Download
ljud spridning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ljud – spridning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ljud – spridning

Ljud – spridning

320 Views Download Presentation
Download Presentation

Ljud – spridning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ljud – spridning

 2. Uppgift 4, kap 2

 3. Uppgift 4, kap 2

 4. Uppgift 4, kap 2

 5. Ljudutbredning – avstånd

 6. Ljudutbredning – frifält • Mätning av ändring i ljudnivå som funktion av (log) avståndet från källan

 7. Ljud inomhus • Frifält: endast direktljud • Inomhus: även reflexer

 8. Ljud inomhus

 9. Ljud i luft: Longitudinalvåg • Tryck som funktion av läge och tid • I förlustfri kanal: plan våg x1 x

 10. Akustisk effekt • Utsänd effekt: (Högtalare:  2-3%)‏ •  bevaras när vågen fortskrider: W S1 S2 S3

 11. Intensitet • Ljudintensitet = Effekt per ytenhet [W/m2] S1 S2 S3 Si = S vinkelrät mot utbredningsriktningen

 12. Sfärisk vågutbredning

 13. Ljudutbredning – frifält • Sfärisk källa sänder ut  - sfärisk våg • Effekten bevaras: • Intensiteten: S2 r2 S1 r1

 14. Ljudutbredning – frifält  Avståndslagen:

 15. Avståndslagen • Sfärisk utbredning (punktkälla): • Cylindrisk utbredning (linjekälla): • Plan våg:

 16. Avståndsfördubbling • Sfärisk utbredning: • Cylindrisk utbredning: • Plan våg:

 17. Ljudutbredning • Väder och vind • Hindrande objekt • Reflektion

 18. Ljudhastighet – temperatur och luftfuktighet

 19. Laserstråle i sockerlösning http://www.mna.hkr.se/~pej/optikdemo.htm

 20. Temperaturvariation • Olika c - brytning

 21. Temperaturvariation

 22. Vind • Är i regel större än temperaturberoendet

 23. Diffraktion = Böjning • Om d> så uppstår skugga • Om d< så böjs ljudet runt hindret

 24. Diffraktion • Öppning<<: sfärisk våg efter hindret • Öppning>>: plan våg efter hindret

 25. Bullerskärm • <<H • >>H

 26. Vägtrafikbuller

 27. Addition av ljud • Addition av ljudtryck: • Effektivvärdet: Korrelationsterm

 28. Addition av ljud • Okorrelerade källor: korrelationstermen = 0 • Brus • Källor med olika frekvens • Korrelerade källor • I fas - konstruktiv interferens • I motfas - destruktiv interferens

 29. Okorrelerad addition • Okorrelerad addition: • Addition av ljudnivå: • Ex: Två maskiner bullrar med 45 dB resp. 47 dB. Hur hög är ljudnivån om båda är igång samtidigt?

 30. Korrelerade signaler - interferens • Två lika källor i fas: • Två lika källor i motfas:

 31. Fas • Två signaler är i fas om argumenten är samma ±2nπ (n=0,1,2,...), • och i motfas om argumenten skiljer sig med π ±2nπ (n=0,1,2,...)‏

 32. Korrelerade signaler • Ex: Hur mycket längre ska omvägen r vara för att få destruktiv interferens? Ton med f=500 Hz

 33. Sfärisk vågutbredning

 34. Addition av sfäriska källor

 35. Spegelkälla • Hård mark/vägg

 36. Ljudmätning vid hård fasad