Download
awtistiaeth n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Awtistiaeth PowerPoint Presentation
Download Presentation
Awtistiaeth

Awtistiaeth

203 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Awtistiaeth

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Awtistiaeth

  2. Beth yw ‘awtistiaeth’? • Anhwylder niwrolegol • Cyflwr sy’n bresennol o enedigaeth – methu ei ddal na’i drosglwyddo • Union achos y cyflwr ddim yn glir • Cyflwr sbectrwm Y Sbectrwm Awtistiaeth

  3. Bod dros 40% o blant awtistig y DU wedi dioddef o fwlio. Oeddech chi’n gwybod……? • Bod dros hanner miliwn o bobl yn y DU yn dioddef o’r cyflwr. Ffynhonnell www.autism.org.uk • Bod un ym mhob pum disgybl awtistig wedi ei ddiardel o’r ysgol, rhai mwy nag unwaith. • Mai dim ond 15% o oedolion awtistig sydd mewn cyflogaeth llawn amser. • Bod un o bob tri oedolyn awtistig yn dioddef anawsterau iechyd meddwl difrifol oherwydd diffyg cefnogaeth briodol.

  4. Beth yw’r anawsterau?

  5. Anawsterau cyfathrebu… Deall ystyr llythrennol Methu deall technegau cyfathrebu cyffredin

  6. Anawsterau rhyngweithio cymdeithasol … Deall protocol ac arferion cymdeithasol

  7. Anawsterau dychymyg cymdeithasol … Dychmygu sefyllfaoedd sy’n wahanol i’r drefn arferol Deall cysyniadau haniaethol

  8. Storïau cymdeithasol • Disgrifiad gweledol byr o sefyllfa benodol. • Cynnwys gwybodaeth benodol am yr hyn sydd i’w ddisgwyl a phryd. • Cynorthwyo i ddatblygu sgiliau hunanofal, sgiliau cymdeithasol ac i ymdopi â sefyllfaoedd annisgwyl.

  9. Eisteddwch ar y mat mewn cylch i wrando ar stori cyn amser chwarae.

  10. Diolch am wrando. Cwestiynau?