Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kjenner du sykepleiernes pensjonsrettigheter? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kjenner du sykepleiernes pensjonsrettigheter?

Kjenner du sykepleiernes pensjonsrettigheter?

86 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kjenner du sykepleiernes pensjonsrettigheter?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Beitostølen 11.11.2009 Ragnhild Lervik Johansen Kjenner du sykepleiernes pensjonsrettigheter?

 2. Det norske pensjonssystemet AFP/ alderspensjon Attførings-/ uførepensjon Etterlattepensjon Min Side Agenda

 3. KLP – ledende på offentlig tjenestepensjon 185 milliarder i forvaltningskapital Ca 600 ansatte • Pensjonsavtaler i selskapet: • 2300 bedrifter • 337 kommuner og fylkeskommuner • 31 helseforetak • Pensjonsordningen omfatter: • 290 000 yrkesaktive medlemmer • 140 000 pensjonister • 110 000 oppsatte rettigheter • Hver 8 nordmann er forsikret i KLP

 4. Det norske pensjonsystemet Utbetales ofte fra 67 år Alderspensjon fra 67 år Mulighet for AFP fra 62 år Utbetales fra 67 år Individuelle dekninger Kollektiv pensjonsforsikring Folketrygd

 5. Folketrygden • Man sparer via skatteseddelen. • Man får godskrevet all pensjonsgivende inntekt, ikke bare den • som er registrert i KLP • Full opptjening er 40 år • Pensjonen er ca 50% av gjennomsnittlig lønn de 20 beste år • Er utgangspunkt for AFP-pensjonens størrelse • Pensjonen er for alle borgere i Norge

 6. KLPs pensjonsordning • Man sparer sammen med sin kommunale eller statlige arbeidsgiver. • 2% som arbeidstaker, ca 12 - 14% som arbeidsgiver • Full opptjening er 30 år • Pensjonen beregnes ut i fra sluttlønnsprinsippet • Pensjonsprosenten er 66% • Pensjonen er tariff eller lovbestemt

 7. Hva er pensjon ?

 8. Hvordan sparer du? • Fast ansatte meldes inn hvis de jobber 14 timer pr. uke • Pliktig innmelding om man jobber 168 t pr kvartal. • Fast stilling og eventuelle timer ”på toppen”. • Innmeldingsreglene har variert!

 9. Historiske innmeldingsregler - sykepleiere Fast ansatte: • 01.07.1962: minst 50% stilling • 01.05.1976: Minstekrav på 17 t pr uke • 01.01.1977: Minstekrav på 15 t pr uke • 01.01.1987: Minstekrav på 14 t pr uke • 1999 - dd : 14 t pr uke, men ekstratimer skal også telle Midlertidige ansatte: • Frem til 16.03.1987: Meldes inn etter 1 år i stillingen som fylte minstekravet • Sykepleiere som i løpet av siste år var medlem av annen tjenestepensjonsordning skal meldes inn umiddelbart. • Fra 16.03.1987: Meldes inn etter 6 mnd sammenhengende stilling som fylte minstekravet, med tilbakevirkende kraft. • 1999 - dd : Alle ansatte meldes inn når de har arbeidet 168 t i løpet av et kvartal

 10. Hva er det du sparer til? • Alderspensjon • AFP administreres av KLP • Uførepensjon • Ved sykdom (etter ett års sykepenger) • Etterlattepensjon • Til gjenlevende ektefelle • Til barn under 20 år

 11. Alderspensjon fra KLP

 12. Pensjonens størrelse er avhengig av: • Pensjonsprosenten = 66% • Pensjonsgivende tjenestetid • Pensjonsgrunnlaget • Gjennomsnittlig deltid

 13. Garantert pensjonsnivå Bruttoordning Nettoordning KLP dekker opp for manglende folketrygd-opptjening. Folketrygd Folketrygd

 14. Pensjonsgivende tjenestetid 30 års medlemstid = full pensjon Den tiden du har vært medlem av pensjonsordningen i KLP Medlemskap i andre pensjonsordninger under overføringsavtalen

 15. Overføringsavtalen 10 år 15 år Totalt 30 år 5 år

 16. Pensjonsgrunnlag • Årslønn ved fratreden • Faste tillegg ved fratreden • Lønn utover 12 G (kr 874.572 ) medregnes ikke • Dersom varierende stillingsstørrelser, beregnes gjennomsnittlig stillingsprosent

 17. Lønnsøkning Lønnsøkning de siste 2 årene før uttak av alderspensjon: • Generell oppnormering fastsatt ved sentrale eller lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kapittel 3.4.1, 3.4.2 og 5.2 skal medregnes i sin helhet • I tillegg medregnes individuelle tillegg innenfor 60% av G • (etter dagens G utgjør dette kr 43.728,- ) • Lønnsøkninger som følge av stillingsendringer medregnes ikke

 18. Gjennomsnittlig stillingsprosent 100% 50% 100% 50% 5 år 7 år 10 år 15 år KLP beregner gjennomsnittlig stillingsprosent av de 30 beste årene: 15 år i 100% stilling: 100% x 15/30 = 50% 15 år i 50% stilling: 50% x 15/30 = 25% 30 år 75%

 19. Beregning av alderspensjon Pensjon = Pensjonsgrunnlag x gj.deltid x medlemstid /30 x 66%

 20. Alderspensjon i folketrygden Lønn 300.000 Fleksibel pensjonsalder i offentlig sektor 60 62 65 67 70

 21. Aldersgrense / pensjonsalder Lønn 300.000 Fleksibel pensjonsalder i offentlig sektor 60 65 70 62 67

 22. Aldersgrense / pensjonsalder Lønn 300.000 Aldersgrense • Den alder da du har rett og plikt til å fratre med alderspensjon Pensjonsalder • Den alder da du tidligst kan fratre med alderspensjon 60 65 70 62 67

 23. Alderspensjon i folketrygden Lønn 300.000 60 62 65 67 70

 24. Alderspensjon i folketrygden Lønn 300.000 Folketrygd 67 60 62 65 70

 25. Folketrygden

 26. Folketrygden • Grunnpensjon • Uavhengig av inntekt – avhengig av sivil status • Tilleggspensjon • Avhengig av inntekt – uavhengig av sivil status • Særtillegg • Gis ved ingen eller lav inntekt – avhengig av sivil status

 27. Oppgjøret er i boks – hva nå?..............

 28. Pensjon (brutto) tilsvarende 66% av sluttlønn videreføres • Dagens AFP videreføres • Ingen adgang til å ta ut AFP parallelt med folketrygd • Offentlig tjenestepensjon skal understøtte folketrygden; • Levealdersjustering • Ny indeksering Resultatet – offentlig tjenestepensjon

 29. Ingen endring for de med 15 år eller mindre igjen til 67 år. Ingen levealdersjustering for:

 30. Fleksibilitet I dag Nytt • Pensjonsuttak tidligst fra 67 år (gjelder ikke AFP) • Begrenset anledning til å kombinere pensjon og lønn • AP: kr 140.000 • AFP : kr 15.000 • Pensjonsuttak mulig allerede fra 62 år • Ingen begrensninger på å kombinere pensjon og lønn

 31. Lønne seg å jobbe I dag Nytt • 40 år med inntekt gir full pensjon • Like høy pensjon om man går av ved 62 (AFP) som ved 67 • Gjennomsnitt av 20 beste inntektsår er grunnlag for pensjonsberegningen • F.eks. 43 år gir høyere pensjon enn 40 år • Lavere pensjon om man går av ved 62 enn ved 67 • Gjennomsnitt av alle inntektsår er grunnlag for pensjonsberegningen

 32. Ny regulering av alderspensjon I dag Nytt • Alderspensjonen oppreguleres årlig i samme takt som bl.a. uførepensjon og aktive rettigheter (G-reguleres) • Alderspensjon skal ha ”dårligere” oppregulering (gjelder også dagens alderspensjonister) • Lønnsvekst minus 0,75 prosentpoeng

 33. AFP – avtalefestet pensjon

 34. Avtalefestet pensjon (AFP) AFP = Folketrygd ved arbeid til fylte 67 år + 20.400 Lønn 300.000 AFP-tillegg AFP Folketrygd Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg 62 60 65 67 70

 35. AFP fra 62 år • Må ha rett til AFP i hht hovedtariffavtalen eller annen tariffavtale • I lønnet arbeid • Sammenhengende ansettelse de siste 3 år • Minst 20% stilling siste 3 år • Årsinntekt på minst 1 grunnbeløp siste 3 år • 10 år med pensjonspoeng i folketrygden fra fylte 50 år • Gjennomsnittinntekt 10 beste år, større eller lik 2 grunnbeløp • Kan ikke motta ytelse fra folketrygden

 36. 70% begrensning Lønn 300.000 KLP AFP-tillegg AFP Folketrygd Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg 60 62 65 67 70

 37. Den alminnelige aldersgrensen er 70 år • Særaldersgrenser: • 60 år og 65 år • Når stillingen er spesielt fysisk eller • psykisk belastende • Dersom det settes spesielle krav til stillingsinnehaveren

 38. Fleksibel pensjonsalder85-årsregelen • *Du kan fratre inntil 3 år tidligere hvis summen av alder og medlemstid er minst 85 år • Alder: 62 år • Medlem i 23 år • = 85 år • * Kun praktisk betydning for de med særaldersgrense

 39. 85 – års regelen Sum av alder og tjenestetid = 85 år Lønn 300.000 KLP AFP-tillegg AFP Folketrygd KLP utbetaler hele pensjonen Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg 62 60 65 67 70

 40. Ved 65 år V/fylte 65 år: Ny vurdering Hva lønner seg? AFP eller KLP Lønn 300.000 KLP AFP-tillegg AFP Folketrygd Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg 60 62 65 67 70

 41. Inntekt ved siden av pensjon Toleransebeløp Kr. 15.000 Lønn 300.000 KLP KLP AFP-tillegg AFP Folketrygd Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg 60 62 65 67 70

 42. Inntekt ved siden av pensjon Offentlig:13 t/uke eller 167 t/kvartal Privat: Ubegrenset Lønn 300.000 KLP KLP AFP-tillegg AFP Folketrygd Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg 60 62 65 67 70

 43. Inntekt ved siden av pensjon Folketrygden v/69 år: 2 G = kr. 145.762,- Fra 01.01.10: ubegrenset Lønn 300.000 KLP KLP AFP-tillegg AFP Folketrygd Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg 60 62 65 67 70

 44. Delvis AFP • Etter dagens regler vil det ikke lenger være nødvendig at arbeidstakeren har 100% stilling for å kunne ta ut delvis AFP • Alle kan da, etter avtale med arbeidsgiver, velge å trappe ned til så stor deltidsstilling som passer • Stillingsreduksjonen må være på minst 10 prosentpoeng • ”Arbeidstakere som har fylt 62 år, fratrer med minst 10% av full • stilling og fyller vilkårene i § 3 har rett til avtalefestet pensjon i samsvar med § 5, første ledd”

 45. Kombinasjon av arbeidsinntekt og AFP 92% 84% AFP 37.000 77% AFP 71.000 57% AFP 110.000 Full AFP 170.400 Lønn 40% 120.000 Lønn 60% 180.000 Lønn 80% 240.000 Lønn 300.000

 46. Søknadsskjema • Si opp stillingen i god tid før du skal slutte • Søknadsskjema sendes 3 mnd før fratreden • Pensjonen utbetales fra den dagen lønnen opphører

 47. Attførings- / Uførepensjon

 48. Bortfall av lønn • Fortsetter i uendret stillingsbrøk • Årsak til inntektstap er • helsemessige årsaker • Utgjør 66% av inntektstapet • (ved full opptjening i pensjonsordningen)

 49. Uføre-/attføringspensjon • Etter ett års sykemelding • Ingen nedre grense for uførhet • Medlemstid frem til aldersgrensen • 2 år karens