Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Република България Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма PowerPoint Presentation
Download Presentation
Република България Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма

Република България Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма

198 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Република България Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Европейски Социален Фонд 2007– 2013г. Република България Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.3.04 “Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени”

 2. Тема на проекта: Подкрепа за развитие на младите учени и пост-докторанти по научно направление “Селскостопански науки” и сродни научни специалности BG051PO001-3.3.04/17 Проектът се финансира от Европейскиясоциален фонд по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Период на проекта: 28август 2009 г. – 31 август 2011 г. Обща стойност- 185 262.25 лева

 3. Водеща организация:Aграрен университет – Пловдив Партньори: • ИРГР „К. Малков” – Садово • Институт по зеленчукови култури „Марица” - Пловдив

 4. Цели на проекта Обща цел: Засилване интереса на младите хора за реализация в сферата на науката, в областта на селското стопанство и сродните научни специалности, подобряване на условията за изследователска дейност и повишаване качеството на научните изследвания.

 5. Описание на дейностите ПЪРВА ДЕЙНОСТ: • Подкрепа на младите учени и пост-докторанти за осъществяване на научните им изследвания и подобряване условията за изследователска дейност Цел: Засилване интереса на младите хора за реализация в сферата на науката • Закупуване на консумативи, материали, лабораторна посуда, реагенти за извеждане на експерименталната дейност; • Залагане и извеждане на опити в научно-експерименталните полета и лаборатории на водещата организация и партньорите; • Осигуряване на стипендии за младите учени и пост-докторанти.

 6. Описание на дейностите ВТОРА ДЕЙНОСТ: • Повишаване качеството и конкурентността на научните разработки Цел: Развитие потенциала на младите учени и пост-докторанти • Достъп до специализирана апаратура и оборудване за научни изследвания; • Реализиране на командировки в страната за научни изследвания, достъп до базата на партниращите институции, консултации с водещи учени;

 7. Описание на дейностите • Достъп до база данни за литературна справка, импакт-фактори на списания, справка на цитиранията и т.н. (За целта ще бъде направен двугодишен абонамент за online база данни на CABI и ще бъде закупена специализирана литература и справочници.) • Закупуване на компютърно оборудване; • Подготовка и превод на публикации; • Такса за публикуване в престижни международни издания.

 8. Описание на дейностите ТРЕТА ДЕЙНОСТ: • Участие в конференции, конгреси, симпозиуми, както и провеждане на експериментална дейност в чужбина за насърчаване на академичната мобилност • Участие с научни доклади на младите учени и пост-докторанти в конференции, конгреси, симпозиуми в България, страните от Балканския регион и от Европейския съюз; • Участие в експерименталната дейност на водещи научни центрове в чуждестранни университети и научно-изследователски институти.

 9. Описание на дейностите ЧЕТВЪРТА ДЕЙНОСТ: • Изготвяне на общиобучаващи програми за повишаване квалификацията, знанията и уменията на младите учени и пост-докторанти Цел: Професионално развитие на младите изследователи и повишаване на техните знания и умения Обучаващи програми 1 модул: Разглеждане принципите и методите на експерименталната работа вобластта на селското стопанство 2 модул: ДНК технологии 3 модул: Статистическа обработка на експериментални данни 4 модул: Придобиване на управленски умения, трансфер на технологии, патентно право 5 модул: Съвременни образователни технологии и стратегии на учене 6 модул: Курс по английски език

 10. Параметри на обучението Всеки от разработените модули има продължителност както следва: 1 модул: Разглеждане принципите и методите на експерименталната работа в областта на селското стопанство – 15 часа 2 модул: ДНК технологии – 15 часа лекции и 10 часа практика 3 модул: Статистическа обработка на експериментални данни –15 часа 4 модул: Придобиване на управленски умения, трансфер на технологии, патентно право – 20 часа 5 модул: Съвременни образователни технологии и стратегии на учене – 20 часа 6 модул: Курс по английски език – 90 часа Обучението по даден модул приключва с полагане на изпит, като формата и методите за оценяване са разработени в учебната програма. На всеки участник преминал успешно обучението ще се издаде сертификат.

 11. Описание на дейностите ПЕТА ДЕЙНОСТ: • Провеждане на работни срещи и пътуващи семинари с представители от агробизнеса и външни партньори Цел: Подобряване капацитета за иновации чрез развитие на връзката с външни партньори и най-вече от агробизнеса и трансфер на технологии

 12. Описание на дейностите ШЕСТА ДЕЙНОСТ: • Популяризиране на постигнатите резултати за осигуряване на публичност и устойчивост Цел: Засилване на диалога млад учен-общество-бизнес и отговорността и обществената роля на Аграрния университет за осигуряване на публичност • Ще бъдат изработени 2 броя рекламни постери, които ще се представят на борси, панаири на образованието, специализирани селскостопански изложения и други форуми. • Ще бъдат изготвени 2 публикации в издания, специализирани в областта на науката и образованието. • Периодично ще се публикуват информационни материали в медиите и в уеб-страницата на АУ.

 13. Описание на дейностите 4. Разработване на информационна брошура, съдържаща описание на обучаващите програми и учебния план – 40 броя. 5. Изработване на 30 броя анкетни карти за обратна връзка с цел проучване мнението на младите и работещи пост – докторантиза ползата и качеството на обучение на разработения образователен курс. 6. Издаване на книжка с резултатите от проекта – тираж 200екземпляра.

 14. Подкрепата на Ръководството на АУ и на партниращите институции и обществената ангажираност в процеса на качествена подготовка на младите учени и пост-докторанти е гаранция за устойчивост на постигнатите резултати и по- нататъшната работа в тази насока.

 15. което дари на Научно-изследователския център към Аграрен университет, специално за участниците в проекта: “Подкрепа за развитието на младите учени и пост-докторанти по научно направление “Селскостопански науки” и сродни научни специалности”, нови справочници и книги (специализирана литература).

 16. ИНФОРМАЦИЯwww. au-plovdiv.bg(Научно-изследователски център) Контакти: Ръководител на проекта: • доц. д-р Мая Димитрова, Директор на НИЦ при АУ - Пловдив тел. 032 654 357; GSM 0886 672 888 E-mail: mayadimitrova30@yahoo.com Партньори: • Ст. н.с. д-р Кана Върбанова , Зам. Директор -ИРГР “К. Малков”- Садова тел. 032 629 026; GSM 0888 147 531; E-mail: varbanovak@abv.bg • Ст. н.с. д-р Стойка Машева, Директор – ИЗК “Марица”- Пловдив тел. 032 951 227; GSM 0888 781 232; E-mail: izk@plov.omega.bg Eкспертмониторинг: • Пламен Зоровски, НИЦ при АУ тел. 032 654 427; E-mail: nic_au_plovdiv@abv.bg Финансово управление (Счетоводител НИЦ): • Румяна Мекерова тел. 032 654 330; 032 654 420; E-mail: nic@au-plovdiv.bg