1 / 17

Ing. Martin Hendrych

Pružnost a pevnost Prostý smyk, Hookův zákon pro smyk, pevnostní a deformační rovnice, dovolené napětí ve smyku, stříhání materiálu 01. Technická mechanika. Ing. Martin Hendrych. www.zlinskedumy.cz. Prostý smyk.

jess
Télécharger la présentation

Ing. Martin Hendrych

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Pružnost a pevnostProstý smyk, Hookův zákon pro smyk, pevnostní a deformační rovnice, dovolené napětí ve smyku, stříhání materiálu 01 Technická mechanika Ing. Martin Hendrych www.zlinskedumy.cz

 2. Prostý smyk • Namáhání prostým smykem vzniká tehdy, když dvě stejně velké síly opačného smyslu působí na společné nositelce, procházející těžištěm průřezu.

 3. Prostý smyk • Materiál se brání snaze vnějších sil posunout po sobě obě části vnitřní silou, která se projeví tečným napětím.

 4. Namáhání na smyk • Tento ideální případ se vyskytuje jen u velmi přesného stříhání materiálu. V obecném případě síly neleží na společné nositelce a kromě posuvu profilu dojde vždy ještě k ohybu.

 5. Deformace smykem • Mysleme si, že nosník se skládá z jednotlivých vrstviček, které by se účinkem síly po sobě posunuly.

 6. Deformace smykem • Původně vodorovné roviny nosníku se skloní o malý úhel . • pro velmi malé úhly platí

 7. Hookův zákon pro smyk • Až po mez úměrnosti mezi zkosem a napětím platí • Dosadíme-li za konstantu , dostaneme Hookův zákon pro smyk • G … modul pružnosti ve smyku [MPa] (závisí na druhu materiálu)

 8. Deformační rovnice • Pro modul pružnosti ve smyku G platí … Poissonovo číslo • Pro oceli přibližně platí

 9. Deformační rovnice • Z Hookova zákona lze dosazením získat deformační rovnici. ; … tuhost ve smyku

 10. Pevnostní rovnice ve smyku • V praxi přídavný ohyb většinou zanedbáváme, takže pevnostní rovnice má stejný tvar jako rovnice v tahu a tlaku. • Pevnostní rovnice n … počet střižných ploch

 11. Pevnostní rovnice ve smyku • Rovnici můžeme použít třemi způsoby. Obdobně jako i pro ostatní způsoby namáhání. • Kontrolní výpočet – skutečné napětí nesmí překročit hodnotu dovoleného napětí.

 12. Pevnostní rovnice ve smyku • Návrhový výpočet – počítáme (navrhujeme) velikost průřezu. • Výpočet únosnosti – počítáme velikost přípustné síly.

 13. Dovolené napětí ve smyku • Z diagramu pro zkoušku smykem vyplývá: • Pro houževnaté materiály přibližně platí • Pro křehké materiály obdobně platí

 14. Stříhání materiálu • Při stříhání materiálu musíme materiál porušit a proto platí upravená pevnostní rovnice … obvod střihu … tloušťka stříhaného materiálu

 15. Stříhání materiálu • Z uvedené rovnice zpravidla vyjadřujeme potřebnou střižnou sílu. • Střižná síla musí působit v těžišti střižných sil (těžiště obvodových čar výstřižku). • Pro praktické výpočty z technologických důvodů sílu násobíme koeficientem.

 16. Literatura a zdroje informací • MRŇÁK, Ladislav a Alexander DRLA. MECHANIKA: Pružnost a pevnost. 3., opravené vydání. Praha: SNTL, 1981.

More Related