Download
v chova a vzdel vanie hluchoslep ch det na slovensku n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mgr. Jarmila Miháliková PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mgr. Jarmila Miháliková

Mgr. Jarmila Miháliková

162 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Mgr. Jarmila Miháliková

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Výchova a vzdelávanie hluchoslepých detí na Slovensku Mgr. Jarmila Miháliková

 2. História starostlivosti o hluchoslepých na Slovensku sa datuje od roku 1992. Prvý, kto sa ujal starostlivosti o hluchoslepé deti na Slovensku, bola Evanjelická cirkev a. v. Evanjelická Diakonia ECAV na Slovensku na podnet Ministerstva školstva založila prvú výchovno-vzdelávaciu inštitúciu: Evanjelickú pomocnú školu pre hluchoslepé deti v Červenici. Neskôr sa názov školy zmenil na: Evanjelická špeciálna základná škola internátna pre hluchoslepé deti.

 3. Evanjelická Diakonia ECAV financovala rekonštrukciu a dostavbu budovy, v ktorej sa škola nachádza. Škola v roku 1993 začínala so štyrmi žiakmi v prenajatých priestoroch vo Svidníku. Po dokončení rekonštrukcie starej budovy škôlky sa škola presťahovala do Červenice. Prví zamestnanci školy boli priekopníkmi v tejto oblasti. Metodickú, teoretickú a organizačnú pomoc získavali zo zahraničia (Nemecko, Poľsko, USA). Pri organizácii výchovno-vzdelávacej práce si vzali za vzor Vzdelávacie centrum pre hlucho-slepých v Hannoveri.

 4. Počet žiakov školy sa postupne zvyšoval. Pomerne a ním aj počet zamestnancov, ktorí nemali požadované vzdelanie. Vznikla potreba zabezpečiť vzdelávanie pre všetkých pedagogických zamestnancov školy. V roku 1995 na Univerzite Komenského, na fakulte pedagogiky zrakovo postihnutých začala študovať jedna skupina “Pedagogiku hluchoslepých a viacnásobne postihnutých”. Garantom odborných predmetov v oblasti hluchoslepoty boli učitelia z USA. Toto magisterské štúdium podporila Nadácia Hilton/Perkins z USA. V roku 2000 jedenásť pedagógov zo školy štúdium úspešne ukončilo.

 5. Evanjelická ŠZŠI pre hluchoslepé deti je jedinou svojho druhu na Slovensku a poskytuje výchovu a vzdelávanie hluchoslepým deťom vo veku od 3 do 18 rokov bez ohľadu konfesie. V súčasnosti má škola 12 žiakov z celého Slovenska vo veku od 3 do 16 rokov. V škole sú 3 heterogénne triedy. V každej triede sú štyria žiaci s rozličným stupňom hluchoslepoty a ďalším pridruženým postihnutím (mentálna retardácia, DMO). Škola pracuje v nepretržitej prevádzke okrem vianočných a letných prázdnin.

 6. Na základoch kresťanskej lásky a na princípoch profesionálneho individuálneho prístupu poskytovať hluchoslepým žiakom výchovu a  vzdelávanie. Cieľom školy je pripraviť hluchoslepého žiaka na praktický život, adaptáciu v spoločnosti, aby nadobudol čo najväčšiu samostatnosť podľa svojich individuálnych schopností. Hlavný dôraz sa kladie na jeho emocionálne prežívanie, telesný, duševný a duchovný rozvoj. Filozofia školy

 7. V škole pracujú: 4 kvalifikované učiteľky 4 vychovávateľky 8 pomocných vychovávateliek 2 kuchárky 1 pomocná sila v kuchyni 1 upratovačka 1 účtovníčka Spolu 21 ľudí zabezpečuje celú prevádzku školy.

 8. Hluchoslepota je súčasné postihnutie zraku a sluchu, ktoré ale neznamená jednoduché sčítanie hluchoty a slepoty. Nakoľko sú oba zmysly poškodené, ani jeden z nich nemôže kompenzovať výpadok toho druhého, alebo iba čiastočne. Hluchoslepota zapríčiňuje vážne problémy vo všetkých oblastiach života postihnutého. Od sebaobslužných činností, komunikácie, sociálnych vzťahov, orientácie a samostatného pohybu po učenie, zaradenie sa do spoločnosti či pracovné uplatnenie v dospelosti a nezávislý život.

 9. Medzi najčastejčie prenatálne príčiny vzniku hluchoslepoty patrí: rubeola, Usherov syndróm, Charge syndróm, osýpky, mumps, chrípka, príliš predčasné narodenie a iné. Do skupiny postnatálnych príčin sa zaraďujú poranenia pri pôrode, infekcie, intoxikácie, úrazy a iné. Príčiny hluchoslepoty:

 10. Podľa stupňa poškodenia: 1. totálne hlucho-slepé deti 2. deti s praktickou hlucho-slepotou 3. hluché so zvyškami zraku 4. slepé so zvyškami sluchu 5. deti so zvyškami zraku a sluchu Klasifikácia hluchoslepoty

 11. Iná klasifikácia môže byť podľa veku kedy došlo k vzniku hluchoslepoty. Veľmi dôležité je toto rozdelenie hluchoslepoty hlavne pre učenie: 1. so zachovaným intelektom 2. so zníženým intelektom (MR) 3. s pridruženým poškodením mozgu Klasifikácia hluchoslepoty

 12. “Svet hluchoslepého dieťaťa je taký veľký kam dosiahne jeho ruka”. Hluchoslepé dieťa si neuvedomuje, že sú okolo neho ľudia. Svet je pre neho prázdny a bezpredmetný. Deti sa vyznačujú pasivitou, niektoré majú črty autizmu, nevedia komunikovať s okolím, čo často zapríčiňuje autoagresivitu, stereotypné pohyby alebo činnosti. Aj keď majú určité zvyšky zraku či sluchu, bez zaškolenia ich vôbec nevedia používať.

 13. Škola má pomáhať hluchoslepému dieťaťu svet spoznávať, rozširovať jeho hranice, učiť ho ako s týmto svetom komunikovať a žiť v ňom, medzi inými a spolu s inými ľuďmi. Vzdelávanie hluchoslepých detí si vyžaduje individuálny, odborný prístup. Každé dieťa je individuálna osobnosť, preto aj pri tvorbe individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov vychádzame z jeho osobných schopností aj aktuálnych potrieb.

 14. 1. Komunikácia 2. Sebaobslužné činnosti 3. Hrubá a jemná motorika 4. Orientácia a samostatný pohyb 5. Zmyslová výchova 6. Emocionálny a sociálny rozvoj 7. Rozumová výchova 8. Zdravotná telesná výchova 9. Pracovná výchova Zložky výchovy a vzdelávania:

 15. “Slepota oddeľuje ľudí od predmetov a hluchota od ľudí.” Existuje veľa spôsobov komunikácie s hluchoslepými ľuďmi. Delia sa na verbálne a neverbálne. Mimika, reč tela, prirodzené gestá, reč, posunky, referenčné predmety, symboly, obrázky, fotografie, zväčšené písmo, prstová abeceda, Braillova abeceda, dotyková posunková reč, Lormová abeceda a ďalšie. Výber vhodnej formy komunikácie závisí od zrelosti dieťaťa, jeho individuálnych schopností a potrieb. 1. Komunikácia

 16. Zväčšené obrázky

 17. Symboly

 18. Hmatové značky

 19. Hmatový kalendár na týždeň

 20. Symbol na strihanie

 21. Hmatový symbol na týždeň

 22. Osvojenie si každého sebaobslužného návyku je štvorfázový proces. 1. Oboznámenie dieťaťa s určitým návykom 2. Koaktívne vykonávanie návyku 3. Vykonávanie návyku na podnet s pomocou 4. Upevňovanie činnosti – samostatne Každý návyk sa musí rozkrokovať a dieťa sa učí jednotlivé kroky postupne. Tieto čiastkové činnosti pomáhajú dieťaťu lepšie si uvedomovať celý proces. 2. Sebaobslužné činnosti

 23. Hrubá motorika je pohyb celého tela. Dieťa sa učí riadiť svoje telo, používať svaly a pohyb. Používame chôdzu po nerovnom teréne či bežiacom páse. Podporujeme samostatnú chôdzu, stabilitu. Najradšej majú deti pobyt v bazéne s vodou, ale keďže v škole ho nemáme, nahrádzame ho guličkovým. Jemná motorika rozvíja hlavne ruky, pohyby zápästia a prstov. Pre tieto deti, ktoré sú na svoje ruky odkázané je to veľmi dôležitá zložka učenia. Komunikácia s týmito deťmi je založená hlavne na reči rúk, takže sa musia k tomu zvlášť trénovať. 3. Hrubá a jemná motorika

 24. Hluchoslepé dieťa nemá veľkú motiváciu k samostatnému pohybu. Potrebuje veľmi silné podnety od okolia, aby sa začalo samostatne pohybovať v priestore. Musí si osvojiť vedomosť o stálosti predmetov, aby za nimi začalo siahať. Orientovať sa musí najskôr na svojom tele, potom sa postupne jeho svet môže zväčšovať. Učí sa techniky bezpečného pohybu v priestore. Niektoré deti sa naučia pohybovať sa pomocou bielej paličky, iné budú vždy potrebovať sprievodcu. 4. Orientácia a samostatný pohyb

 25. Zmyslová výchova okrem rozvoja všetkých zmyslov ponúka hlavne relax. Hra s penou pri hudbe a aromalampe spôsobuje uvoľnenie a zároveň rozvíja pocity a predstavy. Aplikuje sa aj muzikoterapia. Ide o účinok melódie, rytmu, harmónie a vyvolanie príjemných predstáv. Často je spojená s vyklepávaním na telo, dieťa vníma jednotlivé jeho časti a uvedomuje si jeho motorickú aktivitu. Učiteľ vykonáva s dieťaťom koaktívne pohyby celého tela: kolísanie do rytmu. Muzikoterapia, zraková stimulácia a sluchová stimulácia sa prevádzajú v špeciálnej miestnosti na to uspôsobenej. Je určená aj na relaxáciu a oddych pre žiakov ale aj zamestnancov. 5. Zmyslová výchova

 26. Cieľom tejto zložky je rozvíjať poznanie o iných ľuďoch a podporovať záujem o iných ľudí. Dieťa sa učí základným zručnostiam interakcie s ľuďmi. Hluchoslepé dieťa vyhľadáva skôr dospelého ako iné deti. Preto podporujeme hlavne pomocou hier vzájomnú interakciu detí, podporujeme stretnutia so zdravými rovesníkmi. Výlety do Prešova pomáhajú deťom spoznávať okolitý svet a stretávať rôznych ľudí. Každé ráno začíname modlitebným stíšením, kde sa stretnú všetky deti aj zamestnanci a spoločne prežívajú tieto chvíle. Neskôr v triedach deti začínajú deň v kruhu, kde sa navzájom pozdravia. 6. Emocionálny a sociálny rozvoj

 27. Tu si dieťa osvojuje podľa svojich schopností základné vedomosti o sebe, predmetoch, javoch, ľuďoch. Staršie deti sa učia počty, čítanie a písanie písmen a slov, posunky, prstovú abecedu. 7. Rozumová výchova