Download
ctu231 ar rahn pajak gadai islam n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CTU231 Ar-Rahn ( Pajak Gadai Islam) PowerPoint Presentation
Download Presentation
CTU231 Ar-Rahn ( Pajak Gadai Islam)

CTU231 Ar-Rahn ( Pajak Gadai Islam)

1305 Views Download Presentation
Download Presentation

CTU231 Ar-Rahn ( Pajak Gadai Islam)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CTU231Ar-Rahn (PajakGadai Islam) Oleh: UstRazizi bin Tarmuji razizi.uitm.edu.my

 2. Topik –topik yang akandipelajari • DefinisiarRahnu • Rukundansyarat • Falsafahdanobjektif • Tatacaraar-Rahnu • Perkembanganar-Rahnudi Malaysia razizi.uitm.edu.my

 3. Definisi • Bahasa: Tetap, berlangsung, menahan • Istilah:  Menjadikansesuatubenda yang bernilaimenurutpandangansyaraksebagaitanggunganhutang: • Denganadanyabenda yang menjaditanggunganituseluruhatausebahagianhutangdapatditerima. razizi.uitm.edu.my

 4. HukumGadaian • Ijmakmengatakanharus • Perbezaansamaadaharussemasadalamperjalananatautidak. • MenurutZuhayli, majoritiulamamengatakanharuspadasemuakeadaan. • MazhabZahiriyah,zaidiyahmengatakanharusketikadalamperjalanan/musafirsahaja. razizi.uitm.edu.my

 5. Dalilkeharusan • PadazamanRasulullah saw muamalahgadaiantelahmenjadisebahagianamalan yang telahditerimadalammasyarakatdanamalaninidilakukansendiriolehbagindaRasulullah saw. denganseorangYahudi, seperti yang diriwayatkandaripadahadisAisyah: “Bahawanabi Muhammad saw telahmembelimakanandaripadaseorangYahudiuntuksuatutempohdantelahmenggadaikanbajubesi”. RiwayatBukhari razizi.uitm.edu.my

 6. MaksudFirman Allah:  • “ Dan jikakamuberadadalammusafir ( lalukamuberhutangataumemberihutang yang bertempoh), sedangkamutidakmendapatijurutulis, makahendaklahdiadakanbaranggadaianuntukdipegang ( olehorang yang memberihutang). Kemudiankalau yang memberihutangpercaya  ( dengantidakpayahbersurat, saksidanbaranggadaian), makahendaklahorang (yang  berhutang) yang dipercayaiitumenyempurnakanbayaranhutang yang diamanahkankepadanya, danhendaklahiabertaqwakepada Allah Tuhannya. Dan janganlahkamu ( wahaiorang-orang yang menjadisaksi) menyembunyikanperkara yang dipersaksikanitu. Dan sesiapa yang menyembunyikannya, makasesungguhnyaiaadalahorang yang berdosahatinya. Dan ingatlah Allah sentiassamengetahuiapa yang kamukerjakan” (Surah al-Baqarah 2: 283) razizi.uitm.edu.my

 7. Falsafahar-Rahn • Keadilan • Harta • Pertanggungjawaban razizi.uitm.edu.my

 8. Tujuan al-Rahn • Untukmenyediakanpilihankepadaumat Islam untukberurusandenganpihakpajakgadaisecara Islam yang murahlagiadil • Membebaskanumat Islam daripadabelengguriba yang menindasdantidakdibenarkandalam Islam • Menyediakanbentukpinjaman yang mudahkepadagolongan yang memerlukanwangdengansegera • Memecahmonopoliperniagaanpajakgadaikonvensional razizi.uitm.edu.my

 9. Rukunar-Rahn • Sighah- ijabdanqabul • Org ygmenggadai – arrahin • Pemeganggadai – murtahin • Baranggadaian – marhun • Tanggunganatausebabgadaian (hutang) – marhunbihi razizi.uitm.edu.my

 10. Syaratbaranggadaian • Dibawahpenguasaanpenggadai • Baranggadaianberupabenda, bukanmanfaat • Baranggadaianmestilahhartapadapandangansyarak- bangkai, najis, araktakboleh. Jugaharta yang bernilai- 2 bijiberastakboleh • Baranggadaianjelaskedudukandarisegijenis, kadardansifatnya • Baranggadaiantidakbercampurdgnhartatidakdigadaimilikpenghutang razizi.uitm.edu.my

 11. Sejarah al-Rahndi Malaysia. • TertaklukpadaAktaPemegangPajakGadai 1972 • DiputuskandalampersidanganPengarah Jab Agama islam negeri2 ke-13 pada 28 mei 1979 di Melaka. • Diluluskankabinetpada 30 Januari 1985 razizi.uitm.edu.my

 12. Tatacara: • Perkhidmataninidibukakepadasemua yang berumur 18 tahunkeatas. • Jumlahpinjamandihadkankepada 50% - 60%  darinilaibarangsandaran (marhun) tetapitidakmelebihi RM 5,000. • Barang-barangsandaran ( marhun) terdiridaripadabarang-barangemastulinsahaja yang diterima. • Penggadaidikenakanupahmenyimpanbarangdengankadartertentucontohnya: Kadar upahbulananbagisetiapnilaian RM 100. • Gadaiandikirasahdansempurnaapabilapenggadaidanpemeganggadaisertasaksimenandatanganitiket/ boranggadaianmenandakantelahbersetujumenerimasyarat-syarat yang dikenakan. • Tempohgadaianadalahselama 6 bulandaritarikhgadaian. Bagaimanapunpenggadaibolehmemohonmelanjutkantempohtebusmengikutpersetujuankeduabelahpihak, sesudahmembayarupahmenyimpanbaranggadaianuntuktempohgadaianterdahulu. • Jikapenggadaigagalmenebus, Bank /al-Raahinakanmemberinotislelongsebelummenjualmarhunsecaralelongolehpelelongberlesen. Bakihargalelongitu, sesudahditolakkosdanjumlahhutang, akandiberibalikkepadapenggadai. razizi.uitm.edu.my

 13. Skim ar-rahndi Kelantan • Skim ar-rahnmulaberoperasidi Kelantan (Permodalan Kelantan Berhad) pada 1 Januari 1992 • Kadar upahialahuntuksetiapbulanbagisetiap RM100 • Tempohgadaianselama 6 bulandanbolehdilanjut 4 bulan • Jumlahgadaianantara 1.2-2 jutasebulan razizi.uitm.edu.my

 14. MuassasahGadaian Islam Terengganu • bermulapada 23 Januari 1992 dandibiayaikerajaannegeri. • Gadaianygditerimaialahemasdanberlian • Kadar minimum gadaian RM10 dankadarmaksimumsehingga 75% nilaigadaianatautidakmelebihi RM1500 utkseorang • Nilaigadaianbulananmenjangkau RM122 ribu razizi.uitm.edu.my

 15. Skim Gadaian al rahndi Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad • Mulaberoperasipada 27 Okt 1993. • Padaasalnyadikendalidandibiayaibersama YPEIM • Tempohpinjamanselama 6 bulandanpelanjutan 3 bulan. razizi.uitm.edu.my

 16. SistemGadaian Islam di BIMB • Bermulapada Nov 1997 dankerjasamadgn YPEIM pada 15 Sep 2000 • Hanyamenerimaemasdanmaksimumpinjaman RM25 ribu • Operasisamaspt yang lain razizi.uitm.edu.my

 17. Skim Gadaian Islam di Pahang • DilaksanakanolehKoperasiPengguna Pahang Berhad. • DibiayaibersamaMajlis Agama Pahang. • Terhaduntukahlikoperasiatauahlibersekutu. • Tempohselama 3 bulandanbolehdilanjut 3 bulanlagidgnsyaratsemuaupah 3 bulantersebutdijelaskan razizi.uitm.edu.my

 18. Keistimewaan al-Rahn: • TiadaunsurRiba • Kadar upahbarang yang sangatberpatutan • Penggadaidimaklumkansebelumbaranggadaiandilelong • Penggadaidiberijaminanmendapatkembalibakihargalelong razizi.uitm.edu.my

 19. Penyelewenganpajakgadaikonvensional • Nilaigadaianmerosot • Kadar faedahberlebihan • Nilaigadaianygrendah • Tiketgadaiansukardifahami • Dikenakanbayaranterhadapsalinantiketgadaian • Melelonggadaianygmelebihi RM100 tanpamemberitahupenggadai • Wang lebihangadaiantidakdipulangkan • Pemberitahuanacaralelongtidakdisebarluas • Pemegangpajakgadaimenuntutwangpendahuluan razizi.uitm.edu.my

 20. Perbezaan al-Rahndengansistempajakgadaimoden: Di dalamgadaianmoden: • Adaunsurriba • Penindasan • Tidakberunsurkanpertolongan, tetapikeuntungan razizi.uitm.edu.my

 21. ModulOperasiar-Rahn • Qard al-Hassan • Ba` Bithamanajil • Bayaranperkhidmatan- kawalankeselamatan, sewakedai/overhead dll • Upahsimpanbarang • Setiapbaranganygdigadaitidak lupus- lebihanlelonganhakpenggadai • Pinjamantanpafaedah • Kadar upahadalahberdasarkannilaibarang • Lelongbaranganpenggadai –dgnpersetujuanatauperintahmahkamah razizi.uitm.edu.my

 22. Contohsuratpajak razizi.uitm.edu.my