Priprema za izradu seminarskog rada - PowerPoint PPT Presentation

priprema za izradu seminarskog rada n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Priprema za izradu seminarskog rada PowerPoint Presentation
Download Presentation
Priprema za izradu seminarskog rada

play fullscreen
1 / 14
Priprema za izradu seminarskog rada
668 Views
Download Presentation
jules
Download Presentation

Priprema za izradu seminarskog rada

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Priprema za izradu seminarskog rada Vizija, misija, stakeholder analiza, SWOT analiza, izbor poslovne strategije

 2. Analitički okvir SWOT analize • Izbor optimalne strateške opcije temelji se na sučeljavanju prilika i prijetnji iz vanjske okoline sa snagama i slabostima poduzeća • SWOT analiza je osnov za složenije strateške analize (BCG portfolio matrica, GE matrica, ADL matrica) • SWOT analiza može biti prognostička tehnika za izbor konkurentske prednosti • SWOT analiza je u osnovi situacijska analiza u kojoj snage i slabosti predstavljaju sadašnjost temeljenu na prošlosti, a prilike i prijetnje budućnost temeljenu na sadašnjosti i prošlosti • Izuzima marginalne čimbenike u korist čimbenika visoke važnosti i visoke vjerojatnosti (teorija kaosa) • Subjektivna je i bazira se na ekspertnoj procjeni • Uključivanje ekspertnog tima rezultira smanjenjem jasnoće prosudbe

 3. SWOT analiza – koraci • Identifikacija snaga, slabosti, prilika i prijetnji • Rangiranje prema važnosti i vjerovatnoći pojavnosti • Analiza međuodnosa radi stvaranja strateških preporuka • Izbor strateške alternative

 4. SWOT analiza – izbor strateških preporuka (STRATEGIJA POVEZUJE OKOLINU I ORGANIZACIJSKI SUSUTAV) • SWOT analiza -SO strateška preporuka – iskorištavanje svojih snaga da se iskoriste prilike u okolini -STstrateška preporuka- zasniva se na snagama poduzeća kojima se savladavaju prijetnje okoline -WO strateška preporuka- zasniva se na minimiziranju slabosti poduzeća i maksimaliziranju iskoristivosti eksternih prilika -WT strateška preporuka-minimiziranje slabosti poduzeća i prijetnji okoline • Kriterij za klasifikaciju internih i eksternih čimbenika je mogućnost kontrole i upravljanja

 5. SWOT analiza –pregled tipičnih strateških alternativa (strategija)

 6. Stakeholder-ski model • Stakeholder-ska analiza je analiza interesnih grupacija o kojima ovisi opstanak poduzeća! • Poduzeće ima ciljeve u sferi šire društvene zajednice! • Poduzeće je društveno odgovorno! • Socioekonomski model! • Odnos stockholder-skog i stakeholder-skog modela: - proizvodnja/kvaliteta života, - eksploatacija resursa/očuvanje resursa, - tržišno ponašanje/društvena kontrola tržišnih odluka, - ekonomski povrat resursa/ekonomski i društveni povrat resursa su uravnoteženi, - individualni interesi/zajednički interesi, - mala uloga države/aktivna uloga države.

 7. Stakeholder analiza -razrada • 1. Utvrditi interesne skupine • 2. Ocijeniti utjecaj svake skupine (podupirući ili opirući) • 3. Ocijeniti važnost utjecaja - skala od 0 (nema važnosti) do 10 (presudna važnost) i vjerovatnost pojavnosti (0-10) • 4.Utvrditi strategiju ponašanja prema svakoj interesnoj skupini ovisno o stakeholder-ovom stupnju snage i sklonosti izražavanja snage

 8. Hijerarhija planova • Vizija poduzeća ili strateška nakana – slika budućeg stanja organizacije, mentalna slika poželjne budućnosti, najčešće vezana uz željenu poziciju vodstva. • Misija - bavi se sadašnjošću. Način je ponašanja, razlog postojanja i djelovanja poduzeća. • Ciljevi su krajnji rezultat kojeg treba postići. Postoji hijerarhija ciljeva (Management by objectives). • Strategija je krajnji rezultat strategijskog planiranja. To je sveobuhvatni plan za postizanje dugoročnih ciljeva poduzeća.

 9. Vizija i misija • Važan međuodnos i sinergija između misije i vizije! • Vizija govori o temeljnoj svrsi, temeljnim vrijednostima i budućnosti organizacije: - temeljne vrijednosti su osnovna načela kompanije, - temeljna svrha je viši ideal za postojanje poduzeća, - budućnost- vizionarska (10 godina i više ....). • Izjava o viziji mora biti kratka, općenita, apstraktna, efektna, etična, prepoznatljiva, motivirajuća, idealistička, specifična, a univerzalna. • Vizija Inženjerskog biroa d.d. je: “postati pouzdana domaća i međunarodno priznata razvojno orjentirana tvrtka koja će sve raspoložive sposobnosti usredotočiti na pružanje usluga prilagođenih poslovnim partnerima i okruženju. Inženjerski biro d.d. mora u novom tisućljeću biti prepoznatljiv po vrhunskoj ulozi kao tvrtka čija je motivacija razvoj i unaprjeđenje cjelokupnih poslovnih procesa u Republici Hrvatskoj”.

 10. Misija • Vodič je strateškom planiranju! • Definira svrhu poslovnih operacija i aktivnosti u poduzeću! • Određuje zajedničku svrhu svih fragmentiranih potreba! • Promovira zajednička očekivanja zaposlenika i organizacijsku kulturu! • Daje smjernice stilovima vođenja!

 11. Ashridge-ov model misije • Strategija-”konkurentski položaj i specifične sposobnosti” • Svrha-”zbog čega kompanija postoji” • Vrijednost-“u što poduzeće vjeruje” • Standardi ponašanja-”politike i obrasci ponašanja koji naglašavaju razlikovne sposobnosti i sustav vrijednosti” • Svi elementi moraju se međusobno povezati. Misija mora biti tržišno orijentirana, realna i provediva, motivirajuća, specifična i jasna. • Misija Leda d.d. “Vrhunskom kvalitetom proizvoda udruženom s kvalitetom prodaje izgraditi: s potrošačima odnos omiljenog i pouzdanog “prijatelja cijele obitelji”, s kupcima odnos ozbiljnog i pouzdanog poslovnog partnera, s cjelokupnim okruženjem sliku dinamične, otvorene, u svemu vodeće kompanije”.

 12. Ostvarivanje ciljeva poduzeća Ostvarivanje ciljeva poduzeća određuje svrhu management-a. Kad ne bi bilo ciljeva management bi bio besciljni proces. Ciljevi poduzeća mogu se opisati na različite načine: npr. opća teorija sustava definirat će ciljeve široko i univerzalno kao kontinuitet funkcioniranja sistema, povećanje efikasnosti sistema i kontinuitet povećanja efikasnosti. Kako se to postiže? Upravljanjem – managementom! Na nižoj razini ciljevi se mogu definirati kao profitne ili neke druge kategorije. Na primjer cilj poslovanja javnih poduzeća koja vode javne radove jest između ostalog i: ... uspostava takvih tržišnih odnosa u kojima će se osigurati izbalansirana i gospodarski opravdana cijena nabave roba, radova i usluga u sektoru građevinarstva, koja će omogućiti njegov daljnji gospodarski razvitak. Razrješavanje konflikata među ciljevima odnosi se na: -pitanje povećanja kvalitete ili smanjivanja troškova proizvodnje, -intenzivno ulaganje u razvoj novih proizvoda ili povećanja profita u kratkom roku, -odluku o izboru profitnih ili neprofitnih ciljeva, -rast ili stabilnost, -razvoj s velikim ili malim rizikom, -povećanje asortimana proizvoda ili smanjenje prodajne cijene;

 13. Ciljevi poduzeća • “Ciljevi preuzimaju općenite tvrdnje iz izjava o misiji i pretvaraju ih u specifične obveze: obično se to odnosi na ono što treba uraditi i rok kada cilj treba biti proveden.” • Ciljevi naglašavaju prioritete! • Osiguravaju efekt sinergije! • Orijentirani su odozgo prema dolje! • Oblikuju ih interesne grupe (stakeholder analiza)! • Ciljevi se obično vežu uz pojmove: profitabilnost, proizvodnost, konkurentski položaj, odgovornost prema kupcima i društvu, tehnološko vodstvo, razvoj zaposlenika.

 14. Management u graditeljstvu – seminarski rad • Rad se piše u Word-u, Times New Roman 12 / standardni prored. Seminarski rad se donosi uvezan na zadnji sat predavanja, a izrađuje se tijekom semestra i kolokvira po poglavljima programa. Kolokviji i konzultacije odvijat će se prema rasporedu tijekom tjednih satova. Potrebno je odgovoriti na pitanja koja se odnose na odabrani organizacijski sustav: • Opis odabranog organizacijskog sustava (300 riječi) • Temeljem SWOT analize izvršite izbor strategija (1000 riječi) • Sačinite stakeholder analizu i provjerite dosege strategije koju ste postavili u prethodnom zadatku (1000 riječi) • Obrazložite viziju odabranog organizacijskog sustava (200 riječi) • Obrazložite misiju odabranog organizacijskog sustava (400 riječi) • Obrazložite ciljeve organizacijskog sustava vašeg poduzeća (600 riječi) • Popis literature.