1 / 12

Tavení

Tavení. Pyrometalurgický pochod, roztavením zpracovávaných surovin dochází k oddělení kovonosných a jalových částí vsázky do 2 nebo více nemísitelných fází, ve kterých se zkoncentrovává kov v kovové formě

jerod
Télécharger la présentation

Tavení

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Tavení Pyrometalurgický pochod, roztavením zpracovávaných surovin dochází k oddělení kovonosných a jalových částí vsázky do 2 nebo více nemísitelných fází, ve kterých se zkoncentrovává kovv kovové formě ve formě kovových sloučenin (S2-, As3-, Sb3-) Produkty tavení kapalná struska kapalný kov kapalný kamínek kapalné arsenidy, antimonidy (lechy, míšně Vzájemně nemísitelné fáze Úlety, kouřové plyny

 2. Strusky – polykomponentní soustavy oxidů, vznikají nízkotavitelná eutektika • CaO – Al2O3 – SiO2 eut. 1170 – 1265°C • MgO – Al2O3 – SiO2 eut. cca 1355°C • FeO – CaO – SiO2 eut. 1100°C • Chemické a fyzikální vlastnosti strusek určují průběh tavení ! Redukční tavení • Hlavní produkt – kapalný surový kov, po skončení redukce kovových oxidů • je vyredukovaný kov rozptýlen ve vsázce na stejných místech, kde byly kovové oxidy, zvýšením teploty dochází k roztavení vsázky, oddělení kovové fáze od hlušiny- tvoří se struskotvornými přísadami kapalnou strusku • Pece pro redukční tavení • šachtové pece • elektrické obloukové pece • krátké bubnové pece

 3. Schéma šachtové pece

 4. Koncentrační tavení/ tavení na kamínek Cíl: 1) zkoncentrování těžkých kovů v kamínku 2) oddělění kamínku (sulfidů) od hlušiny (přechází do strusky) 3) převedení FeO do strusky Kamínky – kapalné roztoky sulfidů těžkých neželezných kovů (Cu, Ni, Pb) a sulfidů železa, vždy FeS - obsahují malá množství oxidů a strusky - významný meziprodukt při výrobě kovů s vysokou afinitou k síře, při tavení se oddělují od hlušiny a hromadí se v kamínku Produkty taveni – kamínek, struska, kov -

 5. Složení kamínků: 24- 28% S, 30 - 45% Fe Cu2S, FeS, Ni3S2, obsah O2- Fe b.t. 900 – 1100°C, velice agresivní, rozpouští kovy včetně ušlechtilých kovů Předpoklad vytvoření kvalitního kamínku: optimální obsah S2- ve vsázce Odstranění S2-: častečné oxidační pražení, FeS Fe3O4 FeO Přidání S2-: pyrit, sádrovec Cu – Fe kamínky: meziprodukt pro výrobu Cu Ni – Fe, Ni – Cu – Fe kamínky: meziprodukt pro výrobu Ni Pb kamínky – nežádoucí nebo pro odstraňování Cu při výrobě Pb v šachtové peci Zpracování kamínků: Bessemerování, oxidační rafinační tavení na převedení Fe ve formě FeO do strusky jako 2FeO.SiO2 fayallit

 6. Tavení ve vznosu, technologie Outokumpu

 7. Technologie Inco

 8. Bessemerování kamínku Cu2S - FeS Cíl: Získání surové Cu, převedení veškerého Fe do strusky 1. stupeň (odstranění FeS)→ bílý kamínek -1350 oC 2 FeS + 3 O2→ 2 FeO + 2 SO2 3 FeS + 5 O2→ Fe3O4 + 3 SO2 2 Cu2S 2 Cu2S + O2 → Cu2O + SO2 2 FeO + SiO2→ 2 FeO. SiO2 fayallit Cu2O + FeS→ Cu2S + FeO 3 Fe3O4 + FeS → 10 FeO + SO2 Cu2O + Cu2S → Cu +SO2 2. stupeň (odstranění S) → konvertorová Cu (blistr): Ag, Au, Pt-kovy, Se, Te, Pb, Zn, Ni, As, Sb, Ni,Co, O2 1150 oC 2 Cu2S + O2 → Cu2O + SO2 Cu2O + Cu2S → Cu +SO2

 9. Bessemerování Ni3S2 - Cu2S – FeS – (Fe3O4) kamínku Cíl: příprava jemného kamínku Ni3S2 - Cu2S- NiCu (40-60% Ni, 20-30% Cu, 16-20%S,<1% Fe) 2 FeS + 3 O2 + SiO2 → 2FeO.SiO2 + SO2 2 FeS + 5 O2 → Fe3O4 + 3 SO2 3Fe3O4+FeS + 5 SiO2 → 5(2 FeO.SiO2)+ SO2 Omezeně Ni3S2 +2 O2→ 3 Ni + SO2 Cu2S + O2 → 2 Cu + SO2 Výroba slitiny Ni-Cu: TRBC process (rotační kyslíkový konvertor)

 10. Dělení jemného Ni3S2-Cu2S kamínku Moderní postupy: výhradně řízené pomalé chlazení a flotace Jemný kamínek: v průměru 50% Ni, 30% Cu, 20%S • Konvertorování - 1200 oC • Lití kamínku - 980 oC • 930 oC úplná rozpustnost • 920 oC- zač. kryst. Cu2S (Ag, Au, Se, Te) • < 0,5% Ni • 700 oC- kryst. slit. Ni-Cu (Pt-kovy) • 580 oC- zač. kryst. -Ni3S2 (6% Cu) • tepl. výdrž- až vše ztuhne • 521 oC- transf. - Ni3S2 (< 2,5 % Cu) • 370 oC - transf. Ni3S2(< 0,5 % Cu) • Drcení, magnetická separace, mletí, flotace: pěna Cu2S • spodek Ni3S2

 11. Pierce-Smith konvertor

More Related