Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ PowerPoint Presentation
Download Presentation
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

188 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Дирекция “Развитие на селските райони”

  2. Мярка 213 „Плащания по Натура 2000 за земеделски земи” • Изисквания към кандидатите за подпомагане - да са регистрирани в ИСАК; - да стопанисват минимум 0,3 ха земеделска земя в обхвата на защитена/и зона/и от Натура 2000 (минимален размер на парцела 0,1 ха); - за защитената зона, в която се намират стопанисваните земи, да е издадена заповед за обявяване, с разписани конкретни забрани за земеделска дейност;

  3. Мярка 213 „Плащания по Натура 2000 за земеделски земи” • Кога и как се кандидатства - Кандидатстването по мярка 213 е от 01 март до 15 май, заедно със заявлението за директните плащания; - В таблицата за схеми и мерки е прибавена нова графа - Н2000. Срещу всеки парцел, отговарящ на условията за подпомагане, се отбелязва, че се кандидатства за подпомагане

  4. Мярка 213 „Плащания по Натура 2000 за земеделски земи” • Какво представляват забраните за земеделска дейност, разписани в заповедите за обявяване на защитените зони от Натура 2000? Забраните които ще се компенсират са обобщени в следните пет групи: 1. Забрани за разораването и залесяването на ливади, пасища и мери, превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения, както и промяната на начина им на трайно ползване /НТП/ - 30 евро/ха; 2. Забрана за премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) в земеделските земи - 20 евро/ха; 3. Забрана за косенето на ливадите в сроковете, предвидени в съответните заповеди за обявяване /1 или 15 юли/, при спазване на регламентирания начин на косене, ако е наложен такъв – 70 евро/ха; 4. Забрана за използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство, - 65 евро/ха; 5. Забрана за използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади – 28,5 евро/ха. Забраните се групират в следните три групи: • Забрани, важащи за постоянни пасища – А (забрани по т. 1, т. 2, т. 3 и т. 5) • Забрани, важащи за обработваеми земи – B (забрани по т. 2 и т. 4) • Забрани, важащи за трайни насаждения – C (забрана по т. 4)

  5. Мярка 213 „Плащания по Натура 2000 за земеделски земи” • За какво земеделските стопани ще получават компенсаторно плащане мярка 213 ? Земеделски стопани, ще получават компенсаторно плащане по мярка 213 за пропуснатите приходи и направените разходи, произтичащи от изпълнението на наложените забрани в заповедите за обявяване на защитените зони. СПАЗВАНЕТО НАЗАБРАНИТЕ ЩЕ СЕ КОНТРОЛИРА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЗЕМЕДЕЛСКИЯТ СТОПАНИН Е КАНДИДАТСТВАЛ ПО МЯРКА 213!