Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ניהול סיכונים ברשות המקומית ככלי להתמודדות עם הרגולציה PowerPoint Presentation
Download Presentation
ניהול סיכונים ברשות המקומית ככלי להתמודדות עם הרגולציה

ניהול סיכונים ברשות המקומית ככלי להתמודדות עם הרגולציה

554 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ניהול סיכונים ברשות המקומית ככלי להתמודדות עם הרגולציה

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ניהול סיכונים ברשות המקומית ככלי להתמודדות עם הרגולציה עו"ד מיכל רוזנבוים michal@rozlaw.com טל: 03-6006566; נייד: 050-9009264

 2. הרקע לצורך בניהול סיכונים:התגברות הרגולציה והפיקוח בשלטון המקומי • בשנים האחרונות, גברה המודעות במגזר הציבורי בכלל וברשויות המקומיות בפרט, לצורך בקיום מדיניות של ניהול סיכונים. • אחת הסיבות העיקריות לאימוץ מודל של ניהול סיכונים בארגונים במגזר הציבורי נובעת בעיקר מהצורך למצוא פתרונות להתמודדות עם היקף הרגולציה החלה עליהם.

 3. הרקע לצורך בניהול סיכונים:התגברות הרגולציה והפיקוח בשלטון המקומי • ארגונים ציבוריים חשופים באופן הולך וגובר, למאמצי הממשל המרכזי לפקח, לשלוט ואף להתערב בנעשה בהן. השלטון המרכזי הקים מארג צפוף של דרישות ותקנים בהם צריך גוף ציבורי לעמוד. • כמו כן, אנו עדים לאחרונה למאמץ של השלטון המרכזי להרחיב את היקף חובות הדיווח החלות על רשויות מקומיות ואת היקף הביקורת על הרשויות. • כמו כן, קיימת נטייה גוברת והולכת בעיקר ברשויות המקומיות להטיל סנקציות על בעלי תפקיד ונבחרי ציבור ברשות באופן אישי.

 4. רגולציה, פיקוח ואכיפה • הרגולטור מתמקד ב-3 כלים מרכזיים: רגולציה מחמירה, פיקוחואכיפה. • רגולציה מחמירה: קביעת כללים מחייבים לגוף הציבורי. שורה של תיקוני חקיקה, תקנות והנחיות אשר קבעו כללים מחמירים בנושאי שכר, תקציב, התקשרויות, איכות הסביבה ועוד. • פיקוח ומעקב: בד בבד עם קביעת הכללים נדרש השלטון המרכזי לפקח על יישום הכללים: דרישת הגשת דוחות, מינוי רו"ח, מינוי חשבים, עריכת ביקורות ועוד. • הגברת האכיפה: משהתברר כי אין די בקביעת הכללים ופקוח על יישומם, החלה להתגבש בשלטון המרכזי תפישה כי יש צורך בכלי אכיפה ונקיטת סנקציות ליישום הרגולציה. מערכות האכיפה: האגף לביקורת, היחידה לחיוב אישי, הממונה על השכר, היחידה לחקירות אצל הממונה על השכר, מבקר המדינה, משטרה ופרקליטות.

 5. הצעה להתמודדות עם הרגולציה המתגברת – קיום מדיניות של ניהול סיכונים ברשות המקומית • כדי להתמודד עם היקף הרגולציה החלה על הרשות המקומית, על רשות מקומית לאמץ מדיניות של ניהול סיכונים. • מדיניות יעילה של ניהול סיכונים כוללת מיפוי של הוראות הרגולציה החלות על הרשות וביצוע סקר סיכונים הבוחן את הסיכונים בהם מצויים הרשות המקומית ונושאי המשרה הבכירים בה כתוצאה מהפרת הוראות הרגולציה.

 6. מהם השלבים בקיום מדיניות של ניהול סיכונים? • שלב ראשון – עריכת סקר סיכונים • שלב שני – ניתוח הסיכונים בהם מצויה הרשות • שלב שלישי – גיבוש המלצות לטיפול בסיכונים הקיימים • שלב רביעי - הטמעת ההמלצות וקיום מדיניות קבועה של ניהול סיכונים ברשות

 7. שלב ראשון – עריכת סקר סיכונים • סקר סיכונים הינו בדיקה כוללת המתבצעת ברשות המקומית שייעודה הוא לחשוף את הסיכונים הרגולטיביים בפעילותה. • מהם סיכונים רגולטיביים? ההסתברות לקרות אירוע בו עקב הפרה של הוראה רגולטיבית (חוק, תקנה, הנחיה מנהלית) תיחשף הרשות המקומית או יחשפו נבחריה ו/או עובדיה לסנקציות כספיות או סנקציות מאת הרגולטור. • סקר הסיכונים כולל בדיקות שעורכים סוקרים ברשות המקומית. לצורך איסוף החומר מראיינים סוקרים בעלי תפקיד בכירים ברשות המקומית, מעיינים במסמכים, מסייעים במילוי שאלונים וכד'.

 8. המתודולוגיה של ביצוע סקר סיכונים • סקר סיכונים הינו שלב ראשוני ביישום מערך ניהול סיכונים כולל בארגון. • סקר הסיכונים מטרתו למפות את תהליכי המפתח הקיימים ברשות ולסקור את הסיכונים הנובעים מפעילותה השוטפת. • מהו סיכון- סיכון הוא התרחשות אירוע פנימי או חיצוני לרשות אשר יכול להשפיע על יישום אסטרטגיית הפעולה שלה ו/או השגת היעדים שנקבעו. • ניתוח סיכונים מאפשר לרשות להבין מה ההשפעה האפשרית של קרות אירוע על השגת היעדים, הן מהיבט ההסתברותי והן מהיבט התוצאתי.

 9. אופן חישוב רמת הסיכון במסגרת הסקר רמת הסיכון של כל חשיפה מחולקת לשני פרמטרים: • מדד ההסתברות – מייצג את ההסתברות והתדירות להתרחשותו של אירוע העלול להוביל לנזק לרשות (דירוג 1 להסתברות נדירה/אפסית עד לדירוג 5 להסתברות קרובה לוודאית). • מדד חשיבות הסיכון – מייצג את פוטנציאל הנזק העלול להיגרם לרשות אם יתממש אירוע כלשהוא. מדד חשיבות הסיכון מורכב משני מרכיבים מרכזיים, בהתאם להשפעתם בעת מימוש הסיכון (לדוגמא): כספי 30% ציות 70% דרוג הסיכון = מכפלה של חשיבות הסיכון בסבירות התרחשות הסיכון (חשיבות X סבירות).

 10. אופן חישוב רמת הסיכון במסגרת הסקר

 11. ניהול סיכונים– דוגמאות ממגזרים נוספים • הרעיון לקיים מדיניות של ניהול סיכונים ברשויות מקומיות נלקח למעשה מרגולטורים נוספים המחייבים את הגופים שתחת פיקוחם לנהל מדיניות של ניהול סיכונים. • מדיניות ניהול סיכונים נהוגה כבר במספר תחומים במגזר הפרטי, בין השאר, ע"י הגופים הבאים: • גופים פיננסיים, בהקשרים צרכניים (קצין ציות) • הרשות להגבלים עסקיים • הרשות לניירות ערך • רשות החברות הממשלתיות

 12. ניהול סיכונים בתאגידים בנקאיים-הוראה מס' 308 של המפקח על הבנקים בבנק ישראל- • הוראה מס' 308 מחייבת תאגידים בנקאיים לנהל סיכוני רגולציה באמצעות מינוי קצין ציות בארגון. • קצין ציות הוא מנהל בארגון שתפקידו לפקח על הציות של הארגון ועובדיו להוראות חוק צרכניות כמו גם הוראותיהם של רשויות שונות החלות על הארגון, לרבות חקיקה בנושא הלבנת הון. • מינויו של קצין ציות נדרש במסגרת ניהול סיכונים בתאגיד הבנקאי, במטרה: • להקטין משמעותית את ההסתברות להפרה של חוקים והוראות, • להביא לגילוי מוקדם של הפרות חוקים והוראות, • לצמצם את חשיפת התאגיד ומנהליו לתביעות, לרבות בגין הפרות של חובות הזהירות והאמונים המוטלות על נושאי משרה • למנוע הפסדים כספיים העלולים להיגרם בגין אלו לתאגיד הבנקאי כמו גם לשמור על המוניטין שרכש.

 13. ניהול סיכונים בתחום ההגבלים העסקיים • כבר בשנת 1988 פרסמה הרשות להגבלים עסקיים מתכונת לתוכנית ניהול סיכונים ובכללה: • ביצוע סקר סיכונים, בניית תכנית על פי הסקר ומעקב אחר יישומה. • קביעת בעלי תפקידים האמונים על יישום המודל. • מערך דיווח וגילוי מרצון לרגולטור. • הרשות הצהירה, בהתאם לס' 48 לחוק ההגבלים העסקיים, כי מנהלים אשר יאמצו מדיניות של ניהול סיכונים יזכו להקלה, ובמקרים מסוימים אף חסינות, מפני העמדה לדין פלילי (במידה והמנהל לא היה מעורב באופן אישי בהסדר כובל).

 14. ניהול סיכונים בחברות ציבוריות • בחודש אוגוסט 2011 פרסמה הרשות לני"ע מסמך המפרט קריטריונים להכרה בתוכנית לניהול סיכונים ואכיפה פנימית בתחום ני"ע וניהול השקעות. • על פי הקריטריונים, חברה ציבורית אשר תאמץ מדיניות של ניהול סיכונים וביצוע תוכנית אכיפה פנימית שתוכר כיעילה, תזכה להקלות/הטבות/התחשבות מטעם הרשות לני"ע. • התחשבות הרשות תבוא לידי ביטוי במקרים כגון החלטת הרשות האם לפתוח בהליכים פליליים כנגד נושאי משרה ברשות, האם להטיל קנסות על החברה ו/או על נושאי משרה והאם יש מקום לפתוח בהליך מנהלי כנגד תאגיד במקום נקיטה בהליכים פליליים.

 15. ניהול סיכונים בחברות ממשלתיות • בחודש יוני 2009 פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר בנושא ניהול סיכונים בחברות ממשלתיות. • החוזר מטיל חובה על דירקטוריון החברה להתוות מדיניות של ניהול סיכונים ולפקח על ביצועה. • על החברה מוטלת החובה ליצור מערך ניהול סיכונים אשר יוטמע בכל התהליכים בחברה, מתוך מטרה להפחית את רמת הסיכון לה חשופה החברה ולמנוע או לצמצם את התממשותם. • על דירקטוריון החברה לדאוג כי ייערך סקר סיכונים מקיף בחברה ולאור תוצאותיו, לקבוע תכנית לניהול הסיכונים וטיפול בסיכונים בעלי ההשפעה הגדולה ביותר על פעילות החברה.

 16. הסיכונים בהם מצויה הרשות המקומית -סיכוני נושאי משרה • בנוסף לסיכונים תפעוליים, משפטיים וכספיים בהם מצויה הרשות המקומית באופן שוטף כתוצאה מפעילותה היומיומית, חשופים אף נושאי משרה בכירים בה (ראש הרשות, חברי מועצה, נושאי משרה סטטוטוריים ובעלי תפקיד בכירים) לסיכונים הנובעים והקשורים בביצוע תפקידם. • ברשויות המקומיות גוברת לאחרונה הנטייה לראות בבעלי התפקיד הבכירים כאחראים ישירים לנזקים/הפרות שבוצעו על ידי הרשות המקומית. • בעלי התפקיד הבכירים עלולים להיות חשופים עקב כך לסיכונים רבים הן בהיבט החיוב האישי והן לתביעות נזיקיות ואף כתבי אישום פליליים. • 16

 17. פירוט הסיכונים בפניהם עומדים נושאי המשרה ברשות? הליך חיוב אישי (סעיף 221 לפקודת העיריות) תביעות נזיקיות אישיות כנגד נושא המשרה בגין פעולות שביצע במסגרת תפקידו (או שבוצעו ע"י כפופים לו- אחריות שילוחית) הגשת כתבי אישום פליליים בגין פעולות שביצע במסגרת תפקידו סנקציות כספיות ומשמעתיות- הממונה על השכר

 18. מהם הסיכונים בפניהם עומדים נושאי המשרה ברשות? הליך חיוב אישי (סעיף 221 לפקודת העיריות) • דין החיוב האישי הינו הוראת חוק יוצאת דופן, המאפשרת לרשות המנהלית לחייב אישית נושאי משרה או נבחרי ציבור אם נתנו ידם לעשיית הוצאה שלא כדין מקופת הרשות. • אין צורך בקיומו של נזק לקופה הציבורית אלא עסקינן ב"נזק לשלטון החוק". • "הוצאה כספית שלא כדין"?"הוצאה בדרך של התקשרות או בכל דרך אחרת, שבוצעה בחריגה מהוראות הדין, לרבות חריגה מהוראות הדין המהותי, חריגה מדרישות דין שבנוהל או כל חריגה מהדין הפוגמת בתוקפה החוקי של ההוצאה".

 19. מהם הסיכונים בפניהם עומדים נושאי המשרה ברשות? הליך חיוב אישי (סעיף 221 לפקודת העיריות) – דוגמאות הטלת חיוב אישי עקב תשלום כספים מחשבון החינוך של מועצה למטרות אחרות (המלצת הועדה לחיוב אישי מיום 27.4.2006) מועצת אעבלין - הוטל חיוב אישי על ראש המועצה לשעבר וגזברה בגין שימוש שלא כדין בכספים אשר יועדו לשמש למטרות חינוך בלבד, למטרות אחרות (תשלום שכר טרחה ליועצו המשפטי של ראש המועצה, ניקוי כבישים, אספקת מים וכו'- לא מדובר במעילה, אלא בהוצאה שלא כדין!) ראש המועצה חויב להשיב לקופת העירייה סך 100,000 ₪. הגזבר חויב להשיב לקופת העירייה סך 35,000 ₪. הטלת חיוב אישי עקב פיצול מלאכותי של עבודות כדי להימלט מכבילות למכרז (המלצת הועדה לחיוב אישי מיום 7.12.2008) עיריית גבעת שמואל- הועדה לחיוב אישי המליצה לחייב את ראש העיר והגזבר בגין פיצולן של עבודות חפירה ושיפוץ למספר עבודות קטנות תוך הימנעות מקיום מכרז. באישור שר הפנים חויב ראש העירייה לשלם מכיסו 70,000 ₪ ואילו הגזבר חויב לשלם 35,000 ₪. דוגמאות נוספות מתחום התמיכות עקיפות, תברים, חברות פיתוח, התקשרויות ללא מכרז ועוד.

 20. מהם הסיכונים בפניהם עומדים נושאי המשרה ברשות? תביעות נזיקיות אישיות כנגד עובדי הרשות המקומית • פקודת הנזיקין מקנה חסינות לעובדי הרשויות המקומיות מפני תביעות נזיקיות בשל פעולות או מחדלים שעשו במסגרת מילוי תפקידם. • בשנת 2006 הותקנו תקנות אשר התוו את הדרך לבקש את החסינות. • למרות זאת, במקרים רבים בשל כשלים פרוצדורליים, חוסר הבנה, ובשל הימנעות מהגשת בקשה מפורשת המבקשת את הפעלת החסינות, נותרים עובדי הציבור חשופים לתביעות ללא החסינות שהם זכאים לה.

 21. מהם הסיכונים בפניהם עומדים נושאי המשרה ברשות? תביעות נזיקיות אישיות כנגד עובדי הרשות המקומית - דוגמא בפרשת סיטון יעקב (תא (ת"א) 1214/05) הוגשה תובענה כנגד ראש מועצת עמנואל, ע"י נפגעי פעולת טרור, הואיל ולטענת הנתבעים הוא ידע או צריך היה לדעת כי אוטובוסי חברת "דן" שהופעלו ביישוב אינם ממוגנים מירי. באותו עניין נקבע כי הואיל ולא הוגשה בקשה במועד המבקשת את החסינות, הרי ש"לא ניתן להחיל את החסינות ללא התקיימות התנאים הפרוצדוראליים הרלוונטיים לה...." בפועל עקב אי יישומן של אותן תקנות פרוצדוראליות, איבד ראש מועצה את חסינותו והפך להיות נתבע ככל נתבע אחר.

 22. מהם הסיכונים בפניהם עומדים נושאי המשרה ברשות? כתבי אישום פליליים כנגד עובדי הרשות המקומית • מספר חיקוקים מטילים אחריות פלילית על עובדי רשות מקומית, בעיקר בתחום איכות הסביבה וגוררים כתבי אישום פליליים. • תוכנית אכיפה פנימית אפקטיבית תהווה אחד משיקולי הפרקליטות בבואה להחליט על הגשת כתב אישום והעמדה לדין.

 23. מהם הסיכונים בפניהם עומדים נושאי המשרה ברשות? כתבי אישום פליליים כנגד עובדי הרשות המקומית – דוגמאות תיק פלילי 1188/00, מ"י נ' עיריית דימונה ואח', שלום קרית גת עירית דימונה הפעילה אתר "פיראטי" לסילוק פסולת בשטח של עשרות דונם מזרחית לעיר דימונה, בסמוך לבתי מגורים. הפסולת באתר לא כוסתה כנדרש בשכבת עפר ולכן פרצו באתר שריפות שנמשכו חודשים רבים. כמו כן לא הוחזק באתר ציוד מכני מתאים לצורך ההפעלה התקינה של האתר, לא הותקן שער כניסה, לא נעשה גידור מתאים וכיו"ב פגמים בניהול האתר. עירית דימונה, ראש העיריה, מנהל מחלקת שיפור פני העיר ומהנדס העיר (נושאי המשרה בעיריה) הועמדו לדין בעבירות של השלכת פסולת ברשות הרבים לפי חוק שמירת הניקיון, גרימת ריח וזיהום אויר בניגוד לחוק למניעת מפגעים ואי מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתר פסולת, בניגוד לתקנות למניעת מפגעים.

 24. ניהול סיכונים ברשות מקומית לרשות המקומית מעצם פעילותה הענפה ומעצם הרגולציה הרחבה החלה עליה, נשקפים סיכונים רבים במגוון תחומי פעילותה ובין השאר, בתחומים הבאים: • תחום התקשרויות, מכרזים ורכש ברשות ובכלל זה פטורים ממכרזים, עבודת ועדת המכרזים, התקשרויות ללא מכרז וכד'. • תחום הגביה הנחות בארנונה ובחיובים השונים ובכלל זה הנחות, פטורים, מחיקת חובות ועוד. • תחום התמיכות אותן מעניקה הרשות, עבודת ועדת התמיכות, עמידה בהנחיות נוהל התמיכות, מתן תמיכות ישירות ועקיפות.

 25. ניהול סיכונים ברשות מקומית • ניהול נכסי הרשות ובכלל זה, הקצאת מקרקעין, רישום בפנקסי מקרקעין, ניהול נכסים מניבים ועוד. • תחום משאבי אנוש ובכלל זה, תשלומי שכר עובדי הרשות, דרך קבלתם של עובדי הרשות, פרסום מכרזים, החתמת נוכחות, תשלום שעות נוספות ושעות כוננות ועוד. • התנהלות הרשות בניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה ברשות. • תחום רישוי עסקים, בחינת הנהלים לרישוי והערכת אחוז העסקים בעיר הטעונים רישוי.

 26. ניהול סיכונים ברשות מקומית • תחום התאגידים העירוניים ותאגידים מעיין עירוניים ועמידת הרשות בהוראות הרגולציה בתחום זה. • תחום איכות הסביבה (ובכלל זה זיהום מים, אסבסט, מחזור, הפרדת פסולת) וחשיפת העירייה לסיכונים בתחום זה כולל חשיפה להגשת כתבי אישום פליליים מטעם המשרד להגנת הסביבה. • תחום החינוך ועמידת הרשות בהנחיות משרד החינוך בנושאים שונים (רישוי מוסדות חינוך, בטיחות מתקנים, היסעים והזנה וכד').

 27. ניהול סיכונים ברשות מקומית • כאמור סקר הסיכונים יכול שיהיה בכלל תחומי הפעילות של הרשות ויכול שיתמקד במספר נושאים עיקריים אותם הרשות המקומית רואה כמוקדים המייצרים את הסיכונים הגבוהים ביותר. • להלן נבחן את הנושאים בהם נהוג להתמקד במסגרת סקר סיכונים ברשות המקומית ונביא מספר דוגמאות לסיכונים שאותרו במהלך סקר שנערך ברשות מקומית אקראית.

 28. סקר סיכונים בגזברות – תחום הכספים דוגמאות להוראות רגולציה, הנסקרות בבדיקה בנושא כספים: • בדיקת קיום נהלי עבודה מסודרים ומעודכנים בגזברות. • בדיקת נאותות ביצוע תשלומים לספקים. • בדיקת אופן הרישום בספר הרשות ורישום פקודות יומן. • בדיקת הקפדת הרשות על עריכת התאמות תקופתיות. • בדיקת חתימה על התחייבויות כספיות על ידי מורשי חתימה בלבד. • בדיקת נאותות ניהול חשבונות הבנק של הרשות. • בדיקת נאותות ניהול תב"רים. • בדיקת נאותות מערך ההשקעות של הרשות. • בדיקת אופן השמירה על מסמכים בעלי ערך כספי. • בדיקת עמידה בהנחיות השונות בנושא הוצאות שיקים. • בדיקת עמידת אופן ביצוע תשלומי המס"ב בהוראות השונות.

 29. סקר סיכונים בגזברות – תחום הכספים דוגמאות לתוצאות שנמדדו בבדיקתנו בנושא כספים: ריכוז הסיכונים בנושא ניהול כספי

 30. דוגמאות לתוצאות שנמדדו בבדיקתנו בנושא כספים:

 31. דוגמאות לתוצאות שנמדדו בבדיקתנו בנושא כספים:

 32. דוגמאות לתוצאות שנמדדו בבדיקתנו בנושא כספים:

 33. דוגמאות לתוצאות שנמדדו בבדיקתנו בנושא כספים:

 34. סקר סיכונים בתחום איכות הסביבה דוגמאות להוראות רגולציה, הנסקרות בבדיקתנו- • בדיקת עמידת העירייה בהנחיות בנושא הקמה, כינוס ותפקוד של ועדת איכות הסביבה (לפי סעיף 149י' לפקודת העיריות). • בדיקת עמידת הרשות בהוראות בנושא מחזור לפי חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור (הקמת מרכזי מחזור, קביעת הסדרים לנושא מחזור וכד'). • בדיקת עמידת הרשות בהוראות חוק אכיפה סביבתית (חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים) שנכנס לתוקף לאחרונה ובכלל זה, מינוי פקחים על פי החוק. • בדיקת פעולות הרשות בנושא טיפול במפגעים תברואתיים על פי החקיקה השונה בתחום. • בדיקת עמידת הרשות בהוראות חוק האסבסט החדש (בנושא דיווח ופיקוח למשרד להגנת הסביבה לקראת כניסת החוק לתוקף באוגוסט 2011). • בדיקת עמידת הרשות בהוראות בנושא החזקת רעלים (על פי חוק חומרים מסוכנים והתקנות מכוחו).

 35. דוגמאות לתוצאות סקר סיכונים בתחום איכו"ס

 36. דוגמאות לתוצאות של סקר סיכונים בתחום איכו"ס

 37. סקר סיכונים בתחום התמיכות דוג' להוראות רגולציה, הנסקרות בסקר סיכונים בנושא תמיכות: • בדיקת סדרי עבודת ועדת התמיכות, כינוס, הרכב, ניהול פרוטוקול, מינוי ועדת משנה לתמיכות. • בחינת חלוקת תמיכות עקיפות על ידי העירייה ובכלל זה, בדיקת שימושים שמבצעות עמותות בנכסים המצויים בבעלות העירייה. • בדיקת ביצוע פרסום ברבים של נושא התמיכות בהתאם להוראות נוהל התמיכות. • בדיקת תבחיני התמיכה והקריטריונים למתן תמיכה כולל עמידת התבחינים במבחן השוויון ובהנחיות מכוח הפסיקה. • בדיקת עמידת הליך הטיפול והדיונים בבקשת תמיכה בהוראות נוהל התמיכות. • בדיקת הטפסים בהם עושה שימוש העירייה והתאמתם לקבוע בנוהל. • בדיקת תשלומי התמיכות והתאמת התשלום שמבוצע בפועל לתשלום המאושר. • בדיקת הפיקוח והבקרה שמפעילה הרשות על השימוש בתמיכות ועמידת הפיקוח בדרישות נוהל התמיכות.

 38. דוגמאות לתוצאות שנמדדו בבדיקתנו בנושא תמיכות: ריכוז הסיכונים בנושא תמיכות:

 39. דוגמאות לתוצאות שנמדדו בבדיקתנו בנושא תמיכות:

 40. דוגמאות לתוצאות שנמדדו בבדיקתנו בנושא תמיכות:

 41. דוגמאות לתוצאות שנמדדו בבדיקתנו בנושא תמיכות:

 42. דוגמאות לתוצאות שנמדדו בבדיקתנו בנושא תמיכות:

 43. סקר סיכונים בתחום הגביה דוגמאות להוראות רגולציה, הנסקרות בבדיקתנו בנושא – גביה: • בדיקת קיומם של נהלים מסודרים במחלקת הגביה. • בדיקה בנוגע להפקת דוחות עיתיים בנוגע ליעילות הגבייה. • בדיקת ביצוע התאמות בין רישומי מחלקת הגבייה לרישומי הנהלת החשבונות. • בדיקת צו הארנונה של הרשות ועמידתו בהוראות השונות. • בדיקת גביית ארנונה מעובדים ונבחרי ציבור. • בדיקה ביצוע מחיקת חובות והסכמי פשרה על פי נהלי משרד הפנים. • בדיקת חיובים בריבית ובתשלומי פיגורים של חייבים. • בדיקת פעולות הרשות במקרה של הגשת השגה/ערר. • בדיקת נאותות מתן הנחות בארנונה על פי התקנות וסקירת פעילות ועדת הנחות. • בדיקת נאותות טיפול הרשות בבקשות לביטול קנסות ונושא מחיקת/ביטול קנסות. • בדיקת נאותות מערכת היחסים ודרכי הפעולה של הרשות מול חברת הגבייה.

 44. דוגמאות לתוצאות שנמדדו בבדיקתנו בנושא – גביה: ריכוז הסיכונים בנושא הגבייה

 45. דוגמאות לתוצאות שנמדדו בבדיקתנו בנושא – גביה:

 46. דוגמאות לתוצאות שנמדדו בבדיקתנו בנושא – גביה:

 47. דוגמאות לתוצאות שנמדדו בבדיקתנו בנושא – גביה:

 48. דוגמאות לתוצאות שנמדדו בבדיקתנו בנושא – גביה:

 49. סקר סיכונים בתחום החינוך דוגמאות להוראות רגולציה, הנסקרות בבדיקתנו בנושא – חינוך: בדיקת עמידת הרשות בנושא הנחיות בנוגע להסעות תלמידים למוסדות חינוך בדיקת הרכב, פעולות ואופן כינוס ועדת הרשות לענייני חינוך בדיקת שימוש הרשות בכספים הייעודיים המוקצבים לה למטרות חינוך ייעוד כספי הקצבות למטרות חינוך בדיקת עמידת הרשות בהנחיות משרד החינוך בנושא רישוי ותקינה בדיקת עבודת אגף החינוך ועמידת מנהל מחלקת החינוך בדרישות הסף בדיקת עמידת הרשות בהנחיות משרד החינוך לעניין הזנת תלמידים בדיקת עמידת הרשות בהנחיות משרד החינוך לנושא תשלומי הורים בדיקת עמידת הרשות בהנחיות בנוגע לבטיחות, ביטחון ושעת חירום במוסדות החינוך בדיקת עמידת הרשות בהנחיות בנוגע להעסקת עובדים במוסדות החינוך בדיקת תקצוב הרשות את המוסדות המוכרים שאינם רשמיים על פי חוק נהרי

 50. סקר סיכונים בתחום החינוך ריכוז הסיכונים בנושא חינוך: דוגמאות לתוצאות שנמדדו בבדיקתנו בנושא – חינוך: