1 / 7

Potentialevurdering

Potentialevurdering. Strategisk vigtighed. Usikkerheder. Screening af mulige partnere. Fortsættes på næste slide…. Tredje trin: Næste skridt.

justina-day
Télécharger la présentation

Potentialevurdering

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Potentialevurdering

  2. Strategisk vigtighed

  3. Usikkerheder

  4. Screening af mulige partnere Fortsættes på næste slide…

  5. Tredje trin: Næste skridt • Efter den indledende potentiale vurdering skal der nu tages kontakt til potentielle partnere. I denne forbindelse er det vigtigt at overveje, hvilke forventninger I og jeres potentielle partnere har til et muligt fælles OPI-projekt. Dialogen kan udfordre de indledende overvejelser I, som offentlig part, indledningsvis har gjort jer.

  6. Partner-dialog

More Related