Download
specialyb s teorinis kursas n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Specialybės teorinis kursas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Specialybės teorinis kursas

Specialybės teorinis kursas

168 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Specialybės teorinis kursas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Specialybės teorinis kursas Vilniaus pedagoginis universitetas Socialinės komunikacijos institutas 2007

 2. SUMINĮ VERTINIMĄ SUDARO: • PARENGTAS 5 MINUČIŲ TRUKMĖS KLAUSIMO PRISTATYMAS ŽODŽIU (1 BALAS) • PAPILDOMI KREDITAI (1 BALAS) • 4-5 PUSLAPIŲ MOKSLINĖ ARGUMENTUOTA ESĖ (3 BALAI) • TESTAS (5 BALAI)

 3. Mokslinės argumentuotos esė esmė 4-5 PUSLAPIŲ MOKSLINĖ ARGUMENTUOTA ESĖ (3 BALAI) mokslinėje literatūroje egzistuojančių koncepcijų ar požiūrių tam tikra problema (tema) panaudojimas, siekiant įrodyti ir pagrįsti pasirinktą poziciją.

 4. Mokslinės argumentuotos esė tikslas • ugdyti sugebėjimą tinkamai dirbti su moksline literatūra ir atlikti teorinį tyrimą, • ugdyti loginį mąstymą. • įvaldyti mokslinį stilių, • išmokti apipavidalinti mokslinį tekstą, • gebėti teisingai cituoti, sudaryti bibliografines nuorodas ir jų sąrašą.

 5. Tipinė mokslinės argumentuotos esė struktūra: • titulinis lapas; • įvadas (teiginiai); • pagrindinė tiriamoji dalis (pagrindimai, įrodymai, kontrargumentai); • apibendrinimas (išvados); • literatūros sąrašas.

 6. Įvade • pagrindžiamas temos aktualumas, • suformuluojamas darbo tikslas, • pateikiamas pagrindiniai teiginiai.

 7. Įvadas - darbo "vizitinė" kortelė • supažindinama su pasirinkta tema; • kalbama apie temos aktualumą; • apibrėžiamas darbo tikslas ir uždaviniai; • aprašoma, kokie svarbiausi darbai skirti šiai temai, • pasakoma, kokiu aspektu ir kiek išsamiai iki šiol ši tema buvo aptarta mokslinėje literatūroje

 8. Pagrindinėje tiriamojoje dalyje • aptariamos mokslinėje literatūroje egzistuojančios koncepcijos/požiūriai, įrodantys, pagrindžiantys arba paneigiantys pasirinktų teiginių idėją, • pateikiamos nuorodos į nagrinėjamus šaltinius.

 9. Kiekvienas teiginys • pagrindžiamas savais žodžiais • įrodomas, remiantis mokslininkų teigimu • pateikiamas teiginio kontrargumentas • apibendrinamas

 10. Pagrindinėje dalyje • turi būti argumentuota faktų klasifikacija, • pateikti preciziški statistiniai duomenys, • įvairi studento surinkta medžiaga

 11. Pagrindinėje dalyje • svarbiausius teiginius lydi argumentai, faktai, pasakojimas, lyginimas, pavyzdžiai, citatos; • mintys išsakomos mokslinės kalbos stiliumi; • savo mintys aiškiai atskiriamos nuo cituojamų autorių • galimos gausesnės nuorodos į kitų autorių darbus, labiausiai susijusius su tiriama problema.

 12. Apibendrinime • suformuluojamos bendros išvados - atsakymai į darbo pradžioje iškeltus uždavinius; • pateikiamos rekomendacijos. • išvados turi atitikti darbo pavadinimą, tikslą, uždavinius bei gautus rezultatus.

 13. Literatūros sąrašas • Kiekvienas tekste nurodomas šaltinis turi būti pateikiamas literatūros sąraše. • Negalima nurodyti darbų, nepaminėtų tekste. • Literatūros sąrašas sudaromas autorių pavardžių abėcėlės tvarka.

 14. Literatūros sąrašas • pirma nurodyti lietuvių kalba naudotą literatūrą, toliau - anglų, vokiečių, prancūzų bei kitomis; • rusų kalba parašyta literatūra abėcėlės tvarka dedama po lotyniškosios

 15. Mokslinės argumentuotos esė vertinimo kriterijai • gebėjimas dirbti su moksline literatūra; •  mąstymo logiškumas; • gebėjimas adekvačiai suprasti autorių poziciją ir teisingai ją panaudoti pagrindžiant teiginį, tinkamai cituoti; • rašto kalbos kultūros lygis; • mokėjimas apiforminti tekstą, sudaryti literatūros sąrašą.

 16. Vertinimo kriterijai • 30 proc. (3 balai) – atspausdintas 5 puslapių apimties darbas atitinkantys mokslinės argumentuotos esė struktūrinius reikalavimus. Jame panaudoti ne mažiau kaip 6 skirtingi literatūros šaltiniai. Rašto kalba korektiška, tekstas apiformintas teisingai.

 17. Bendrieji teksto reikalavimai • Spausdinama 12 punktų Times New Roman šriftu. • Didžiosios darbo dalys rašomos didžiosiomis raidėmis, 14 punktų šriftu. • Darbas spausdinamas 1,5 intervalo eilėtarpiu.

 18. Bendrieji teksto reikalavimai • Darbai spausdinami kompiuteriu vienoje A4 formato balto lapo pusėje. • Paraštės - viršuje ir apačioje turi būti po 2 cm, iš kairės – apie 3,5 cm, o iš dešinės –2 cm.

 19. Bendrieji teksto reikalavimai • puslapiai žymimi arabiškais skaitmenimis, apatiniame dešiniajame lapo kampe; • titulinis, priešlapis, patvirtinimas apie atlikto darbo savarankiškumą, turinys nenumeruojami.