Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ת ח ר ו ת תח פו שו ת PowerPoint Presentation
Download Presentation
ת ח ר ו ת תח פו שו ת

ת ח ר ו ת תח פו שו ת

147 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ת ח ר ו ת תח פו שו ת

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. תחרות תחפושות בהנחית: נויה 0107 וALAD6

  2. פרטים עיקריים • תאריך:27\9\2013 בשעה:17:15 בשרת אבטיח במועדון קלאב ALAD6 יאסוף אתכם במועדון הקלאב וייקח אתכם לביתו. יהיו 2 הדחות!! אבל אם הידחנו אתכם עדיין אתם נישארים כדי לחגוג את הזכייה! תהיה פגישה עם סאני וזואי בסוף התחרות שאלות והרשמה בתגובות למטה

  3. יהיה כיף!!!!