trpn rod n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Trpný rod PowerPoint Presentation
Download Presentation
Trpný rod

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Trpný rod

266 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Trpný rod

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Trpný rod Matěj Suchánek

  2. Trpný rod V češtině tedy můžeme říct tyto dvě věty: Shakespeare napsal Hamleta. Hamleta napsal Shakespeare. Jsou ve svém jádru vlastně totožné, funkci však mají odlišnou. První věta říká, co napsal Shakespeare, zatímco druhá oznamuje, kdo napsal Hamleta. V angličtině to takto vyjádřit nemůžeme. Na prvním místě je vždy podmět, za slovesem vždy předmět. ShakespearewroteHamlet. - Shakespeare napsal Hamlete HamletwroteShakespeare. Jak tedy správně říci větu 'Hamleta napsal Shakespeare' aby byla zachována i funkce věty? Na to budeme v angličtině potřebovat právě trpný rod. Hamleta napsal Shakespeare - Hamlet waswritten by Shakespeare. mluvíme o Hamletovi, a říkáme o něm, kdo ho napsal.

  3. Tvoření Trpný rod tvoříme vždy pomocí slovesa BE a slovesa v minulém příčestí- koncovka -ed, nebo třetí tvar nepravidelných sloves (např. befinished, bedone, beopened, bestarted, bewritten, bebuilt atd.) Trpný rod můžeme vytvořit od téměř jakéhokoliv slovesa v jakémkoliv slovesném čase, včetně průběhových. Podívejte se na následující tabulku, kde uvidíte nejběžnější tvary, ve kterých se trpný rod objevuje:

  4. Sloveso BE Všimněte si, že v trpném rodě dáváme do požadovaného času sloveso BÝT. Tedy je-li v činném rodě sloveso v přítomném čase, v trpném bude v přítomném čase sloveso BÝT. Je-li v činném minulý, v trpném bude minulý čas slovesa BÝT. I když je v činném rodě přítomný průběhový, v trpném rodě bude v přítomném průběhovém čase sloveso BÝT. Zdá se možná, že je to obtížné, ale ve skutečnosti není. Prostě dáme sloveso BÝT do správného času a nakonec přidáme minulé příčestí významového slovesa (zde WRITTEN). Being Možná se pozastavíte nad tvarem 'isbeing', ale tak se tvoří přítomný průběhový čas slovesa BÝT. Ten se ale jinde téměř neobjevuje.

  5. Zápor a otázka Otázku a zápor tvoříme tak, jak se běžně tvoří otázka a zápor se slovesem být v různých časech. Není zde nic zvláštního: Whenwasitfinished? - Kdy to bylo dokončeno? Isanybodyhurt? - Je někdo zraněn? Itwon't bedonetomorrow. - Zítra to nebude udělané. Ithasn't beencompletedyet. - Ještě to nebylo dokončeno. Pozor na chyby: Whenwasdiscoveredgunpowder? Whenwasgunpowderdiscovered?

  6. Použití 2. Téma věty je jiné než činitel děje O tomto případu jsme již mluvili, když jsme si uváděli příklad se Shakespearem a Hamletem. Mluvíme-li o Shakespearovi, použijeme činný rod, pokud o Hamletovi, použijeme trpný. Podobný příklad může být např. o Kolumbovi: ColumbusdiscoveredAmerica. Kolumbus objevil Ameriku. • činný rod, téma věty je Kolumbus, a říkáme o něm, že objevil Ameriku. Tuto větu bychom možná nalezli v encyklopedi pod heslem KOLUMBUS. Americawasdiscovered by Columbus. Ameriku objevil Kolumbus. • trpný rod, téma věty je AMERIKA, a říkáme o ní, kdo ji objevil. Tuto větu bychom naopak mohli najít v encyklopedii pod heslem AMERIKA.

  7. 2. Činitel děje není důležitý Trpný rod použijeme také tehdy, kdy pro nás v daný okamžik činitel děje není vůbec důležitý, a není potřeba ho zmiňovat. Americawasdiscovered in 1492. - Amerika byla objevena v roce 1492. • V této větě není činitel děje vůbec vyjádřen, buď proto, že je to všeobecně známý fakt, nebo proto, že to v dané situaci není důležité. Pořád je téma věty Amerika, a říkáme o ní, kdy ji objevili / kdy byla objevena. 3. Činitel děje není známý Podobně je tomu v situaci, kdy činitele děje prostě neznáme. My car was stolen yesterday. - Včera mi ukradli auto. • činitele neznám, nebudu ho tedy pravděpodobně dávat jako podmět věty.

  8. BY nebo WITH? Chceme-li v trpném rodě přeci jenom činitele děje zmínit, zpravidla bývá za předložkou BY (Americawasdiscovered by Columbus, Hamlet waswritten by Shakespeare.) Předložka WITH uvozuje spíše nástroj, než činitele: Thedoorwasopenedby a burglar. - Dveře otevřel nějaký lupič. - Lupič je zde činitel. Thedoorwasopenedwith a key. - Dveře byly otevřeny klíčem. - Klíč zde není činitel ale nástroj.

  9. Převod činného rodu na trpný Častým úkolem bývá převést větu z činného rodu na trpný: TheChinesediscoveredgunpowder in the 9th century. Číňané objevili střelný prach v devátém století. Budeme-li chtít tuto větu převést na trpný rod, musíme identifikovat podmět a předmět. Podmět je zde theChinese a předmět gunpowder. Vě větě v trpném rodě bude jako podmět sloužit předmět této věty: Gunpowderwasdiscoveredby theChinese in the 9th century. - Střelný prach byl objeven Číňany v devátém století.

  10. Konec