Download
avainvapaaehtoisten polku n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Avainvapaaehtoisten polku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Avainvapaaehtoisten polku

Avainvapaaehtoisten polku

157 Views Download Presentation
Download Presentation

Avainvapaaehtoisten polku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Avainvapaaehtoisten polku Projekti 2013-2014

 2. Vapaaehtoiskyselyn tausta • Sähköpostiviestinä kaikille keskustoimiston rekisterissä oleville, joiden sähköpostiosoite oli tiedossa. Yhteensä 13 881 jäsentä, eli 15,91 % kaikista jäsenistä. • Ei henkilöstölle. • Vastauksia tuli kaikkiaan 3123 kappaletta, eli 22,50 % kyselyn saaneista vastasi siihen. • Vastaajista 73,97 % oli naisia ja 26,03 % miehiä. Järjestön jäsenistä samaan aikaan naisia oli 72,78 % ja miehiä 27,20 %

 3. Jäsenyys ja vapaaehtoisuus

 4. Aktiivisuus eri toimintamuodoissa

 5. Piireittäin huomioita: • Ystävä- ja tukihenkilötoiminta aktiivisin toimintamuoto Hupissa ja Åbolandissa. • Ensiaputoiminta on aktiivisinta Hämeessä, Lapissa, Länsi-Suomessa ja Savo-Karjalassa. • Luottamustehtävät yleisin aktiivisin toimintamuoto Kaakkois-Suomi, Satakunta, Varsinais-Suomi, Åland ja Österbotten.

 6. Ikäryhmittäin huomioita: • 15-29 Ensiapu, luottamustehtävät, nuorisotoiminta, keräys, ystävätoiminta •  30-39 Ensiapu, luottamustehtävät, keräys, vapepa •  40-49 Ensiapu, luottamustehtävät, keräys, vapepa •  50-59 Ensiapu, luottamustehtävät, keräys, vapepa •  60-69 Ystävätoiminta, keräys, luottamustehtävät, verenluovutus •  70-79 Ystävätoiminta, keräys, luottamustehtävät, verenluovutus • 80- Keräys, ystävätoiminta, verenluovutus, luottamustehtävät

 7. Perehdytyksen ongelmakohtia • Jäsenen yhteydenottopyyntöihin ei vastata osastosta / toimintaryhmästä • Osaston / toimintaryhmän sisäänlämpiävyys ja kuppikuntaisuus karkottaa potentiaaleja vapaaehtoisia • Perehdytys tehtäviin jää vajavaiseksi, koska vapaaehtoisia tulee mukaan harvoin • Luottamustehtäviin perehdyttäminen ei ole riittävää APUA SINUN AVULLASI

 8. Tuen ja ohjauksen ongelmakohtia • Osasto- / toimintaryhmätasolla tuen ja ohjauksen vajavaisuuden taustalla usein henkilökemioihin liittyvät ongelmat • Uudet jäsenet eivät saa tarvittavaa tukea osaston / toimintaryhmän sisäpiirien takia; seurauksena voi olla vapaaehtoistoiminnasta pois jäänti • Piiriltä ja keskustoimistolta saatava tuki on etäistä ja sen saannissa on vaikeuksia • Erityisesti ystävätoiminnassa olevat toivovat tukea APUA SINUN AVULLASI

 9. Koulutusten ongelmakohtia • Koulutusten korkea hinta rajoittaa niihin osallistumista • Koulutukset ovat kaukana kotipaikkakunnalta • Vähän aikaa jäsenenä olleita ei haluta kouluttaa, vaan vain jo toimintaan sitoutuneita • Eri koulutuksissa on sisällöllisiä päällekkäisyyksiä • Koulutusten tulisi olla sisällöltään syventävämpiä • Kaikista koulutuksista ei ole saatu materiaalia ja osa materiaalista on sisällöltään vanhentunutta APUA SINUN AVULLASI

 10. Tapaamisten ja virkistystoiminnan ongelmakohtia • Osastojen / toimintaryhmien taloudelliset resurssit rajoittavat oman virkistystoiminnan järjestämistä • Pidempään jäsenenä olleiden vapaaehtoisten joukossa on tyytymättömyyttä valtakunnallisten tapahtumien sisältöön • Ruotsinkieliset eivät ole saaneet riittävästi haluamaansa tulkkausta valtakunnallisissa tapahtumissa • Ystävätoiminnassa mukana olevat toivovat yhteisiä vertaistapaamisia APUA SINUN AVULLASI

 11. Palautteen ja kehittymisen ongelmakohtia • Vapaaehtoisten osastoissa / toimintaryhmissä saama negatiivinen palaute johtuu pääasiassa yhteen sopimattomista henkilökemioista • Aktiiviset vapaaehtoiset ovat uupuneita, erityisesti luottamustoimissa olevat, ja tarvitsisivat tukea • Uusien jäsenten osastoissa / toimintaryhmissä antamaa uudistavaa palautetta ei ole otettu / haluttu ottaa vastaan • Piireiltä ja keskustoimistolta toivotaan enemmän tukea toiminnan kehittämiseen APUA SINUN AVULLASI

 12. Tiedotuksen ongelmakohtia • Uusiin jäseniin ei oteta osastoista yhteyttä • Uusien jäsenten tiedonsaanti oman aktiivisuuden varassa > internet > sivut sekavat • Osastoissa / toimintaryhmissä tieto tavoittaa lähestulkoon vain luottamushenkilöt, jotka eivät jaa sitä riittävästi ruohonjuuritasolle • Piirin ja keskustoimiston tiedotteissa tiedot usein vanhentuneita (erityisesti Tässä ja nyt) • Ruotsinkielinen tiedotus puutteellista ja kielellisesti heikkolaatuista APUA SINUN AVULLASI

 13. Internet-palveluiden ongelmakohtia • Internet-sivustot ovat sekavat > tiedon löytäminen vaikeaa • Punaisen Ristin Facebook-ryhmää ei tunneta • RedNettiä ei ole otettu aktiivisesti käyttöön, mistä syystä se ei toimi tarkoitetulla tavalla • Järjestelmän toimimattomuus • Taitojen puute • Huoli iäkkäimpien jäsenien tiedonsaannista, jos kaikki tieto vain internetissä APUA SINUN AVULLASI

 14. Kehittämisehdotuksia vapaaehtoistoimintaan • Uusien jäsenten mukaan pääsyä helpotettava (yhteydenotot, tiedotus, avoimuus osastoissa) • Pitkään vapaaehtoisina toimineiden, tehtävissään uupuneiden jäsenten oltava avoimempia uusille jäsenille, heidän ajatuksilleen ja ideoilleen ja uskallettava antaa heille luottamustehtäviä • Osastojen / toimintaryhmien välistä yhteistyötä kehitettävä • Sähköiset työkalut pistettävä kuntoon • Ruotsinkieliset materiaalit ja koulutukset APUA SINUN AVULLASI

 15. Vapaaehtoistoiminnan haasteita • Vapaaehtoisen polun toteutuminen kaikkien vapaaehtoisten kohdalla. Tuki pitäisi olla systemaattisempaa. Miten tukea vapaaehtoisia tukemaan toisiaan paremmin? • Työntekijöiden rooli vapaaehtoisten tukemisessa vs. uudet tavat toimia ”kädet savessa”? • Vapaaehtoisuuden uudet muodot (lyhytkestoisuus, kertaluonteisuus, projektit, vapaaehtoispoolit, Virtuaalivapaaehtoisuus, adhoc-vapaaehtoisuus, korkean tason asiantuntijavapaaehtoiset…)

 16. Osastoista irrallaan olevat toimintaryhmät? • Miten kevennetään mukaanpääsyä • Ikäjakauma, monikulttuurisuus ja nuorten mukaan pääsy • Rekisteröinti ja viestintä, kuka mitä miten • Vastavuoroisuus viestinnässä, palautekanavat, kuulluksi tuleminen • Monimuotoisuus: markkinointi, rekrytointi, perehdytys jne. esteettömyys asenteellinen, fyysinen, kielellinen ja sosiaalinen esteettömyys

 17. Kansainvälinen ulottuvuus vapaaehtoistoiminnassa puuttuu (kanava ihmisille) • Maksulliset kouluttajat (=resurssikouluttajat, ea-kouluttajat) vs. vapaaehtoiskouluttajat • Kaksikielisyys, toimintakulttuurit • Konttien, turvatalojen, veripalvelun yms yksiköiden vapaaehtoiset vs. osastojen vapaaehtoiset

 18. Projektin tausta • Toimintalinjaus 2011-2014 • Vahva vapaaehtoisuus • ”Kaikkea vapaaehtoistoimintaa kehitetään niin, että tasoitamme vapaaehtoisen polkua ja lisäämme yhdessä tekemisen iloa. Ohjaus, tuki, palaute ja kiitos taataan kaikille vapaaehtoisille.” • Vapaaehtoistoiminnan linjaus • Vapaaehtoistoiminnan sekä vapaaehtoisen aseman vahvistaminen ja kehittäminen • Vapaaehtoisprosessi • Vapaaehtoisten tuen organisointi ja varmistaminen

 19. Projektin tarkoitus • Selkeyttää ja parantaa Suomen Punaisen Ristin avainvapaaehtoisten polkua kehittämällä ja yhtenäistämällä tukemisen tapoja vapaaehtoisen polkua seuraten. • Varmistaa tuen laatu ja jatkuvuus niin keskustoimiston kuin piirienkin osalta selkeytämällä tarpeet, sekä kirkastamalla työntekijöiden vastuualueet ja tehtäväjaot. • Opas vapaaehtoisten tukemiseen toimii työskentelyn ohjenuorana.

 20. Tavoitteet • Vapaaehtoisten tukemisen oppaan sisältämien prosessien parantaminen sopimalla yhteisistä toimintatavoista ja vastuista • Oppaan julkaisu sähköisesti • Keskeisten avainvapaaehtoisten polkujen kuvaaminen • Perehdytyspaketit verkkoon kaikille avainvapaaehtoisille 2013 • Vuonna 2014 järjestää täydennyskoulutustapahtuma osastojen vastuuhenkilöille. Jatkossa kerran 3:ssa vuodessa. • Oppaan kirjoittaminen osastoille? Muuta?

 21. Työskentelytapa • Oman kohderyhmän/vastuualueen tarkastelu yhteisen prosessin pohjalta. • Vapaaehtoisten tukemisen toimenpiteiden tarkastelu ja tarkentaminen perustuen vapaaehtoisten tukemisen oppaaseen. • Yhtenäisten käytäntöjen vahvistaminen ja tuen takaaminen kaikille avainvapaaehtoisryhmille. • Yhdessä työstämistä ja välitehtäviä oman viiteryhmän kanssa. Esim. yksi piirin työntekijä ja yksi vapaaehtoinen.

 22. Viestintä: •  Miten materiaalit olisivat helposti löydettävissä? • Vapaaehtoisille RedNet-sivu ja projektille oma RedNet-sivu, johon kerätään kaikki projektin materiaalit

 23. Projektin arviointi ja seuranta: • Yhteiset tavoitteet, joilla vapaaehtoisen polun toteutumista seurataan. Mittarit prosessin eri kohtiin. • Raportointi järjestöjohtajalle ja jäsen- ja vapaaehtoistoiminnan valiokunnalle. • Kiinteäksi osaksi laajennetun johdon työskentelyä. Seuraava kokous 6.-7.6. jolloin voidaan jo esittää ratkaistavia haasteita, joita mahdollisesti ilmenee työskentelyn varrella • Hallitus seuraa työskentelyä

 24. Aikataulu: • Projektin käynnistäminen 22.3. kello 9-16 • Tehtävä 1. Kohderyhmien ja tuen kartoitus • Tehtävä 2. Kiinnostus ja yhteydenotto • Suunnitelman tarkentaminen ja hyväksyminen • Hallitus 26.4. Kokousaineisto valmiina viikolla 15. • Suunnitelman esittely

 25. Projektin eteneminen jatkossa: • Tapaaminen ma 6.5. kello 9-16 (tätä ennen välityöskentely) • Oppaan tarkennus tehtävä 2. osalta • Tehtävä 3. Tehtävän löytyminen ja sitoutuminen • Toimintamuotojen ja vapaaehtoistehtävien määrittely/tarkastus ja päivitys • Tapaaminen pe 31.5. kello 9-16 • Oppaan tarkennus tehtävä 3. osalta • Tehtävä 4. Toimii ja kehittää • Tehtävä 5. Mahdollisuuksien puntarointi • Laajennettu johto 6.-7.6. johon käsiteltäväksi esiin tulleet haasteet ja ja kysymykset

 26. Projektin eteneminen jatkossa: Tapaaminen ma 23.9. kello 9-16 • Oppaan tarkennus tehtävien 3. ja 4. osalta • Koulutuskartoitus -> ydinainesanalyysi -> perehdytyspakettien valmistelu Tapaaminen 7.11. kello 9-16 • Koulutuspakettien esittelyt 2014 • Yhteinen jatko/täydennyskoulutustapahtuma

 27. Vapaaehtoisten tukeminen-opas työntekijöille Suomen Punaisessa Ristissä • Pitkä prosessi • Lähtöisin vapaaehtoisilta • Selvät sävelet –prosessin kuvaus • Mukana piirien työntekijät, osastojen vapaaehtoiset • Tavoitteena selkeä ja yhtenäinen tuki vapaaehtoisille

 28. Vapaaehtoisten tukijärjestelmät Keskitetty tuki Promo – Vapaaehtoisten ohjausjärjestelmä Lähituki Aluetuki Osastoalue Piiri Vapaaehtoisten koulutusjärjestelmä: Perus, täydennys- ja jatkokoulutusta Kouluttaja Promo Lähituki Lähellä = Piirin kummi + Promo + Kouluttaja Osasto 1 Materiaali- ja kampanjatuki 2 3 Jatkuvaa tukea ja välineitä netistä 4 Kohdistettua järjestöviestintää Valtakunnalliset tapaamiset • Aluetapaamiset ja • koulutukset • - Alueellinen • valmiussuunnittelu Rekisteripalvelut

 29. Vapaaehtoisten tukeminen-opas työntekijöille Suomen Punaisessa Ristissä • Opas on syntynyt vapaaehtoisprosessin työstämisen tuloksena työkaluksi työntekijöille ja osastojen vapaaehtoisille, jotka vastaavat osaltaan muiden vapaaehtoisten tuesta • Tarkoituksena on auttaa vapaaehtoista selviytymään tehtävästään parhaalla mahdollisella tavalla • Tarkoituksena tehdä yhteinen loppuviilaus, jonka jälkeen sitä käytetään • Uusien työntekijöiden perehdyttämiseen • Kun muisti pettää…

 30. Vapaaehtoisen polku Saa yhteyshenkilön Henkilökohtainen perehdytys Ihmiset tutuksi Sopiva tehtäväalue löytyy, liittyy toimintaryhmään tai esim. hallitukseen Saa peruskoulutuksen tai muun valmennuksen Sovitaan tehtävistä allekirjoittaa vapaaehtois- sopimuksen, kirjautuu vapaaehtoisverkkoon Saa ja antaa palautetta pääsee vaikuttamaan toimintaryhmään (hallitukseen), järjestöön, yhteisöön Saa jatkokoulutusta ja tutustuu uusiin ihmisiin  Saa ohjausta tukea ja tulee palkituksi Aloittaa toiminnassa Itsearviointi ja uusien mahdollisuuk-sien puntarointi Löytää uuden tehtävän Vaihtaa toimintamuotoa Jää tauolle Lopettaa kiitosten kera Otetaan vastaan, esitellään toimintaa Alueellinen perehdytys ja info Kiinnostuu ja ottaa yhteyttä Punaiseen Ristiin Saa tietoa Punaisesta Rististä Kiinnostus ja yhteydenotto Toimii ja kehittää Tehtävän löytyminen ja sitoutuminen Mahdollisuuksien puntarointi

 31. Tehtävä 1: Keitä ovat avainvapaaehtoiseni? Kohderyhmän ja tuen kartoitus • Kuvaus avainvapaaehtoisryhmästä/vastuualueesta • Kohderyhmän tukiverkko

 32. 1. Kiinnostus ja yhteydenotto • Miten toiminnasta/tehtävästä saa tietoa? • Miten hyödynnät nettiä ja RedNetiä kiinnostuksen herättämiseen? • Mitä muita välineitä ja työkaluja on/tarvitaan? • Mitä kampanjoita, tilaisuuksia, tapahtumia on tarjolla? Miten niitä voi hyödyntää? • Miten toiminta näkyy tiedotusvälineissä? • Millaisia vapaaehtoistehtäviä on tarjolla? Entä jos kiinnostunut on kiinnostunut jostain muusta? • Miten autetaan osastoa innostumaan toiminnasta/tehtävästä? • Miten vedetään sisään? Ketkä voisivat auttaa? • Miten vapaaehtoiset otetaan vastaan? Kuka ottaa? Miten hänelle vastataan? • Kiinnostuneiden rekisteröinti ja mukaanpääsyn seuranta? • Miten säilytetään kiinnostus, jos haluttua tehtävää ei heti ole tarjolla?

 33. Tehtävä 2. Miten omat vapaaehtoiseni kiinnostuvat ja otetaan vastaan? • Miten potentiaaliset kohderyhmän jäsenet saavat tietoa mahdollisuudesta toimia tehtävässä? • Miten heidät rekrytoidaan tai miten he ilmoittavat kiinnostuksensa? • Miten kiinnostuksensa osoittaneet otetaan vastaan? • Miten heille esitellään Punaista Ristiä, toimintamahdollisuuksia ja toimimista Punaisen Ristin vapaaehtoisena?

 34. Kotitehtävät • Valitkaa itsellenne työpari jostakin piiristä + vapaaehtoinen • Täydentäkää tehtävät 1. ja 2. ja laittakaa ne RedNetiin • Haasteet suhteessa yhteiseen polkuun+ muut viestit laajennettuun johtoon • Brieffatkaa ne, jotka ei päässeet mukaan • Mahdolliset kommentit projektisuunnitelmaan • Örkki perustaa projektille RedNet-ryhmän ja kutsuu kaikki mukaan. • Pekka laittaa matskut ryhmään

 35. Vapaaehtoisen polku Saa yhteyshenkilön Henkilökohtainen perehdytys Ihmiset tutuksi Sopiva tehtäväalue löytyy, liittyy toimintaryhmään tai esim. hallitukseen Saa peruskoulutuksen tai muun valmennuksen Sovitaan tehtävistä allekirjoittaa vapaaehtois- sopimuksen, kirjautuu vapaaehtoisverkkoon Saa ja antaa palautetta pääsee vaikuttamaan toimintaryhmään (hallitukseen), järjestöön, yhteisöön Saa jatkokoulutusta ja tutustuu uusiin ihmisiin  Saa ohjausta tukea ja tulee palkituksi Aloittaa toiminnassa Itsearviointi ja uusien mahdollisuuk-sien puntarointi Löytää uuden tehtävän Vaihtaa toimintamuotoa Jää tauolle Lopettaa kiitosten kera Otetaan vastaan, esitellään toimintaa Alueellinen perehdytys ja info Kiinnostuu ja ottaa yhteyttä Punaiseen Ristiin Saa tietoa Punaisesta Rististä Kiinnostus ja yhteydenotto Toimii ja kehittää Tehtävän löytyminen ja sitoutuminen Mahdollisuuksien puntarointi