1 / 20

TILSKUD OG PULJER 2014-2020

TILSKUD OG PULJER 2014-2020. TILSKUDSBASEN. DK Åboulevarden 39, DK-8000 Århus C Tlf. +45 70271225 * Direkte: +45 40179915 www.tilskudsbasen.dk LISBET LORENTSEN, CEO Mail: ll@tilskudsbasen.dk TILMELDING TIL PRØVEABONNEMENT info@tilskudsbasen.dk Skriv REUMATOLOG I mailens emnefelt.

kalea
Télécharger la présentation

TILSKUD OG PULJER 2014-2020

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. TILSKUD OG PULJER 2014-2020 TILSKUDSBASEN.DK Åboulevarden 39, DK-8000 Århus C Tlf. +45 70271225 * Direkte: +45 40179915 www.tilskudsbasen.dk LISBET LORENTSEN, CEO Mail: ll@tilskudsbasen.dk TILMELDING TIL PRØVEABONNEMENT info@tilskudsbasen.dk Skriv REUMATOLOG I mailens emnefelt

 2. VERDENS STØRSTE TILSKUDSPROGRAM • Den 1. januar 2014 trådte de nye EU tilskudsordninger i kraft for de næste 7. år, dvs. til udgangen af 2020. • Budgetrammen for den samlede mængde af EU tilskud er øget med mere end 50 %. • Målet er gennem innovation og udvikling at overvinde krisen og skabe fremtidens vækstgrundlag. • De nye tilskudsprogrammer hænger nøje sammen med Europa 2020 målene og det samme gør de enkelte staters 2020 målog tilskudsprogrammer. • Det samlede spektrum af ordninger udgør verdens største tilskudsprogram.

 3. HORIZON 2020 - SUNDHED Horizon 2020 har åbnet den næste store ansøgningsrunder for sundhedsprojekter. PHC-puljen er på godt 1,25 milliarder kroner og har igen fokus på den aldrende befolkning og teknologiske løsninger.

 4. HORIZON 2020 - SUNDHED • PHC-29-2015: Public procurement of innovative eHealth services: Ansøgningerne skal forbedre bæredygtig implementering af nye eller forbedrede tjenester ved sundhedsvæsenets indkøbere i tråd med eHealth handlingsplanen. • Finansieringsgrad: 20 procent af samlede omkostninger • Projektstørrelse/tilskudsstørrelse: 7,5 til 37,5 millioner kroner. • Ansøgningsfrist: 21. april 2015, kl. 17:00 • PHC-25-2015: Advanced ICT systems and services for integratedcare: Fokus er på udvikling af telesundhedssystemer, der går længere og kan mere end nu. Projektforslag skal således søge at overkomme teknologiske, sociale og organisatoriske barrierer ved at udvikle behandlingsmodeller, der er orienteret mod patientens specifikke behov, er tværfaglige, velkoordinerede, forankret i samfundets og hjemmeplejens eksisterende set-up og fremme en mere proaktiv og patientfokuseret pleje. • Finansieringsgrad: 100 procent • Projektstørrelse/tilskudsstørrelse: 22,5 – 37,5 millioner kroner • Ansøgningsfrist: 21. april 2015, kl. 17:00

 5. HORIZON 2020 - SUNDHED Eksempler på emner under Sundshedsprogrmmet • PHC-21-2015: Advancingactive and healthyageing with ICT: Earlyriskdetection and intervention: • Finansieringsgrad: 100 procent • Projektstørrelse/tilskudsstørrelse: 22,5 – 30 millioner kroner • Ansøgningsfrist: 21. april 2015, kl. 17:00 • PHC-25-2015: Advanced ICT systems and services for integratedcare: Fokus er på. • Finansieringsgrad: 100 procent • Projektstørrelse/tilskudsstørrelse: 22,5 – 37,5 millioner kroner • Ansøgningsfrist: 21. april 2015, kl. 17:00

 6. HORIZON 2020 - SUNDHED PHC-27-2015: Self-management of health and disease and patient empowermentsupported by ICT: Fokus er på at styrke patienters mulighed for at administrere deres eget helbred og sygdomme og herigennem spare udgifter i sundhedssystemet ved eksempelvis at håndtere kroniske sygdomme uden for sundhedsinstitutionerne og tilskynde raske borgere at forblive raske. Således bør projektforslag involvere indkøbere af sundhedstjenester og udstyr og støtte dem i deres arbejde med at mindske omkostninger og løse problemerne med lav bemanding. Finansieringsgrad: 100 procent Projektstørrelse/tilskudsstørrelse: 22,5 – 37,5 millioner kroner Ansøgningsfrist: 21. april 2015, kl. 17:00

 7. ØVRIGE TILSKUD EU's folkesundhedsprogram har til formål at supplere, støtte og øge værdien af medlemsstaternes politikker og bidrage til at forbedre solidariteten og velstanden i EU.   Danske og Nordiske fonde Offentlige puljer Private fonde

 8. EN GOD ANSØGNING En ansøgning bedømmes ud fra 3 vigtige kriterier: Kvalitet (Excellence) Effekt, merværdi (Impact ) Gennemførlighed og forankring (Implementation)

 9. EN GOD ANSØGNING Ansøgningen skal være: • Klar og præcis i forhold til formål • Overbevisende og bæredygtigt koncept • Ambitiøs • innovativ

 10. EN GOD ANSØGNING Det er IKKE en videnskabelig afhandling Ansøgningen skal være: • Personlig • Entusiastisk • konkret De personer der skal bedømme den har både fagkendskab og skal opfylde puljens formål

 11. EN GOD ANSØGNING • Følg vejledningen – men tænk strategisk • Nogle ser kun projektresumeet (udvalg, bestyrelse) • Andre ser hele indholdet (sagbehandler) • Sørg for at få guldkornene med i resumeet og brug dem i ansøgningen hvor det er muligt. Formål: at give et krystalklart billede af, hvad projektet indeholder og hvor det SKAL støttes.

 12. EN GOD ANSØGNING • Projektets mål og resultater er omdrejningspunkt for ansøgningen • Mål og resultater skal: • Være eksplicit relateret til puljens formål og prioriteringer • Kunne opnås i projektperioden • Være beskrevet målbart og verificerbart • Tydelig rød tråd til projektets struktur projektledelsens og partnernes organisering, sammensætning og projektets effekt.

 13. EN GOD ANSØGNING 1. Projektindhold Hvilket problem vil I løse Hvilke er hovedresultaterne Hovedudfordringer og håndtering 2. Effekt / resultat Hvem vil få glæde af resultaterne Forventet effekt 3. Implementering Konsortiets kompetencer Management (i trygge hænder)

 14. EN GOD ANSØGNING • Den ’potentielle effekt’ af projektet – skal sandsynliggøre hvilke resultater projektets gennemførelse kan medføre. • Afspejler puljens mål: Hvilken effekt vil projektet have. • Skal hænge sammen med kvalitets-afsnittet

 15. EN GOD ANSØGNING Kommunikation og udbredelse af resultater Beskriv projektets kommunikationsaktiviteter i løbet af dets løbetid. Aktiviteterne skal have klare formål og være tilpasset forskellige publikum. Aktiviteterne må gerne skabe offentligt og samfundsmæssigt engagement. Udarbejd en kommunikationsstrategi forinden

 16. EN GOD ANSØGNING Vær kritiske overfor jeres ansøgning / projekt - sæt jer i bevillingsgivers sted • Find styrker og svagheder • Lever projektet op til den forventede effekt, puljens krav og målsætninger. • Virker resultater og effekt realistisk og troværdig? • Hvordan er projektets plan for udbredelse af resultaterne? • Hvordan er projektets plan for udnyttelse af resultaterne?

 17. Resultater og udbredelse • Forklar hvordan resultaterne hjælper til med at opnå den forventede effekt / merrværdi (impact). • Identificer målgrupper (slutbrugere, interessegrupper, universiteter, forskningsinstitutioner, ”policy makers”, osv. • Definer processen (webside, rapporter, folder, pressemeddelelse, konferencer, udgivelser osv.) • Beskriv forankring og udnyttelse af resultater efter endt projekt.

 18. EKS. MANAGEMENT OG ORGANISATION – EU PROJEKT

 19. Projektledelse og partnere Det skal være tydeligt hvem der har ansvar for hvad. • Projektledelse og koordination • Hver partners rolle i projektet • Partnerskabets kompetencer – samlet som hver enkelt partner. • Komplementaritet og balance • Og i større projekter vedlægges CV for projektleder og evt. nøglepersoner.

 20. BUDGET Et driftssikkert projekt karakteriseres ved gennemskuelighed hvad angår resourccerne: • Budget fordelt på partnere og arbejdsopgaver • Hvad bringer partnerne med sig ind i projektet (faciliteter, viden, adgang til materialer) • Særligt store udgifter skal forklares

More Related