروهای مخدر باید بیشتر باشد:

 18. ملاحظات اختصاصی: • توجه و مشاهده دقیق از نوزاد حین و چند ساعت بعد از دریافت دارو • نیاز به دوز بالاتر مخدرها برای اثر بخشی مناسب

 19. ملاحظات اختصاصی: • بررسی دقیق نوزاد از نظر اثر بخشی دارو و آرام بخشی • عوارض جانبی قلبی و تنفسی مخدر ها در نوزادان شایع نیست • تحمل Tolearance وقتی است که همان میزان مخدر برای تسکین درد ناکافی باشد. با افزایش دارو و یا دادن دارهای کمکی غیر مخدر می توان درد را کاهش داد

 20. فنتانیل

 21. مرفین

 22. داروهای غیر مخدرکرم املا و کرم لیدوکایین لیپوزومال استامینوفن : درد خفیف و متوسط

 23. نقش پرستار در اداره درد نورادان چیست؟ • 1- بررسی • 2- مداخله • 3- ارزشیابی

More Related