Download
politiske grundholdninger og ideologier n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Politiske grundholdninger og ideologier PowerPoint Presentation
Download Presentation
Politiske grundholdninger og ideologier

Politiske grundholdninger og ideologier

787 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Politiske grundholdninger og ideologier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Politiskegrundholdninger og ideologier Hvad er en ideologi? Liberalismen Konservatisme Socialisme, Kommunisme, Marxisme Stat, marked og civilsamfund Del-ideologier Aktuelle konfliktlinjer i samfundet

 2. Hvad er en ideologi? • Idealer for, hvordan mennesker bør indrette samfundet for at opnå det bedste sted at leve • Antagelser om menneskets natur • Det politiske spektrum domineres af tre ideologier: liberalismen, socialismen og konservatismen

 3. Rødder i 1600- og 1700-tallet Brud med standssamfundet John Locke (1632-1704): Alle er født lige. Ideal om frihed, ejendomsret, markedsmekanisme Adam Smith (1723-1790): Markedsmekanismerne er den bedste og mest effektive sikring af velstand ”Liberalisme er frisind. Frisind betyder, at hvert enkelt menneske anerkender andre menneskers ret til frit at tænke, tro og tale og til frit at vælge livsform.” Liberalismen

 4. Liberalismens forhold til rettigheder • Negative frihedsrettigheder • Frihed fra statslig indblanding • Staten bør ikke træffer beslutninger, som krænker den enkeltes ejendom • Det bør stå enhver frit på samme vilkår at søge sin egen lykke

 5. Socialliberalisme • Udspringer af kritisk af den dogmatiske eller ’rene’ liberalisme • Det helt frie marked skaber kraftige op- og nedture • John Keynes (1883-1946): staten skal modvirke kapitalismens tendens til økonomisk ustabilitet ved hjælp af offentlig forbrug København januar 2008. Foto: Morten Bülow

 6. Nyliberalisme • Kritik af velfærdsstaten: Høje skatter og formynderisk stat • Velfærden bør overtages af private forsikringer • Er for udliciteringer og privatiseringer Udsnit af den nyliberale tænketank Cepos’ webside Januar 2008

 7. Historie Reaktion mod liberalismen, som gjorde op med de eksisterende samfundsstrukturer og hyldede det frie individ Edmund Burke (1729-97): imod, at uudannede skulle styre Mange konservative så demokratiet som en trussel mod samfundet Den ideologiske analyse Samfundet er en organisme – i harmoni – alle har sin funktion og bestemte plads Ideal: et harmonisk og stabilt samfund Konservatisme

 8. Opstod i med industrialiseringen og urbaniseringen i 1800-tallet Arbejderne skabte merværdi – fabriksejerne var afhængige af dem Krævede rettigheder Socialisme er drømmen om at udligne sociale uligheder ” Vi skal kræve en offentlig sektor, der ikke er underlagt markedsøkonomiske principper og profitbegær. […] Velfærd er et spørgsmål om kontrol over samfundets ressourcer”. Arbejderen, 21. september 2007 Socialisme, Kommunisme, Marxisme

 9. Marxismen Karl Marx (1818-1883) Udgangspunkt: analyse af kapitalismen • Kun arbejde skaber profit • Arbejderne blev udbyttet og fremmedgjort, af dem der ejer produktionsmidlerne • Arbejderne fastholdes i fattigdom fordi de bekæmper hinanden Løsning: Klassebevidsthed og klassekamp • Udjævne de økonomiske uligheder • Udjævne de reelle muligheder og give reel frihed gennem lighed

 10. Socialdemokratismen • Historisk set betegnelse for enheden mellem arbejderklassens faglige og politiske organisationer. • Kæmpede for bedre forhold for arbejdere • Økonomisk demokrati • Reformistisk ideologi – ikke revolutionære • Velfærdsstaten som det centrale projekt

 11. Stat, marked og civilsamfund • De klassiske ideologier forholder sig forskelligt til den ideelle vægtning mellem stat, marked og civilt samfund

 12. Del-ideologier Nationalisme • Vil favorisere sit eget folk/land • Tolkes meget forskelligt som fædrelandskærlighed / patriotisme eller som tegn på nationalchauvinistisme • Eksempel: Den danske forening Økologisme • Arbejder for en økologisk bæredygtig udvikling • Tænker miljøproblemerne globalt • Eksempel: Det Økologiske Råd

 13. Aktuelle konfliktlinjer i samfundet

 14. Andre konfliktlinjer i samfundet