KAUPPAKESKUSTEN TURVALLISUUSJOHTAMINEN Seminaari 10.3.2005 - PowerPoint PPT Presentation

kauppakeskukset olli lehtoaro kauppakeskusjohtaja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KAUPPAKESKUSTEN TURVALLISUUSJOHTAMINEN Seminaari 10.3.2005 PowerPoint Presentation
Download Presentation
KAUPPAKESKUSTEN TURVALLISUUSJOHTAMINEN Seminaari 10.3.2005

play fullscreen
1 / 8
KAUPPAKESKUSTEN TURVALLISUUSJOHTAMINEN Seminaari 10.3.2005
94 Views
Download Presentation
jules
Download Presentation

KAUPPAKESKUSTEN TURVALLISUUSJOHTAMINEN Seminaari 10.3.2005

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kauppakeskukset Olli Lehtoaro, kauppakeskusjohtaja KAUPPAKESKUSTEN TURVALLISUUSJOHTAMINENSeminaari 10.3.2005

  2. Suomen Kauppakeskusyhdistys ry • Suomen Kauppakeskusyhdistys ry on kauppa- ja ostoskeskusten järjestö, jossa omistajat, kauppa ja kauppakeskusjohtajat kohtaavat. • Järjestö toimii koko Suomen alueella ja sen jäseninä ovat maan merkittävimmät kauppakeskukset, kauppakeskusomistajat ja kauppakeskuskonsultit • Suomen Kauppakeskusyhdistys ylläpitää jäsenten ammattitaitoa ja tarjoaa kontakteja alan ammattilaisiin järjestämällä seminaareja, tilaisuuksia ja tutustumismatkoja. • Yhdistys tarjoaa oman toimintansa lisäksi myös RAKLIn ja Suomen Kiinteistöliiton palvelut jäsentensä käyttöön. • Yhdistyksen käytännön toimintaa järjestää tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry • Lisätietoja Kauppakeskusyhdistyksestä: www.rakli.fi/verkosto

  3. Taustaa • Suomen Kauppakeskusyhdistys ry käynnisti projektin vuoden 2003 lopulla • Alkusysäyksenä tarve luoda toimintamalli kauppakeskusten turvallisuusasioiden hallintaan ja liittää turvallisuusjohtaminen muuhun kauppakeskusjohtamiseen • Projektissa keskityttiin käsittelemään vain toimivan kauppakeskuksen turvallisuusjohtamista – ei rakennusvaihetta, koska tämä vaatisi laajuutensa puolesta oman erillisen projektin • Käytännön koordinoinnista vastasi Suomen Kauppakeskusyhdistys ry, jonka toiminnanjohtajat Ville Raitio (30.8.2004 asti ) ja Seppo Kuitunen (1.9.2004 alkaen) toimivat projektin projektipäällikkönä, ohjausryhmän ja johtoryhmän sihteereinä sekä työryhmien jäseninä. • Projekti rahoitettiin siihen osallistuneilta yrityksiltä kerätyillä osallistumismaksuilla ja Teknologian kehittämiskeskuksen (TEKES) myöntämällä kehitysavustuksella.

  4. Taustaa • Ohjausryhmä toimi projektin kokonaisuuden arvioijana. • Johtoryhmä vastasi työryhmien työn koordinoinnista, tavoitteista sekä lopputulosten yhtenäistämisestä. • Työryhmät valmistelivat tavoitteiden mukaista ohjeistusta ja turvallisuusjohtamismallia. • Työryhmät keskittyivät kauppakeskusten turvallisuuteen liittyviin prosesseihin: • Vartiointi ja valvonta • Ylläpito • Vuokraus • Kriisijohtaminen • Väestönsuojelu • Uudet turvallisuustuotteet ja –palvelut • Ryhmät pitivät yhteensä n. 75 kokousta • Riskienarviointimenetelmästä ja turvallisuuden mittariston kehittämisestä vastasi Tampereen teknillisen yliopiston Turvallisuustekniikan laitos • Tulosten yhtenäistämisestä, turvallisuusjohtamismallin rakentamisesta sekä loppuraportin kokoamisesta vastasi ArgoSec Finland Oy

  5. Kauppakeskusten odotukset ja kokemukset projektista • Kauppakeskukset ovat ja halutaan pitää turvallisina asiointi- ja työpaikkoina • Kauppakeskukset koetaankin turvallisemmiksi asioimispaikoiksi ja työympäristöksi kuin perinteiset myymälät (projektin aikana tehdyn kyselyn perusteella) • Kaikkein turvallisuuteen vaikuttavien seikkojen tulee olla kunnossa (ei heikkoja lenkkejä) • Asiakkaiden ei pidä joutua kiinnittämään huomiota tai yleensäkään huomata koko turvallisuusasioita – paitsi jos tilanne niin vaatii • Kaikkien tulee tuntea vastuunsa, tehtävänsä ja velvoitteensa • Toimenpiteet tulee tehdä ennalta sovittujen ohjeiden mukaisesti • Turvallisuus ja viihtyisyys ovat kauppakeskusten kilpailuetu • Osaltaan takaavat sen että asiakkaat viihtyvät ja palaavat yhä uudelleen keskukseen • Tavoitteena oltava, että pieni lapsikin voi turvallisesti asioida kauppakeskuksessa – vanhemmilla ei tarvitse olla silmiä selässä

  6. Odotuksia projektilta • Työkaluja ja apua kauppakeskusten turvallisuusasioiden käytännön johtamiseen ja hoitamiseen • Yhteisten toimintamallien luominen, joilla taataan kauppakeskusten asiakkaille ja kauppakeskuksissa työskenteleville mahdollisimman riskitön ja häiriötön ympäristö • Keskusten omistajien, vuokralaisten, tilojen käyttäjien sekä omistajille että käyttäjille palveluita tuottavien yritysten yhteistyön parantuminen • Hyvien toimintamallien löytäminen ja monistaminen kentälle

  7. Kokemuksia • Kauppakeskuksissa asetetut tavoitteet projektille toteutuivat hyvin • Toimintamallit otetaan heti käyttöön • Turvallisuusjohtaminen on jatkuva prosessi • Projekti oli laajempi, kuin alkuun uskottiinkaan • Projektissa mukana olleiden työpanos ollut erittäin suuri • Rönsyjä jouduttiin karsimaan pois • Projekti valmistui kuitenkin ajallaan ! • Kehitetty turvallisuusjohtamisen malli sisältää lakisääteistä pelastussuunnitelmaa yksityiskohtaisempia toimintamalleja ja ohjeita - näille kauppakeskuksilla on käyttöä • Vielä laajemmasta osallistujajoukosta ei olisi ollut haittaa ( mm. kiinteistön omistaja / manageeraus tahoja olisi voinut olla laajemminkin mukana)

  8. Kiitokset • Suomen Kauppakeskusyhdistyksen puolesta suuret kiitokset • Kaikille projektissa mukana olleille tahoille: • Rahoittajille • Tekijöille • Työryhmien jäsenille • Johtoryhmän ja ohjausryhmän jäsenille Sekä • Ideanikkareille Kauppakeskusyhdistyksen hallituksessa