Download
seminari d intercanvi centres amb projectes pile n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seminari d’Intercanvi: Centres amb projectes PILE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seminari d’Intercanvi: Centres amb projectes PILE

Seminari d’Intercanvi: Centres amb projectes PILE

111 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Seminari d’Intercanvi: Centres amb projectes PILE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Seminari d’Intercanvi:Centres amb projectes PILE ST a Maresme – Vallès Oriental Sessió 1 ORDRE ENS/55/2013, de 3 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la selecció de projectesde centres educatius públics d'educació primària per a la realització d'activitats extraescolars o complementàries dins d'un Pla integrat de llengües estrangeres (PILE), i s’obre la convocatòria pública per a l’any 2013. Resolució de 14 de juny de 2013, de la convocatòria de concurs públic per a la selecció de projectes de centres educatius públics d’educació primària per a la realització d’activitats extraescolars o complementàries dins d’un Pla integrat dellengües estrangeres (PILE) per a l’any 2013 Curs 2013-2014

 2. Objectius de la sessió • Descriure la formació. • Informar sobre la gestió del PILE. • Compartir els trets bàsics del PILE de cada centre. • Conèixer l’entorn col·laboratiu. • Definir el PILE com a projecte de centre. • Planificació i seguiment del projecte. • Definir AICLE.

 3. Objectius del seminari: ■ Identificar, valoritzar i difondre les pràctiques de centres més eficients, amb intercanvi d'idees i anàlisi conjunt de resultats: posta en comú i transferència metodològica entre centres PILE. ■ Detectar incidències, necessitats de formació i aspectes millorables, per tal de proposar accions de redreçament, estratègies de millora i accions de redimensionament dels projectes per garantir-ne la continuïtat. ■ Formació sobres aspectes de coordinació i lideratge d'equips docents, assessorament sobre tècniques d'avaluació i seguiment de resultats; informació sobre iniciatives en xarxa i plataformes participatives per a fer visibles els projectes a Europa, presentació d'accions i propostes. ETHOS : ■ Espai de reflexió i anàlisi. ■ Espai participatiu i cooperatiu. ■ Marc per compartir dubtes, idees i per a construir models vàlids per a cada context.

 4. Continguts de la formació 6 sessions presencials + treball en centre Espai col·laboratiu en línia Objectiu general: Acompanyament per a la gestió d’aula i administrativa. Dinamització i difusió de pràctiques efectives. Contingut de les sessions: • 1a Sessió: Objectius i planificació d’estratègies • 2a Sessió: Aspectes metodològics i activitats de referència • 3a Sessió: Avaluació i seguiment del resultats • 4a Sessió: Ús de recursos i eines didàctiques específiques • 5a Sessió: Difusió i implicació de la comunitat educativa • 6a Sessió: Consolidació de processos i transferència d’actuacions

 5. Calendari formació Les dates de formació són:Sessió 1: 15 d'octubreSessió 2: 5 de novembreSessió 3: 10 de desembreSessió 4: 30 de generSessió 5: 11 de marçSessió 6: 6 de maig

 6. Amb quins recursos comptem? Suport personalitzat en els ST i el SdLE Dotació econòmica per les activitats extraescolars. Estades d'Immersió en llengua anglesa. Formació específica. Prioritat auxiliar de conversa durant el segon any. Certificació anual de formació i innovació. Materials de referència i fonts complementàries: (eLibrary, etc) Puntuació i/o prioritat per: Cursos d’estiu, cursos reglats EOI, grups de Treball, formació PEL, AICLE... Accions de difusió en els territoris (Jornades, Webs...) Accions de dinamització en llengua estrangera (Conferències, teatre, xerrades temàtiques, visites culturals...)

 7. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS : ▪ Realització : 1 gener al 31 desembre 2013. ▪ Un professor responsable. ▪ Justificació econòmica : abans 15 gener 2014. PLA INTEGRAT DE LLENGÜES ESTRANGERES : ▪ 1h coordinació setmanal professorat. ▪ Un professor responsable. ▪ Informe intermedi : final 1r any. ▪ Memòria pedagògica bianual PILE : abans 30 setembre 2015. ▪ Bloc específic del projecte.

 8. Descrivim el projecte PER QUÈ: Experiència prèvia, tendència de resultats, reptes. QUÈ FEM: metodologia, àrea, blocs temàtics, nivell, cicle... COM HO FEM: Nombre de docents, Matèria/es, hores,... POSADA EN COMÚ: A l’espai col·laboratiu PILE: de 6 a 8 línies. Logo.

 9. Entorn col·laboratiuhttp://seminaripile2012mvo.wikispaces.com/Seminari+Pile+MVO Materials de formació. Descripció centres PILE. Evidències i activitats de referència. Enllaços a espais PILE dels centres. Enllaços a recursos. Enllaços a les webs dels centres participants.

 10. Què ens proposem amb el PILE? Què vol aconseguir el teu centre amb aquest projecte? Per a què faràs servir aquesta coordinació amb la resta de centres PILE del territori?

 11. Què ens mou a iniciar un projecte?

 12. Què ajuda a mantenir l’interès? Ref: http://comunitatlinguisticasbd.blogspot.com/2010/05/treballant-classe.html

 13. Què ens ajuda a fer-lo sostenible?

 14. Què és AICLE /CLIL/ EMILE? ‘CLIL (Content and language integrated learning) refers to situations where subjects, or parts of subjects, are taught through a foreign language with dual-focussed aims, namely the learning of content, and the simultaneous learning of a foreign language'. ( David Marsh, 1994) . L’EMILE (Enseignement d’une matière par l’intégration d’une langue étrangère) est une approche pédagogique à double orientation dans laquelle une autre langue est utilisée pour l’apprentissage et l’enseignement à la fois de la matière et de cette langue.

 15. 16 Ensenyament de llengua Ensenyament de matèria (en L2) Es centra en la llengua Es centra en el contingut Ensenyament de llengua AICLE Ensenyament de matèria (en L2) Es centra en la llengua Se centra en la llengua i en el contingut Es centra en el contingut L’AICLE és ensenyament de llengua o de contingut ?

 16. REFLEXIÓ DEL DOCENT : ▪ Quines estratègies o tipus de tasques s’han utilitzat durant la sessió que puguin ser utilitzades a les aules ?

 17. TASQUES Descriure el projecte de cada centre a l’espai col.laboratiu. PER QUÈ: Experiència prèvia, tendència de resultats, reptes, etc. QUE FEM: Àrea, blocs temàtics, nivells,... COM HO FEM: Nombre de docents, matèria/es, hores. 6-8 línies. Possible slogan o logotip. Portar un exemple en paper d’activitat AICLE pròpia. Compareu webs i recursos de referència. Moltes gràcies!