1 / 23

Sopky

Sopky. Vypracovali: Jakub Cerovsky Matej Ditte Filip Gašparec Thomas Rozina Trieda: II.A. Šk. rok 2010/2011. Obsah: Všeobecne o sopkách Slovenský jazyk a literatúra Báseň Dotazník. Sopku tvorí 1. magmatický krb 2. pôvodná geologická stavba 3. prívodný komín 4. základňa sopky

juancarlos
Télécharger la présentation

Sopky

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Sopky Vypracovali: Jakub Cerovsky Matej Ditte Filip Gašparec Thomas Rozina Trieda: II.A Šk. rok 2010/2011

 2. Obsah: Všeobecne o sopkách Slovenský jazyk a literatúra Báseň Dotazník

 3. Sopku tvorí 1. magmatický krb 2. pôvodná geologická stavba 3. prívodný komín 4. základňa sopky 5. Sill 6. žila 7. popolové vrstvy 8. úbočie sopky 9. lávové vrstvy 10. hrdlo 11. parazitický kráter 12. lávový prúd 13. ústie 14. sopečný kráter 15. popolový mrak

 4. Sopka alebo vulkán je geomorflogický útvar vytvorený magmou vystupujúcou na zemský povrch. Na Zemi sa sopky vyskytujú pozdĺž hraníc tektonických platní a v takzvaných horúcich škvrnách. Názov vulkán je odvodený od názvu sopky Vulcano v Tyrrhesnkom mori, prenesene od rímskeho boha Vulkána. Veda, skúmajúca sopečnú činnosť sa nazýva vulkanológia.

 5. Ako vznikli sopky? • Kde vznikajú sopky? • Typy sopiek: • Popolový kužeľ • Zložená sopka • Štítové sopky • Puklina a rift Puklina, rift Štítová sopka Zložená sopka Popolový kužel

 6. Typy výbuchov: Plíniovský- vystreľovanie materiálu až do výšky 45 km Peléesky – rýchlo pohybujúce sa gravitačné prúdu horúcich plynov, hornín a popola Havajský - tieto výbuchy vytvárajú hlavne lávové prúdy – príležitostne aj lávové jazerá

 7. Strombolský - horniny vyletujú až do výšky 200m Surtseyský - veľké množstvo plytkej morskej vody vzájomne pôsobí s horúcou magmou a vytvárajú kužele úlomkov hornín Vulkánsky – objem vyvrhnutého materiálu je malý, ale popol a pyroklastiká vystreľujú do výšky až 20km a rozptyľujú sopečnú hmotu na väčšom území ako strombolské výbuchy

 8. Najznámejšie sopky sveta Etna - Najväčšia európska sopka a jedna z najaktívnejších sopiek na svete,miestnená v tal. Fudži - sopečná hora , najznámejší krajinný prvok a symbol Japonska

 9. Popocatépetl - činná sopka v Strednej Amerike Vezuv - Taliansko.

 10. Etymológia Etymológia je veda skúmajúca pôvod slov. Každý jazyk by mal mať svoj etymologický slovník, v ktorom sa vysvetľuje pôvod a vývin jednotlivých slov. Slovo sopka v iných jazykoch Latinský jazyk volcano Francúzsky jazyk volcan Nemecký jazyk Vulkan Anglický jazyk vulcano Španielsky jazyk volcán Ruský jazyk вулкан Nórsky jazyk vulkan Taliansky jazyk vulcano

 11. Z uvedených pomenovaní jasne vyplýva, že pomenovanie pre vulkán je prevzaté z latinského jazyka a svoje uplatnenie našlo nie len v slovenskom jazyku, ale aj v mnohých iných svetovo známych jazykoch, ba dokonca aj v jazyku nórskom , čo by bol možno len málokto čakal.

 12. Akrontich Akrontich vzniká tak, že ľubovoľné slovo (meno, názov...) napíšeme po hláskach pod seba a každá hláska sa stane začiatočným písmenom nového slova, verša alebo vety. S- Stromboli O- Oktasíra P- Popocatépetl K- Kráter A- Askja Popocatépetl Stromboli Askja Kráter

 13. Hláskoslovie -náuka o hláskach a zvukovej stránke jazyka Lexikológia - zaoberá sa slovnou zásobou jazyka Tvaroslovie(Morfológia) - zaoberá sa slovnými druhmi, ich gramatickými tvarmi, významom a funkciami tvarov Syntax

 14. Sopky v literatúre Sopky v dejinách Autor: Juraj Činčura Sopky a zemetrasenia Autor: KenRubin Sopky Autor: PhilipSteele Zlatá sopka Autor: Jules Verne

 15. Citát Kto má svoje miesto na vrchole sopky, vždy je v nebezpečenstve. (HenrykSienkiewicz)

 16. Sopka 1, Sopka po rokoch ožíva, prebúdza sa a zemetrasenie všade sa ozýva. Vybuchne a kamene chŕli, ľudia sa boja rýchlo chcú byť v cieli. Utiecť čo najďalej z tohto pekla, i keď nohy nestačia o život bežia. 2, Začína bombardovanie kamienkami malými, no tie sa pominú a nahradia veľkými. Ľudia sa boja a ozýva sa plač, je to normálne keďže máme srdce ktoré vie milovať. Každý sa bojí o rodinu a deti, žeravá láva zo sopky sa valí.

 17.  3, Pridajú v behu chcú opustiť mesto, už je to nemožné zažívajú peklo. Upálené duše ktoré bolesťou kričali, rozbité sklá ktoré dlho v ušiach rinčali. Láva ničí všetko čo príde do cesty, berie život za životom bez ohľadu na deti. 4, Všetci sa ocitli v beznádeji a nechcú umrieť, no iný výber nie je tu bo sopka začína šalieť. Veľký ničiteľ dlho spal, zobral zo sebou masy ľudí i skál. Nezachránil sa nik a telá posiate popolom nehybne ležali, odišli navždy i keď o život bežali. autor: Kukope

 18. Hypotéza: Respondenti dokážu slovo sopka zaradiť gramaticky, budú vedieť základné všeobecné informácie o sopkách, ale málo sa s ním stretávajú v literatúre.

 19. Dotazník Otázka č.1 „Stretli ste sa v slovenskej alebo svetovej literatúre so slovom sopka? Ak áno uveďte dielo.“ Otázka č.3 „Je podľa Vás slovo sopka slovenského pôvodu?“ Otázka č.4 „Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo sopka?“

 20. Otázka č.6 „Koľko spoluhlások obsahuje slovo sopka?“ Otázka č.7 „Koľko samohlások je v slove sopka?“

 21. Otázka č.9 V akom páde je slovo „sopkou“?

 22. Otázka č.12 „S akým i/y sa píše slovo sopka? (pozor chyták)“ Otázka č.13 „Poznáte slovo sopka v slovenskom nárečí?“

 23. Ďakujeme za pozornosť !

More Related