Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Marknadsdirektör PowerPoint Presentation
Download Presentation
Marknadsdirektör

Marknadsdirektör

208 Views Download Presentation
Download Presentation

Marknadsdirektör

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Affärer med offentlig sektor Några exempel på hur LOU tillämpas i SverigeTorneå22 februari 2011Nils Knutsson

 2. Nils Knutsson nils.knutsson@tieto.com Direct +46 10 48 116 12 Mobile +46 70 835 44 76 Tieto Sweden AB Fjärde Bassängvägen 15 115 83 Stockholm Marknadsdirektör

 3. Innehåll • Utvecklingstendenser 1999-2010 • Upphandlingsformer • Prisets betydelse • Utvärderingskriterier • Skall-krav • Utvärderingsmetodik • Avtalstider • Några trender • Antalet upphandlingar av IT-system minskar • Hur lång tid tar en upphandling • Leverantörens upphandlingskostnader

 4. Inledning

 5. En huvudfråga: Upphandla eller sälja? Upphandling LOU gäller Leverantören får betalt för att överta Försäljning LOU inte tillämplig Leverantören får betala Exempel på försäljning Stockholms stad – SSDS Stockholms läns landsting – L-Data Malmö stad – ADB Malmö Falu kommun – sprack! Västra Götalandsregionen – ProRegio – sprack! 5

 6. Analys av IT-upphandlingar 1999-2010

 7. Upphandlingsformer • Direktupphandling fr o m 15 juli 2010 max 287 000 kr • Upphandling under tröskelvärdena - förenklad upphandling • < kommuner och landsting 1,9 miljoner kr • < stat 1,2 miljoner kr • Upphandling över tröskelvärdena • Öppen • Selektiv • Förhandlad med annonsering • Förhandlad utan annonsering

 8. Upphandlingsformer Hela IT-området

 9. UpphandlingsformerEnbart outsourcing

 10. Förkvalificering

 11. Anbudsansökan 1999-2000 Förfrågnings-underlags EGT-annons Formalia

 12. Anbudsansökan 2001-2008 2001-2002 Förfrågnings-underlags Underlag för anbudsansökan 2003-2004 2005-2008 Formalia • Erfarenheter • Referenser • Ekonomisk stabilitet • osv

 13. Utvärderingsarbetet

 14. Hantering av utvärderingskriterier

 15. Synpunkter på skall-krav • Normalt ”inflation” i skall-krav • Kostnadsdrivande • Ett undantag – Apoteket • Endast ett skall-krav • Anbudet skall inlämnas senast den 23 januari • Skall-krav som utestänger leverantörer • Leverantören skall ha en omsättning på minst 800 milj kr inom området • Leverantören skall ha minst 3 referenser på systemet i Sverige • Leverantören skall ha en soliditet på minst 60 %

 16. Utvärdering av skall-krav • Uppställda skall-krav utvärderas ej • Skall-kraven uppfylls - ok • Skall-kraven uppfylls ej - anbudet utvärderas inte • Uppställda skall-krav utvärderas • Vissa skall-krav poängsätts och viktas • Bör-krav och andra kriterier poängsätts och viktas • Prisutvärdering • Slutlig sammanräkning av poäng

 17. Några urvärderingsmetoder Resonerande utvärdering Lägsta pris Ekonomiskt mest fördelaktiga Högsta kvalitet till ett fastställt pris Endast kvaliteten poängsätts Priset poängsätts – bäst pris ger högst poäng Övriga erhåller poäng i proportion Övriga erhåller poäng i logaritmisk skala Prisintervall poängsätts i förväg Kvaliteten prissätts Prisavdrag för god kvalitet Pristillägg för bristfällig kvalitet

 18. Några exempel inom IT-området

 19. Utvärderingsmetodik inom IT • Resonerande utvärdering • Ingen ”matematik” • Apoteket år 2006 • Rangordning av anbuden för respektive kriterium • Ingen ”matematik” • Stockholms stad år 2000 och 2005 • Avancerade ”matematiska” modeller • Bedömningspoäng • Viktning • Absoluta jämförelsetal • Kvotberäkning

 20. Resonerande utvärdering ”Vi satte kvalitet som främsta krav i upphandlingen. Tieto vann genom att erbjuda bästa kvalitet. Det intressanta var att de också, genom att visa ett effektivt sätt att arbeta hade samma prisnivå som sina konkurrenter” Apoteket AB Inga poäng Ingen viktning

 21. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet - IT-området

 22. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet • Anbud med uppfyllda villkor och lägsta pris vinner • ”Lägsta pris med hänsyn till föreslagen lösning” • 25 av 28 outsourcingaffärer har valts med lägsta pris En vändning är på gång! Kvalitet och relationer… Apoteket: ”MarriageCounselling”

 23. Prisets betydelse – viktning i procent

 24. Prisets betydelse – några exempel • Almi 21 % • Vägverket 21 % • SVT 30 %

 25. Poängsättning av priset Vanligaste metoden • Bästa pris erhållet högst poäng • Övriga anbud erhåller poäng i proportion till bästa pris Förutbestämda prispoäng Anbudspris Anbudspris Poäng 6-8 milj kr 3 poäng 8-10 milj kr 4-6 milj kr 2 poäng 10-11 milj kr 2-4 milj kr 1 poäng >11 milj kr <2 milj kr 0 poäng

 26. Matematisk modell 1 • Utvärderingskriterium 1 • Poäng x vikt x poäng • Utvärderingskriterium 2 • Poäng x vikt y poäng • Utvärderingskriterium 3 • Poäng x vikt z poäng • Prisutvärdering • Här finns ett stort antal w poäng metoder och tekniker • Summa poäng q poäng

 27. Anbudspris Poäng Fujitsu 34 Logica 33 QBranch 32 Tieto 29 CSC 23 Funktioner och kvalitet Poäng Tieto 33 CSC 33 QBranch 28 Logica 23 Fujitsu 22 Summa utvärdering Poäng Tieto 29 + 33 62 QBranch 32 + 28 60 Logica 33 + 23 56 Fujitsu 34 + 22 56 CSC 23 + 33 56 Utvärdering i poäng – högst poäng vinner Exempel på poängmodellen Slutsats: det kan vara framgångsrikt att satsa på ett bra anbud även om priset inte är bäst

 28. Matematisk modell 2 Formel för beräkning av grundpris med justering för index

 29. Matematisk modell 4Funktionalitet prissätts Steg 1 Uppfyllda Bör-krav 1 Poäng för Uppfyllda Bör-krav 2 x 50 % + x 40 % + x 10 % = X S:a Bör-krav 1 införande S:a Bör-krav 2 Steg 2 1 + 1 - = K Steg 3 Offererat pris x K = Utvärderingsvärde X 100

 30. Matematisk modell 5(1) Exponentialfunktion med logaritmtänkande KK:s algoritm

 31. Matematisk modell 6(2) Upphandling av e-tjänster - Exponentialkurva

 32. ProfessorsmodellenKvalitet prissätts • Justerade jämförelsetal • Priset poängsätts inte • Kvalitetskriterier prissätts • Poängsättning 0-3 • Till offererat pris läggs ”straffkronor” då 3 poäng inte erhålles i utvärderingen. T ex 13 000 kr – 7,5 miljoner kr Offererat pris Fråga 1 straffkronor Fråga 2 straffkronor Fråga n straffkronor Justerat jämförelsetal

 33. Avtalsarbetet

 34. Fördelning av avtalsmodeller - procent

 35. Avtalstider inkl optioner om förlängning

 36. Några exempel i närtid • Stockholms stad Outsourcing 2006 4+2+2 = 8 år • Stockholms stad Outsourcing 2008 5,75 + 2+2 = 9,75 • Skatteverket Outsourcing 5+2+2 = 9 år • Göteborg Lönesystem 4+2+2 = 8 år • Upplands-Bro Outsourcing 3+2+2 = 7 år • Sundsvall Datordrift sociala system 6+2+2 = 10 år

 37. Några trender

 38. Förberedande marknadsanalyser • Studiebesök hos ett antal lämpliga leverantörer • Analys av marknadens produkt- och tjänsteutbud • Tips och idéer • Fallgropar • Anlita speciella ”koppleri-företag” • T ex Business Connection • Kopplar samman ett antal lämpliga företag • Arrangerar möten och frågebatterier till företagen

 39. Ökat utrymme för kreativitet 1(2) • Ej fullständiga kravspecifikationer och tjänstebeskrivningar • Endast utkast • Leverantören ges möjlighet att komplettera och justera • Viss frihet att påverka utformningen av tjänsten • Fullständigt färdiga texter för huvudkontrakt och samtliga bilagor • Inga skall-krav • Leverantören ges möjlighet att • Lägga till 100 Plus • Reducera 100 Minus

 40. Ökat utrymme för kreativitet 2(2) • Funktionell kravställning • Egna lösningsförslag • Ger stor frihet för leverantören att utforma leveransen enligt egna idéer • Arkitekttävlingar • Tilläggsmöjligheter i traditionell upphandling • Kreativa hörnet • Fritt fram • Utvärderas inte • Kan avropas senare

 41. Hur lång tid tar en upphandling? Outsourcingtjänster

 42. Hur lång tid tar en upphandling 1(2) Antal månader från utskick av ansökan till tilldelningsbeslut

 43. Hur lång tid tar en upphandling 2(2) Antal månader från utskick av ansökan till tilldelningsbeslut

 44. Ansökningar och anbud

 45. Kostnader för anbudsgivaren

 46. Leverantörens upphandlings-kostnader 1(2) • Liten • Upphandlingskostnader; 1 400 tim á 800 kr 1,1 milj kr • Intäkter under 5 år 3 milj kr • Andel upphandlingskostnader/intäkter 37 procent • Medelstor • Upphandlingskostnader; 1 600 tim á 800 kr 1,3 milj kr • Intäkter under 5 år 60 milj kr • Andel upphandlingskostnader/intäkter 2,2 procent • Rejält stor • Upphandlingskostnader; 12 300 tim á 800 kr 9,8 milj kr • Intäkter under 5 år 2 800 milj kr • Andel upphandlingskostnader/intäkter 0,35 procent

 47. Leverantörens upphandlings-kostnader 2(2)

 48. Slut!