Download
t ng quan v ki m so t th t c h nh ch nh n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PowerPoint Presentation
Download Presentation
TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

302 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 2. NỘI DUNG TRÌNH BÀY • Mụcđích, ý nghĩacủacôngtáckiểmsoát TTHC • Nội dung hoạtđộngkiểmsoát TTHC • Vaitrò, tráchnhiệmcủacácchủthểthamgia KS TTHC • MộtsốyêucầucủaKiểmsoátTTHC

 3. Lý do vàlợiíchcủakiểmsoátthủtụchànhchính • Thựctiễnđượclợitừtriểnkhaiđềán 30: • Chuẩnhóavàcôngkhai TTHC. • 88% TTHC đượcthông qua phươngánđơngiảnhóa. • Phương ánđơngiảnhóagiúptiếtkiệmgần 30.000 tỷđồng/nămchocánhân, tổchức . • Yêucầupháttriểnkinhtế - xãhội: • Cảithiệnmôitrườngkinhdoanh • Tạođiều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quan hệ với CQHCNN • Nângcaonănglựccạnhtranhcấptỉnh (PCI).

 4. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA KIỂM SOÁT TTHC • Góp phần nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật nói chung, quy định về TTHC nói riêng • Bảo đảm thực hiện quy định của PL về TTHC hiệu lực, hiệu quả • Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

 5. NỘI DUNG CỦA KIỂM SOÁT TTHC • Kiểm soát quy định về TTHC: • Kiểm soát quy định TTHC tại DA, DT VBQPPL • Đánh giá tác động TTHC tại DA, DT VBQPPL • Cho ý kiến về quy định về TTHC; • Thẩm định quy định về TTHC. • Rà soát, đánh giá TTHC • Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, phương án cải cách TTHC vẫn còn là rào cản cho sự phát triển. • Kiểm soát việc thực hiện TTHC: • Thực hiện công bố, công khai TTHC • Giải quyết TTHC • Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC. • Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính • Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về KSTTHC

 6. CÁC CHỦ THỂ THAM GIA KIỂM SOÁT TTHC • Hệ thống cơ quan kiểm soát TTHC • Các cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC • Cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC • Cá nhân, tổ chức

 7. Hệ thống cơ quan kiểm soát TTHC

 8. CÁC CHỦ THỂ THAM GIA KSTTHC (tiếp) • Cá nhân, tổ chức • Góp ý kiến về quy định TTHC tại DA, DT VBQPPL • Đề xuất sáng kiến cải cách TTHC • PAKN về quy định hành chính, TTHC • Giám sát việc thực hiện TTHC

 9. THÁCH THỨC, KHÓ KHĂN • Nhận thức của xã hội về kiểm soát TTHC • Sức ỳ của bộ máy hành chính; • Sự tùy tiện trong quy định TTHC; • Hạn chế trong tổ chức thực hiện qđ TTHC • Khó cải cách TTHC vì đụng chạm tới lợi ích của một bộ phận cán bộ, công chức

 10. CăncứpháplýcủaKiểmsoát TTHC • Nghịđịnhsố 20/2008/NĐ-CP; • Nghịđịnhsố 63/2010/NĐ-CP; • Nghịđịnhsố 48/2013/NĐ-CP; • Thôngtưsố 07/2014/TT-BTP; 05/2014/TT-BTP • Chỉthịsố 15/CT-TTg; Chỉthị 1722/CT-TTg • Cácvănbảnchỉđạovàquychếphốihợptrongkiểmsoát TTHC củatỉnh

 11. Trân trọng cảm ơn! www.thutuchanhchinh.vn