Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
พระเยซูเป็นผู้ใด ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
พระเยซูเป็นผู้ใด ?

พระเยซูเป็นผู้ใด ?

392 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

พระเยซูเป็นผู้ใด ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. พระเยซูเป็นผู้ใด? มัทธิว 16:13-17 (เปโตรยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์)

 2. มัทธิว 16:13-17 • พระเยซูตรัสถามสาวกว่า“คนทั้งหลายพูดกันว่าบุตรมนุษย์เป็นผู้ใด?” • “เขาว่าเป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติสมา แต่บางคนว่าเป็นเอลียาห์ และคนอื่นว่าเป็นเยเรมีย์ หรือเป็นคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะ”

 3. “แล้วพวกท่านเล่า ว่าเราเป็นใคร?” • ซีโมนเปโตรทูลตอบว่า “พระองค์เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่” • พระเยซูตรัสว่า “ซีโมนบุตรโยนาห์เอ๋ย ท่านก็เป็นสุขเพราะว่ามนุษย์มิได้แจ้งความนี้แก่ท่าน แต่พระบิดาของเราผู้สถิตอยู่ในสวรรค์ทรงแจ้งให้ทราบ”

 4. พระเยซูเป็นพระเจ้าจริงหรือ?พระเยซูเป็นพระเจ้าจริงหรือ? มัทธิว 16:13-17

 5. พระเยซูเป็นใคร? • พระองค์เป็นพระเจ้าเทียมเท็จ? • พระองค์เป็นพระเจ้าตามที่อ้าง? • การอ้างตนว่าเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์มีความจำเป็นและสำคัญอย่างไร? >

 6. ทำไมเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าทำไมเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า ความจริงที่ปรากฏยืนยันว่าพระองค์เป็นมนุษย์และเป็นพระเจ้า

 7. 1.พระเยซูอ้างว่าเป็นพระเจ้า1.พระเยซูอ้างว่าเป็นพระเจ้า • ยอห์น5:16-18“เพราะเหตุนี้พวกยิวจึงเริ่มต้นข่มเหงพระเยซู เพราะพระองค์ทรงทำสิ่งเหล่านี้ในวันสะบาโต แต่พระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า พระบิดาของเรายังทรงทำงานอยู่เรื่อยๆ และเราก็ทำด้วย เพราะเหตุนี้พวกยิวยิ่งหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์ ไม่ใช่เพราะพระองค์ฝ่าฝืนกฎวันสะบาโตเท่านั้น แต่ยังเรียกพระเจ้าเป็นบิดาด้วยซึ่งเป็นการทำตัวเสมอพระเจ้า” >

 8. พระเยซูอ้างว่าเป็นพระเจ้าพระเยซูอ้างว่าเป็นพระเจ้า • อพยพ3:14พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า “เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น” “ไปบอกชนชาติอิสราเอลว่าพระองค์ผู้ทรงพระนามว่าเราเป็นทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย” • ยอห์น8:56-59พระเยซูตรัส: “อับราฮัมบิดาของพวกท่านชื่นชมยินดีที่จะได้เห็นวันของเราและท่านก็เห็นแล้วและมีความยินดี พวกยิวจึงทูลพระองค์ว่า ท่านอายุยังไม่ถึงห้าสิบปี ท่านเคยเห็นอับราฮัมแล้วหรือ? พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า เราบอกความจริงกับท่านว่า ก่อนอับราฮัมเกิด เราเป็นอยู่แล้ว” >

 9. พระเยซูอ้างว่าเป็นพระเจ้าพระเยซูอ้างว่าเป็นพระเจ้า • มาระโก 14:61-64 “มหาปุโรหิตจึงถามพระองค์อีกว่า‘เจ้าเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้สมควรแก่การนมัสการหรือ?’ พระเยซูทรงตอบว่า เราเป็นและท่านทั้งหลายจะเห็นบุตรมนุษย์ประทับข้างขวาของผู้ทรงฤทธิ์เดชและเสด็จมาในเมฆแห่งฟ้าสวรรค์ .............” . >

 10. 2.การยอมรับเพราะการอัศจรรย์2.การยอมรับเพราะการอัศจรรย์ • มาระโก4:39-41 “พระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลม และตรัสแก่ทะเลว่า จงสงบเงียบซิ แล้วลมก็หยุด คลื่นก็สงบเงียบทั่วไป” “ท่านนี้เป็นผู้ใดหนอ จนชั้นลมและทะเลก็เชื่อฟังท่าน” >

 11. การยอมรับเพราะการอัศจรรย์การยอมรับเพราะการอัศจรรย์ • มาระโก 2:5-12 “…พระองค์จึงตรัสกับคนง่อยว่า ลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว.............ใครจะอภัยบาปได้นอกจากพระเจ้าองค์เดียว? ทั้งนี้เพื่อให้พวกท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะอภัยบาปได้ …” . >

 12. 3การประกาศยอมรับของเปโตร3การประกาศยอมรับของเปโตร • มัทธิว16:16 ซีโมนเปโตรทูลตอบว่า“พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่” • มัทธิว16:17 พระเยซูตรัสว่า “ซีโมนบุตรโยนาห์เอ๋ย ท่านก็เป็นสุขเพราะว่ามนุษย์มิได้แจ้งความนี้แก่ท่าน แต่พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงแจ้งให้ทราบ” >

 13. การประกาศยอมรับพระเยซูการประกาศยอมรับพระเยซู • ยอห์น 20:24-28: โธมัส เป็นสาวกคนหนึ่งในสิบสองคนนั้น ไม่ได้อยู่กับพวกเขาเมื่อพระเยซูเสด็จมา • แต่โธมัสตอบพวกเขาว่าถ้าข้าไม่เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์ของพระองค์ และไม่ได้เอานิ้วของข้าแยงเข้าไปที่รอยตะปูนั้น และไม่ได้เอามือของข้าแยงเข้าไปที่สีข้างของพระองค์แล้ว ข้าจะไม่เชื่อเลย • เมื่อผ่านไปแปดวันแล้ว ........ • แล้วพระองค์ตรัสกับโธมัสว่า ........ • โธมัสทูลพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์!” . >

 14. 4. อัครทูตเชื่อและยอมรับ • ทิตัส 2:13 “ในขณะที่เรากำลังรอคอยความหวังอันน่ายินดี และการมาปรากฏของพระสิริของพระเจ้ายิ่งใหญ่ คือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา” • โคโลสี 2:9 “เพราะว่าความเป็นพระเจ้าที่ครบบริบูรณ์ทั้งสิ้นดำรงอยู่ในพระกายของพระองค์” • ฮีบรู 1:8 “แต่ส่วนพระบุตรนั้น พระองค์ตรัสว่า พระที่นั่งของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์” . >

 15. 5. คริสเตียนยุคแรกเชื่อและยอมรับ พระเยซูเป็น“พระเจ้า” พระเยซูเป็น “เชื้อสายของดาวิด เป็นมนุษย์ และพระบุตรของพระเจ้า” >

 16. คริสเตียนยุคแรกเชื่อว่าคริสเตียนยุคแรกเชื่อว่า • เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา • พระเจ้าทรงประทานพระบุตรให้กับมนุษย์ . >

 17. พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าตามที่อ้างหรือ?พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าตามที่อ้างหรือ? • ถ้าไม่เป็นความจริง • ถ้าไม่จริงและท่านหลงเชื่อก็ไม่เสียหายอะไร สามารถปฏิเสธได้ภายหลัง • ปฏิเสธพระองค์ • ถ้าเป็นความจริง • ท่านก็จะพินาศเพราะไม่เชื่อ • ท่านเชื่อและรับชีวิตนิรันดร์...ฟรี >

 18. ชีวิตอัศจรรย์ของพระคริสต์ชีวิตอัศจรรย์ของพระคริสต์ • การดำเนินชีวิต • การเกิด การตาย และการเป็นขึ้น การปรากฏ – การสู่สวรรค์ • และสำคัญที่สุด คือ การเป็นขึ้นจากตาย

 19. ทำไมพระเยซูคริสต์ต้องตาย?ทำไมพระเยซูคริสต์ต้องตาย? ยอห์น3:16 “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”

 20. พันธกิจของพระเจ้า ลก 19:10 พระเยซูตรัส“เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะเที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอด”

 21. อิสยาห์53:6 “เราทุกคนได้เจิ่นไปเหมือนแกะ เราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเอง และพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทุกคน”

 22. ชีวิตไม่มีจุดหมาย ขาดการปกป้องของพระเจ้า หลงหาย ชีวิตไม่มีศักยภาพ ไม่มีความสุข แต่ยังมีคุณค่า ไม่มีบ้านในสวรรค์

 23. คำอุปมา เรื่องแกะหาย (ลก. 15:1-7) เรื่องเงินเหรียญหาย (ลก. 15:8-10) เรื่องบุตรหาย (ลก. 15:11-31) จุดประสงค์ของพันธกิจของพระเยซู

 24. พระเจ้าทรงรักโลก พระองค์ พระองค์ จอห์น 3:16“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”

 25. คริสต์มาสมหัศจรรย์