Download
fss m l n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FSS Mål PowerPoint Presentation

FSS Mål

104 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

FSS Mål

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. FSS Mål Kompetens Samhällspolitiskt inflytande Utveckla stadsträdgårdsmästarrollen Kulturarv

  2. Kompetens Sprida kunskap på hemsidan Anordna seminarier och kongresser

  3. Samhällspolitiskt inflytande Hålla kontinuerligkontakt med: - SKL, Boverket, Jordbruksdepartementet, SLU, Movium Påverka utbildningar på universiteten Synliggöra branschen i olika sammanhang Lyft parken i samhällsplaneringen i olika sammanhang

  4. Utveckla stadsträdgårdsmästarrollen Föreningen ska synliggöra de olika rollerna och föra en aktiv diskussion om hur stadsträdgårdsmästarrollen kan utvecklas. Föreslå och stödja forsknings- och utvecklingsprojekt Presentera intressanta projekt Nordiskt samarbete Internationella kontakter

  5. Kulturarv Bra exempel (best practice)