Download
likeverd og tilgjengelighet om ny diskriminerings og tilgjengelighetslov n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Likeverd og tilgjengelighet Om ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov PowerPoint Presentation
Download Presentation
Likeverd og tilgjengelighet Om ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov

Likeverd og tilgjengelighet Om ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov

97 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Likeverd og tilgjengelighet Om ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Likeverd og tilgjengelighetOm ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov Statssekretær Kjell Erik Øie Innlegg for UMB/NTNU, 30. oktober 2007

 2. I dag har jeg: • Kjørt bil • Trent i svømmehallen • Gått i trapper • Tatt heis • Hørt på radio

 3. Livet leves i fellesskap med andre • Alle skal med • Samfunnet skaper barrierer, samfunnet kan fjerne barrierer • Teknologien åpner for uante muligheter • Funksjonshemmede er også kvinner og menn, har ulik etnisk opprinnelse, ulik alder og har ulik seksuell orientering • Dette handler om likestilling • Det motsatte av likestilling er urettferdighet

 4. Hvorfor snakker Barne- og likestillingsdepartementet om diskriminerings- og tilgjengelighetslov? Barne- og likestillingsdepartementet har blant annet overtatt ansvaret for: • Anti-diskrimineringsarbeid i forhold til personer med nedsatt funksjonsevne • Koordinering av politikken for personer med nedsatt funksjonsevne • Oppfølgingen av Syseutvalgets innstilling NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet. Diskriminerings- og tilgjengelighetslov fra 2009 • Å lede arbeidet med ny handlingsplan for økt tilgjengelig gjeldende fra 2009

 5. Soria Moria erklæringenPlattform for regjeringssamarbeidet mellomArbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet2005-09 • Regjeringen vil • legge prinsippet om samfunnsmessig likestilling og universell utforming til grunn i sitt arbeid. (for personer med nedsatt funksjonsevne) Dette må sikres i nasjonal lovgivning og tjenester, en lov mot diskriminering av funksjonshemmede og forpliktende tidsplan for tilgjengelighet. • legge til rette for gjennomføring universell utforming ved offentlige anskaffelser og utbyggingskontrakter.

 6. Kursen settes i Norge • Full deltakelse og likestilling – overordnet mål siden 1981 • NOU 2001:21 Fra bruker til borger: • Dokumenterer ekskluderende barrierer på viktige livs- og samfunnsområder • Stort gap mellom politiske mål og virkeligheten Manneråkutvalget foreslår blant annet • Ikke-diskrimineringslov • Handlingsplan med tidsfastsatte krav til tilgjengelighet • Bruker begrepet universell utforming • Danner grunnlaget for St meld 40 (2002-2003) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer.

 7. Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov • NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet ble lagt frem av Syseutvalget med forslag til ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov • Ny FN-konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne • Vi har et felles Likestillings- og diskrimineringsombudog nemnd for blant annet grunnlagene kjønn, etnisk diskriminering og for nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet • 1. juni i år : Nytt lovutvalg som skal vurdere å samle alle diskrimineringsgrunnlagene i en lov

 8. Syseutvalgets NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet • Syseutvalgets innstilling lagt fram i mai 2005 • Utredningen vært på bred høring med frist 30. desember 2005, omlag 180 uttalelser • Mange departementer involvert i arbeidet, bl a Samferdselsdep (transport), Fornyings- og administrasjonsdep (IKT) og Kommunal- og regionaldep (bygg og anlegg), da forslaget berører andre lovverk/sektorer • Etablert dialogforum med representanter for SAFO, FFO, Statens råd for funksjons-hemmede, Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner

 9. Syseutvalgets forslag • Formål: Sikre likeverd og fremme like muligheter til samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av funksjonsevne, og å hindre diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne • Virkeområdet: loven skal gjelde alle samfunnsområder • Lovforslaget har en diskrimineringsdel og en tilgjengelighetsdel • De viktigste forslagene er tilgjengelighet og universell utforming i §§ 9, 10 og 11. • Og forslaget om aktivitetsplikt i § 3.

 10. Forslag til tidsfrister • Syseutvalgets foreslo krav til universell utforming av NYE bygg, anlegg og uteområder rettet mot allmennheten fra 01.01.2009 • Syseutvalget foreslo krav til EKSISTERENDE bygg, anlegg og uteområder rettet mot allmennheten fra 01.01.2019 • Mindretall foreslo tidsfrister for ny og eksisterende IKT og transport tilsvarende som for bygninger.

 11. Plikt til universell utforming av bygg, anlegg mv. • Det er besluttet at bestemmelsene om universell utforming på bygg, anlegg mv. som er foreslått i NOU 2005:8, følges opp av sektormyndighet som er Kommunal- og regionaldepartementet, i deres arbeid med ny plan- og bygningslov. • Arbeidet skal skje i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet. • Ny plan- og bygningslov er foreslått lagt frem ved årsskiftet 2007/2008.

 12. Plikt til universell utforming av nye transportmidler • Det vil også komme forslag om krav til universell utforming av nye transportmidler for kollektivtransport. • Samferdselsdepartementet vil fremme forslag til regelverksendringer med sikte på at kravene kan innføres samtidig med ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov, slik at de kan gjelde fra 1. januar 2009. • Nærings- og handelsdepartementet vil foreslå tilsvarende endringer i regelverket for skip.

 13. Plikt til universell utforming av IKT • AID og FAD sendte den 4. juli 2007 et forslag om å innføre tidsfrister for krav om universell utforming av ny IKT på høring, med høringsfrist 1.oktober 2007. • Forslaget: at all ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) rettet mot allmennheten skal fra 1. januar 2011 være universelt utformet. • For eksisterende IKT gjelder kravet for første versjon etter denne fristen.

 14. Ny handlingsplan for tilgjengelighet Handlingsplan 2004 – 2008: • Eksisterende handlingsplan 2004-2008. • Ramme på over 200 mill kr i 2007, 15 departement • Kritikk av at den er for lite overordnet og ikke målbar Ny handlingsplan fra 2009: • Regjeringen har startet arbeidet med en ny handlingsplan for tilgjengelighet. • Handlingsplanen skal støtte opp om forslaget til ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov og være forpliktende • Indikatorer må utvikles slik at vi kan måle utvikling og resultater • Arbeidet er forankret i statssekretærutvalget for den samlede politikken for personer med nedsatt funksjonsevne.

 15. Takk for meg og lykke til med en viktig utdanning