1 / 27

КЛЮЧОВА ДУМА РЕНТАБИЛНОСТ

Център за бизнес образование и маркетингови комуникации. КЛЮЧОВА ДУМА РЕНТАБИЛНОСТ. Всеки клиент е инвестиция. Мария Донева. ГЛЕДНАТА ТОЧКА. Процесен подход и системно мислене Маркетинг на взаимоотношенията - SRM Анализ на клиентската база - BI.

jake
Télécharger la présentation

КЛЮЧОВА ДУМА РЕНТАБИЛНОСТ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Център за бизнес образование и маркетингови комуникации КЛЮЧОВА ДУМА РЕНТАБИЛНОСТ Всеки клиент е инвестиция Мария Донева

 2. ГЛЕДНАТА ТОЧКА • Процесен подход и системно мислене • Маркетинг на взаимоотношенията - SRM • Анализ на клиентската база - BI Център за бизнес образование и маркетингови комуникации

 3. КОМПРОМИС НА ЦЕННОСТИТЕ • Анализ на ценността, която фирмата може да предложи на клиента • Анализ на ценността, която фирмата получава от клиента • Оптимизация на печалбата от целевите клиенти и клиентските сегменти чрез управление на размяната на ценности • Баланс на ценностите Център за бизнес образование и маркетингови комуникации

 4. ПРОЦЕСЕН ПОДХОД • Управлението е процес от последователно изпълнявани дейности- функции на управление . • Да се управлява - означава : • да се планира, да се организира, да се ръководи и мотивира, да се контролира Център за бизнес образование и маркетингови комуникации

 5. МАРКЕТИНГ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛИЕНТСКА БАЗА • СRM помага да се рзвиват взимоотношенията с клиентите и потенциалните клиенти • да се развива системата, процесите и информационните ресурси • да се привлекат нови клиенти чрез определяне на потребителски профили на базата на съществуватата клиентска база и след това да търсим нови клиенти с подобни характеристики Център за бизнес образование и маркетингови комуникации

 6. Стратегията на аналитичните системи за изследване на клиентската база – фокус не върху увеличаването на пазарен дял, чрез увеличаване на продажбите, а увеличаване на печалбата за сметка на по-доброто разбиране на потребностите и спецификата на клиентите Център за бизнес образование и маркетингови комуникации

 7. ВЪПРОСИТЕ • Колко клиенти има фирмата • Какви са темповете на увеличаване на клиентите • Към кой тип се отнасят новите ни клиенти • Каква печалба ни носи всеки от тях – сега и в бъдеще • В коя категория клиенти трябва да инвестираме повече Център за бизнес образование и маркетингови комуникации

 8. Към кои може да се обърнем с кръстосани продажби • Кои клиенти биха купили по-скъпи продукти/услуги • Какво да предприемем за да увеличим печалбата от всеки клиент • Кои маркетингови активности са работещи • В кой маркетингов канал да инвестираме повече Център за бизнес образование и маркетингови комуникации

 9. CRM+ BI • Събиране на данни за клиентите • Анализ на данните • Сегментиране на клиентите • Определяне на рентабилността на клиентите • Оптимизация на инвестициите в клиентите • Координиране на процесите с плана за продажбите • Оптимизация на маркетинга • Оптимизация на изпълнението на дейността Център за бизнес образование и маркетингови комуникации

 10. Какво трябва да отчитаме • Количествени оценки за рентабилност • Изисквания към информацията, необходима за вземане на решение • Развитието на бизнес процесите Център за бизнес образование и маркетингови комуникации

 11. ПРОДАЖБАТА КАТО ПРОЦЕС 11 Център за бизнес образование и маркетингови комуникации

 12. ВЪЗМОЖНОСТИТЕ Организиране на дейността на търговския отдел Планиране на дейността на търговския отдел Управление на търговския персонал – подбор, обучение, оценка и мотивация, контрол 12 Център за бизнес образование и маркетингови комуникации

 13. ВЪЗМОЖНОСТИТЕ 13 • Правилно определяне на потенциалните клиенти • Събиране и поддържане на правилната информация за клиентите, необходима за рентабилността на продажбите • Събиране и поддържане на правилната информация за клиентите, необходима за профилактика и събиране на вземанията Център за бизнес образование и маркетингови комуникации

 14. СИСТЕМЕН АНАЛИЗ НА ПРОЦИТЕ НА ПРОДАЖБА 14 • Определяме подсистемите и техните взаимодействия • Продажба – процес на комуникация с клиента • Продажбен цикъл – етапите и времето на сделките • Търговски процес – организация на процеса на продажба Център за бизнес образование и маркетингови комуникации

 15. Създаване на система за продажби 15 • Разработване на алгоритъм, който се състои от определени последователни етапи • Избор и анализ на моделът на продажба • Избор и анализ на технологията на продажба • Набиране и подбор на персонала • Технология на управление и контрол • Адаптиране на новата система към съществуващия модел на продажба. • Създаване на система за обучение • Внедряване, анализ, корекции Център за бизнес образование и маркетингови комуникации

 16. АКО НЯМАМЕ ВСИЧКО ТОВА

 17. Средно продадено количество в една продажба Средно стойност на една продажба Оборот

 18. И така .... • Системата за управление на отношенията с клиентите ни позволява да осигурим доволни и рентабилни клиенти • Системата с балансирани показатели ни позволява да управляваме работата на търговския персонал в съответствие със стратегическите цели на фирмата Център за бизнес образование и маркетингови комуникации

 19. Информацията от процесно ориентираното управление ни позволява да: • - се аргументират и задават приоритети от финансова гледна точка в аспектите – какви ползи и услуги да предоставяме на различните сегменти клиенти • - се оптимизира рентабилността на клиента • - се оптимизира работата на персонала Да се повиши рентабилността на инвестициите

 20. Център за бизнес образование и маркетингови комуникацииceomk@abv.bg, 0877 29 30 32 • БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! • Мария Донева

More Related