Download
manual borang permohonan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Manual Borang Permohonan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Manual Borang Permohonan

Manual Borang Permohonan

146 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Manual Borang Permohonan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Manual BorangPermohonan PermohonanKelulusanPenanggunganKerja

 2. 1. KlikpadaBorangPermohonan

 3. 2. PilihKategoriPerkhidmatan

 4. Masukkanmaklumat “PengesahanPerakuanKetuaJabatan”. Klik

 5. Masukkanmaklumat untuk “MaklumatPemohon”. Bagimaklumatpada no. 11, jikatelahdisahkansilatekanbutang <SilaPilihTarikh>. Jikabelumdisahkan, teruskandenganmengisidimukasebelah. Klik

 6. Masukkanmaklumat “MaklumatPenanggunganKerja”. Bagimaklumatpada no.22 dan 23, jikaada, pilih YA. Bagi no.22, silatekanbutang <SilaPilihTarikh> bagimengisimaklumatpada no. 22.2 dan no. 22.3. Bagi no.23, silamasukkansebab-sebab. Klik

 7. Masukkanmaklumat “Pengakuan”. Klik

 8. Semaksemuamaklumatdipaparanpenuhpermohonansebelummenghantar. Silamuatturuncartaorganisasipadaruanganini.

 9. Klik “Message Box” akanterterauntukpengesahansebelumpermohonandihantar.

 10. Selepaspermohonandihantar, No. Rujukanakandiberikepadapemohonuntukkemaskinimaklumat.

 11. Paparanuntukcetakborangpermohonan

 12. Manual Semakan SemakanPermohonanKelulusanPenanggunganKerja

 13. 1. KlikSemakanpadamukadepan 2. Masukkan No. KadPengenalandanjugaKategoriPerkhidmatanpemohon.

 14. 3. Maklumatpermohonanakandipaparkansepertiberikut. Sekiranyapermohonantelahdiluluskan, klikpadaperkataan LULUS untukcetaksuratkelulusan. Sekiranyapermohonansedangdiproses, suratkelulusanbelumdapatdiproses.

 15. PaparanSuratKelulusan. Klikpada <Papar> untukmencetaksurat.