Download
iman kepada hari kiamat n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Iman kepada Hari Kiamat PowerPoint Presentation
Download Presentation
Iman kepada Hari Kiamat

Iman kepada Hari Kiamat

3662 Views Download Presentation
Download Presentation

Iman kepada Hari Kiamat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ImankepadaHariKiamat Dra. ZulaikhahAsrofi

 2. ImanKepadaHariKiamat PengertianHariKiamat KiamatSugradanKiamat Kubra Tanda-tandadatanyaKiamat KiamatSugra Tanda-tanda Kecil Kiamat Kubra Tanda-tandaBesar Fase-FaseHariKiamat SurgadanNeraka FungsiImankepadahariKiamat YaumulQiyamah Surga YaumulBa’as Neraka YaumulHasyr YaumulHisab

 3. PengertianHariKiamat • Tanpaberimankepadaharikiamat, imanseseorangtidakakanditerima Artinya: Orang-orang yang kafirmengira, bahwamerekatidakakandibangkitkan. Katakanlah (Muhammad), “Tidakdemikian, demiTuhanku, kamupastidibangkitkan, kemudiandiberitakansemua yang telahkamukerjakan.” dan yang demikianitumudahbagi Allah. (At Tagabun:7)

 4. KiamatSugradanKiamat Kubra • KiamatSugra Kiamatkecil berakhirnyakehidupansetiapmanusia Ali ‘Imran :185

 5. Kiamat Kubra KiamatBesar Berakhirnyaseluruhkehidupanmakhluksecaraserempak Al Qari’ah :1-5

 6. Tanda-tandadatangnyaHariKiamat • Tanda-tanda Kecil • Diutusnya Muhammad sebagaipenutupparanabidanrasul • Segalaurusandipegangoleh yang bukanahlinya • Berkembangyasifatmaterialistik • Sungai Eufratberubahjadiemas • BaitulMaqdisdikuasaiumat Islam’ • Banyakterjadipembunuhan • Banyakpolisidanpembelakezaliman • Banyakterjadifitnah • Merebaknyaperzinaan

 7. Tanda-tandaBesar • Terbitnyamataharidariarahbaratdanterbenamditimur • Munculnyabinatang yang dapatberbicaradenganmanusia • Datangnya Al Mahdi • MunculnyaDajjal • Hilangdanlenyapnya Al Qur’an • TurunnyaNabi Isa a.s • Terpecahnyabulan • Kekacauandankejahatansemakinmeningkat • MunculnyaYakjujdanMakjuj

 8. Fase-faseHariKiamat • YaumulQiyamah Harikehancuranalamsemestadanberakhirnyakehidupanmakhluksecaraserempak • YaumulBa’as Haribangkitnyamanusiadarikuburnya • YaumulHasyr YaumulMahsyar Hariberkumpulnyasemuamanusiadihadapan Allah setelahkebangkitanmerekadarikubur • YaumulHisab Hariperhitunganamalbaikdanburukmanusia Video

 9. Nama-nama lain didalam Al Qur’an • Yaumulakhir hari yang terakhir • Yaumulqiyamah haripenghancuran • Yaumulhasrah haripenyesalan • Yaumulba’as harikebangkitan • Yaumulhisab hariperhitungan • Yaumud din  haripembalasan • Yaumulhaq hari yang pastiterjadi • Yaumuljam’i hariberkumpul • Yaumulkhulud harikekekalan • Yaumulfasli hariperpisahan • Yaumulwa’id hariterlaksananyaancaman • Yaumulkhuruj harikeluardarikubur • Yaumultagabun haritampaknyakesalahan Video

 10. SurgadanNeraka • Surga SuratArRa’d : 35

 11. Nama-namaSurga

 12. Neraka Tempatpenyiksaanbagimanusia yang membangkangterhadapsyariat Allah danmengingkariRasulullah SAW Artinya : Inilah (azabneraka), makabiarlahmerekamerasakannya, (minumanmereka) air yang sangatpanasdan air yang sangatdingin. (Sad : 57)

 13. NamaNeraka • Hawiyah Api yang sangatpanas • Jahim  Api yang menghanguskan • Saqar  Yang menghanguskankulit manusia • Laza  Api yang bergejolak yang mengelupaskankulitkepala • Hutamah  Api yang dinyalakandanmembakarsampaihati • Sa’ir  Api yang menyala-nyala • Wail  Kecelakaanatau yang membuatcelaka • Jahanam  Neraka yang paling dalamdan paling beratsiksaanya

 14. JenisHukumandanSiksaandiNeraka • Dahi, lambungdanpunggungmerekadibakar • Lehermerekadipasangibelenggudanrantai, lalumerekadiseretkedalam air yang sangatpanas • Diseretketengah-tengahnerakadandiataskepalanyadituangkan air yang sangatpanas • Tangannyadibelenggukelehernya, dibelitdenganrantai yang panjangnyatujuhpuluhhasta, dandimasukkankedalamapineraka yang menyala-nyala • Dibuatkanpakaiandariapineraka, disiramkan air yang mendidih

 15. FungsiImanKepadaHariKiamat • Menambahkeimanansertaketakwaankepada Allah SWT • Lebihtaatkepada Allah danRasulullah SAW • Senantiasahidupdenganhati-hati, waspada, danselalumemintaampunankepada Allah SWT • Memberimotivasiuntukberamaldanberibadah • Selalumenghiasidiridengaberzikirkepada Allah SWT • Mencintaiketaatan • Membenciperbuatanmaksiat • Menghiburorangmukmin

 16. Adapertanyaan ????