Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Інститут надтвердих матерiалiв iм. В.М. Бакуля Національної академії наук України PowerPoint Presentation
Download Presentation
Інститут надтвердих матерiалiв iм. В.М. Бакуля Національної академії наук України

Інститут надтвердих матерiалiв iм. В.М. Бакуля Національної академії наук України

225 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Інститут надтвердих матерiалiв iм. В.М. Бакуля Національної академії наук України

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Інститут надтвердих матерiалiв iм. В.М. Бакуля Національної академії наук України Інститут надтвердих матерiалiв iм. В.М. Бакуля Національної академії наук України АНАЛІЗ ЦИТУВАННЯ СТАТЕЙ ЖУРНАЛУ«СВЕРХТВЕРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ» З МЕТОЮ ПРОГНОЗУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ІМПАКТ-ФАКТОРА В. М. Колодніцький, відповідальний секретар редакції журналу «Сверхтвердые материалы», канд. фіз.-мат. наук Київ, 2012

 2. Інститут надтвердих матерiалiв iм. В.М. Бакуля Національної академії наук України Основоположні ресурсиінформаційного суспільства: - інформація; - знання; - інформаційні технології.

 3. ІНФОРМАЦІЯ адекватно відображає явища і закони зовнішнього світу, духовну діяльність суспільства, створює можливість передбачення і перетворення дійсності в інтересах міжнародного співтовариства. Вона стала глобальною цінністю, тобто має міжнародний характер. Інформаційний фактор об’єднав світ в єдину систему, яка функціонує в режимі реального часу. ЗНАННЯ ––це форма існування і систематизації результатів пізнавальної діяльності людини. Знання представляють собою сукупність інформації і правил формування висновків про світ, властивості об’єктів, закономірності процесів і явищ, а також правил використання їх для прийняття рішень. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ –– це не просто технічна інфраструктура, пов’язана з комп’ютеризацією, але і глобальний інструмент перерозподілу ідей. Завдячуючи інформаційно-комунікаційним технологіям стало можливим широке розповсюдження науково-технічних ідей і новітніх технологій.

 4. Інститут надтвердих матерiалiв iм. В.М. Бакуля Національної академії наук України НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ – джерело наукової інформації і засобу наукової комунікації. Типи наукового журналу: • Первинні наукові журналі містять переважно нові наукові результати чи нове осмислення і обговорення відомих ідей і фактів. • Вторинні наукові журнали повідомляють переважно відомості про первинні документи і є результатом науково-інформаційної і бібліографічної діяльності; це – реферативні журналі і покажчики до них, сигнальна інформація, експрес-інформація, бібліографічні видання. • Наукові журнали третього типу (третинні) висвітлюють узагальнення вже опублікованої первинної інформації; це – оглядові, а також науково-методичні, деякі загальнонаукові і науково-популярні журнали.

 5. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЖУРНАЛ «СВЕРХТВЕРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ» Засновники: Національна академія наук України Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля Рік заснування –– 1979 р.

 6. Інститут надтвердих матерiалiв iм. В.М. Бакуля Національної академії наук України • Основним кількісним показником зацікавленості наукового співтовариства статтями, опублікованими в журналах, їх актуальності, новизни є імпакт-фактор (індекс цитування). Імпакт-фактор є мірою частоти, з якою стаття в журналі так і сам журнал цитують інші видання протягом певного часу. • Американський інститут наукової інформації (ISI) компанії Thomson Reuters на даний час є найбільш розвинутим реферативно-інформаційним закладом в галузі статистичної обробки даних в науковій періодиці. Методи розрахунку імпакт-фактора і оцінки наукових видань удосконалювалися протягом тривалого часу. Результати статистичної обробки таких даних ISI продає на світовому ринку, їхніми покупцями є наукові заклади, видавництва і бібліотеки. Саме цією базою даних вони керуються, складаючи замовлення на періодичні наукові видання. Журнальні статистичні дані використовуються для формування бази даних про індекс цитування (Science Citation Index – SCI) журналів, яка узагальнюється у звіті SCI про журнальний індекс цитування (Journal Citation Report – JCR). • При присудженні грантів, наукових ступенів і звань експерти неодмінно звертають увагу на наявність у здобувача публікацій у журналах, що охоплюються бібліометричним довідником JCR.

 7. Українські наукові журнали, що мають імпакт-фактор станом на 2010 рік

 8. З 1983 р. журнал «Сверхтвердые материалы» перевидається англійською мовою під назвою «Journal of Superhard Materials» видавництвом Allerton Press Inc. в США. • В 2007 р. відкрито розповсюдження журналу «Journal of Superhard Materials» через Springerlink (http://www.springerlink.com/content/1063-4576) – одну з найбільших світових баз наукової інформації. • З 2008 р. журнал «Journal of Superhard Materials» внесений в бази даних наукового цитування Web of Science компанії Thomson Reuters (Інститут наукової інформації США – The Institute of Scientific Information/ISI) в м. Філадельфії, США. Бази Web of Science відвідують за рік понад 20 мільйонів користувачів – це в середньому 150000 відвідувань за день, а колективними користувачами Web of Science є понад 3500 наукових закладів із 90 країн. 2011 р. ЖУРНАЛ «JOURNAL OF SUPERHARD MATERIALS» ОДЕРЖАВ ІМПАКТ-ФАКТОР ЗА 2010 р. 0, 547.

 9. Класифікаційна шкала рейтингів наукових журналів, що входять в базу даних JCR

 10. Інститут надтвердих матерiалiв iм. В.М. Бакуля Національної академії наук України Мета редакції журналу «Сверхтвердые материалы» • Подолати одиничний бар’єр імпакт-фактора і перейти в середній рівень рейтингу. • Вивести журнал на рівень передових міжнародних журналів в галузі надтвердих матеріалів.

 11. План заходів з розвитку дій, спрямованих на укріплення позицій журналу «Сверхтвердые материалы» в базах ISIта підвищення його імпакт-фактора • 1. Замовити та опублікувати огляди провідних вітчизняних та зарубіжних вчених з питань створення та застосування НТМ. • 2 . Науковцям Інституту залучити до написання спільних оригінальних наукових статей своїх іноземних колег – спеціалістів провідних наукових центрівта спрямовувати свої статті з вагомими результатами для опублікування в журналі «Сверхтвердые материалы». • Укласти договори з іноземними науковими установами про опублікування матеріалів міжнародних наукових конференцій, що будуть проходити на їхній базі. • 4. Із залученням провідних вчених світу підготувати та опублікувати спецвипуски з актуальних питань одержання та застосування надтвердих матеріалів. • 5. Проводити семінари та надавати рекомендації авторам щодо правил написання наукових статей, які б відповідали вимогам ВАК і міжнародним стандартам. • 6. Налагодити контакти і вивчити досвід споріднених журналів, що входять до баз ISIі мают установлений імпакт-фактор. • 7. Вести моніторинг і аналіз цитування опублікованих статей.

 12. Кількість статей / цитувань 34 24 Номер журналу Діаграма кількості статей (стовпчик ліворуч) журналу «Сверхтвердые материалы», опублікованих в 2009 році, і їх цитувань (стовпчик праворуч) в 2011 році

 13. Кількість статей / цитувань 38 13 Номер журналу Діаграма кількості статей (стовпчик ліворуч) журналу «Сверхтвердые материалы», опублікованих в 2010 році, і їх цитувань (стовпчик праворуч) в 2011 році

 14. Прогнозне значення імпакт-фактора 2011 журналу «Сверхтвердые материал» Імпакт-фактор 2011 = A/B= 1,308

 15. Наукометрична оцінка SJR (SCImago Journal Rank) журналу «Сверхтвердые материалы»

 16. SCImago Journal & Country Rank: Ukrainian journals (2010)(http://www.elibukr.org/uk/resursi/impakt-faktor-ukrayinskih-zhurnaliv.html )

 17. Інститут надтвердих матерiалiв iм. В.М. Бакуля Національної академії наук України Дякую за увагу!