Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
הסכם המים PowerPoint Presentation
Download Presentation
הסכם המים

הסכם המים

131 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

הסכם המים

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. הסכם המים הוצג בכנס תנועת המושבים במסגרת תערוכת "אגרו-משוב" יישום לשנים 2007-2009

 2. יישום ההסכם רחל בורושק – התאחדות חקלאי ישראל

 3. כללי • ייקור המים השפרים מינואר 2005, מוחזר לצרכני המים השפירים במשך חמש שנים כנגד השקעות מייעלות השימוש במים. • סכום ההחזר הישיר הוא 70 מיל' שקל מידי שנה. • התמיכה למ"ק = בהתאם לסך צריכת המים השפירים.

 4. כללי התמיכה כוללת בנוסף סכום שנתי של 14 מיל' שקל המשמש מטרות ברמה הלאומית, וקשורות לנושאי המים השפירים.

 5. כללי • לכן, • סך התמיכה בגין ייקור ינואר 2005 • מסתכמת ל- 84 מיל' שקל בשנה • שהם 420 מילק שקל בחמש שנים.

 6. כללי • בשל אילוצי הזמן, החזר 2005-2006 משולם כנגד הצריכה בפועל. • ההליך טרם הסתיים. • החזר 2007-2009 מוחזר כנגד השקעות.

 7. כללי • פרויקטורים: • הסכם המים מפרט צורך בפרוייקטורים, לשתי מטרות: • להביא את מירב צרכני המים השפירים לקבלת התמיכה. • לייתר את הצורך בייעוץ חיצוני. • ארגון עובדי המים נבחר במכרז שערך משרד החקלאות. • תפקידם לסייע למשקים בהליך קבלת התמיכה והמענקים. • הפרוייקטורים יעבדו בתיאום עם מנהלי המחוזות. • הפרטים להתקשרות מצויים במסמך שחולק.

 8. כללי • משרד החקלאות: • המערכות הקולטות את בקשות המענקים במשרד ערוכות לעבודה. • הבקשות יוגשו באמצעות המחוזות הרלוונטיים.

 9. הזכאות למענקים • משק חקלאי הצורך מים שפירים ו- • נכלל ברשימת הצריכה של רשות המים. • מנהל ספרים כחוק. • חל לגביו ייקור התעריף והיטל ההפקה מינואר 2005.

 10. כללי • מסגרת הבקשות לתמיכה: • ניתן להגיש תוכנית השקעה לכל שלוש השנים: • זכאות 2007 עד 2009: בשלב זה על פי נתוני צריכת המים השפירים בשנת 2006. • יועברו תשלומים בגובה 250% זכאות שנתית, והשלמה עם גמר התחשבנות על סמך נתוני הצריכה/הקצאה של שנת 2009. • יוכרו בקשות להשקעות שבוצעו מתחילת שנת 2007.

 11. הזכאות למענקים • משקים הנמצאים באזורים המפורטים בנספח ב' להסכם, יקבלו את כספי התמיכה ללא צורך בהשקעה. • פירוט ישובים או ישובים בתחום מועצות אזוריות הכלולות בנספח – מופיע במסמך שחולק. • הזכאות למשקים אלו כפופה להתניות שיפורטו בהמשך.

 12. הזכאות למענקים • התניות: • דיווח על היקף השטח המעובד. • מענק בהתאם לצריכה או הקצאה – הנמוך מביניהם. • מענק בהתאם לשינוי בגובה היטל ההפקה החל משנת 2007. • סף מינימום זכאות של 5,000 שקלים לשלוש שנים.

 13. הזכאות למענקים • דיווח שטחים • הדיווח על גבי טופס "פרופיל המשק" (דוגמא במסמך) • שטחי שנת 2006 יהוו בסיס לזכאות בשנים הבאות. • כל צמצום שמעבר ל- 5% בהיקף השטח, מצמצם תמיכה ביחס ישר לירידה בשטח המעובד. • יש לשים לב להגדרת שטח מעובד בהסכם.

 14. הזכאות למענקים "שטחים המוחזקים על ידי משק חקלאי ומשמשים לו בפועל לפעילות חקלאית. לעניין זה ישמש שטח גם שטח שעובד בשנה מסוימת, גם אם לא הופקו בו באותה השנה גידולים, ובלבד שעובדה בו הקרקע."

 15. הזכאות למענקים • היטלי הפקה גמישים • יחושב הפער בין • היטל ההפקה הממוצע המופעל מידי שנה • היטל ההפקה שחל בדצמבר 2004 • התמיכה תשתנה בהתאם לשינוי בהיטל. ישמש מקור להגדלת התמיכה במ"ק מים שפירים בתעריף.

 16. דוגמא 1

 17. דוגמא 2

 18. האגודה וצרכני המשנה שלה • נדבך ראשון: האגודה. • פיצול התמיכה מותנה בהצהרת פחת מים הנמוך מ - 4%. • הצהרות הפחת עשויות להיבדק מדגמית. • תמיכה פרטנית כרוכה באישור האגודה, כך שסך התמיכות הפרטניות לא יעלו על זכאות האגודה.

 19. האגודה וצרכני המשנה שלה • אגודות מגדלים או אגודות מים: • רשאיות להגיש בקשה לתמיכה בשם חבריהן. • הבקשה כרוכה באישור וייפוי כוח של החברים באגודה.

 20. סכום הזכאות • סך התמיכה השנתית = 70 מיל' שקלים. • גובה התמיכה למ"ק זכאי – על פי צריכת המים הידועה. • מרכיבי נוסחת הזכאות למ"ק: • סך המים : צריכה והקצאה. • מקדמי זכאות על פי מקור הצריכה וגובה היטלי ההפקה.

 21. סכום הזכאות – דוגמא להמחשה

 22. סכום הזכאות • סך התמיכה השנתית = 70 מיל' שקלים. • גובה התמיכה למ"ק זכאי – על פי צריכת המים הידועה – • ניתן להגיש תוכניות השקעה לשלוש שנים ע"פ צריכת המים הידועה. • בשלב זה – נתוני 2006. • יעודכן אחת לשנה מידי שנה. • התמיכה בפועל תכסה 250% מתמיכה שנתית. • היתרה – 50%, תשולם בעת פרסום נתוני הצריכה של 2009.

 23. אחוזי המענק • כל משק יקבל איפיון בהתאם לדיווח שטחי הגידולים. • האיפיון: • בהתאם לאחוז ההוצאה למים מסה"כ הוצאות היצור: • משקים אינטנסיביים – הוצאה נמוכה מ- 10% • משקים אקסטנסיביים – הוצאה גבוהה מ- 10% • בהתאם לתחשיבי משרד החקלאות. • אחוז המענק: • משקים אינטנסיביים 70% מההשקעה • משקים אקסטנסיביים 80% מההשקעה

 24. אחוזי המענק - דוגמא

 25. אחוזי המענק - דוגמא

 26. תודה רבה ובהצלחה

 27. עבודת משרד החקלאותביישום הסכם המיםתניב רופא – הרשות לתכנון • יישום ההסכם לשנים 2005-2006 • יישום ההסכם לשנים 2007-2009

 28. הסיוע בשנים 2005-2006 • זכאות - בעל רישיון הפקה/אספקה כצרכן מים לחקלאות, לרבות צרכני קצה על פי אותו רישיון. • הזכאים בשנים אלו קיבלו את הסיוע ללא קשר לביצוע תוכנית השקעה. • הבקשה – מילוי טופס פרטי בנק ומספר צרכן מים.

 29. היקף הזכאות לשנים 2005-2006 • הזכאות למ"ק עומדת על 12.84 אג' לכל מ"ק נצרך. • עבור שנת 2005 100% • עבור שנת 2006 80% • התשלום מקוזז בחובות הצרכנים לרשות המים.

 30. השלמת הטיפול ביישום ההסכם לשנים 2005-2006 * מספר זכאים 3,543 מהם פנו למשרד 1,330 מהם קיבלו את זכאותם 89% סכום שהועבר לזכאים 105 מלש"ח *נכון לנובמבר 2007

 31. השלמת הטיפול ביישום ההסכם לשנים 2005-2006 זכאים שטרם קיבלו תשלום מהסיבות הבאות: א. טרם פנו למשרד ב. בעיות משפטיות של פערים בין בעל רישיון המים ובין צרכן המים בפועל. ג. בעיות בדיווח לרשות המים. ד. בעיות טכניות.

 32. יישום הסכם המים לשנים 2007-2009 • הזכאות - ההקצאה או הצריכה, הנמוך מביניהם. • מימוש זכאות על ידי אישור תוכנית השקעה. • אומדן ראשוני לזכאות – צריכת 2006 מוכפלת ב- 3. עדכון לזכאות – מידי סוף שנה.

 33. יישום הסכם המים לשנים 2007-2009 • התוכניות יוגשו למחוזות המשרד באמצעות הפרוייקטורים או באופן ישיר על ידי צרכן המים. • במחוז יתבצע שיפוט מקוצר להיתכנות מקצועית של התוכנית ותוגש המלצה לוועדה ליישום ומעקב. • תוכניות שיוגשו יטופלו בתוך 60 יום.

 34. יישום הסכם המים לשנים 2007-2009 • אפשרות של איגום משאבים עם מינהלת ההשקעות. • מימון משותף יהיה עד לגובה של 70% - 80% מסך ההשקעה.

 35. תוכניות ההשקעה • בעדיפות ראשונה – הקטנת הפחת במערכות ההשקיה החקלאיות, לשם הכנת המשקים החקלאיים להתמודדות עם מחירי מים גבוהים יותר מהמחיר כיום. • נושאים נוספים – על פי הצורך – יאושרו בועדת השמונה, של הסכם המים.

 36. אזורים נעדרי חלופה בהסכם המים • 8 אזורים נעדרי פתרונות חלופיים למים שפירים או פתרונות אזוריים אחרים. • באזורים אלו משרד החקלאות יעביר את סכומי הזכאות באופן דומה להעברתם בשנים 2005-2006. • במקביל מונתה ועדה לבחינת הפתרונות לאזורים נעדרי חלופת מים שפירים.

 37. השקעה בפרויקטים לאומיים ואזוריים70מלש"ח מתוך 420 מלש"ח • מחקרים לייעול השימוש במים שפירים • תמיכה בגידולים בשטחים פתוחים • תמיכה בקידום ייצוא פירות קיץ • תמיכה בהקמת פרויקטים אזוריים • תמיכה בהשקעות לייעול השימוש במים • מימון הפרוייקטורים

 38. תודה