1 / 6

iCON projekt

iCON projekt. Vodilni partner ”Razvojna agencija ROD”. Gregorčičeva 20, 5270 Ajdovščina, Slovenija T : +386 (0)5 365 36 00, F : +386 (0)5 365 36 06, E : ra.rod@siol.net, W : ra-rod.si. Ajdovščina, 10. junij 2010. Ministero dell'Economia e delle Finanze.

janae
Télécharger la présentation

iCON projekt

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. iCON projekt Vodilni partner ”Razvojna agencija ROD” Gregorčičeva 20, 5270 Ajdovščina, Slovenija T: +386 (0)5 365 36 00, F: +386 (0)5 365 36 06, E: ra.rod@siol.net, W: ra-rod.si Ajdovščina, 10. junij 2010 Ministero dell'Economia e delle Finanze

  2. iCON project” Razvojna agencija ROD” Razvojna agencija ROD deluje od decembra 1999 in ima danes status javnega zavoda. Ustanovitelji so občine Ajdovščina, Vipava in Komen. Na področju teh občin spodbujanja razvoj gospodarskih kot tudi negospodarskih dejavnosti ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja. Naš glavni cilj je prenos znanja in izkušenj na lokalno območje. Ministero dell'Economia e delle Finanze

  3. iCON project” Razvojna agencija ROD” Razvojna agencija ROD deluje na področju razvoja, in sicer: podjetništva (nudenje strokovne pomoči, informiranje podjetij, pomoč pri prijavah na javne razpise, organizacija in izvedba delavnic …). podeželja (pospeševanje razvoja podeželja, informiranje KS, društev in kmetovalcev o razpisih, pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije, izobraževanje ponudnikov na VVC, organiziranje delavnic, prireditev). človeških virov (svetovanje brezposelnim, priprava projektov s srednjimi in osnovnimi šolami, promocija tehničnih poklicev,…). Ministero dell'Economia e delle Finanze

  4. iCON project” Razvojna agencija ROD” • Imamo bogate izkušnje pri podpori podjetnikom. Pomoč nudimo na področju: • razvoja podjetij v lokalnem okolju, • nudenja strokovne pomoči MSP-jem • posredovanja pri iskanju specialistov iz posameznih področij poslovanja • podpore nacionalnim inštitucijam pri izvajanju politik za podporo MSP-jem • vodenja projektov za razvoj dejavnosti na podeželju • povezovanja podjetij (grozdi). Ministero dell'Economia e delle Finanze

  5. iCON project” Razvojna agencija ROD” • V Razvojni agenciji ROD je akumulirano znanje za zasnovo, izvedbo in finančno vodenje zahtevnejših projektov regionalnega razvoja, zato Razvojna agencija ROD v projektu iCON nastopa kot prijavitelj in vodilni partner. • Naša vloga pri projektu iCON: • Koordinacija in upravljanje projekta • Ustanovitev mrež/grozdov/povezav • Aktivno sodelovanje v vseh aktivnostih posameznih delovnih sklopov Ministero dell'Economia e delle Finanze

  6. iCON project” Razvojna agencija ROD” iCON je ključnega pomena, saj v lokalnem okolju podjetja nujno potrebujejo podporo in stimulacijo, da bi se uspešno spopadla z izzivi rasti in nenazadnje z razmerami, ki so nastale zaradi globalne krize. Ministero dell'Economia e delle Finanze

More Related