Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
אוניברסיטת בן גוריון אשר בנגב החוג לחשבונאות מיסוי בינלאומי תושבות חברות לצרכי מס PowerPoint Presentation
Download Presentation
אוניברסיטת בן גוריון אשר בנגב החוג לחשבונאות מיסוי בינלאומי תושבות חברות לצרכי מס

אוניברסיטת בן גוריון אשר בנגב החוג לחשבונאות מיסוי בינלאומי תושבות חברות לצרכי מס

207 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

אוניברסיטת בן גוריון אשר בנגב החוג לחשבונאות מיסוי בינלאומי תושבות חברות לצרכי מס

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. אוניברסיטת בןגוריון אשר בנגבהחוג לחשבונאות מיסוי בינלאומיתושבות חברות לצרכי מס מרצה: נדב שגיא, עו"ד (רו"ח)

 2. תושבות חברות לצרכי מס • מבחן ההתאגדות בישראל במקום הדרישה לרישום ועיקר פעילות. • מבחן השליטה והניהול. חריג - פטור משליטה וניהול לתושב ישראל לראשונה ולתושב חוזר וותיק

 3. פרשנות מבחני השליטה והניהול • מודלים שונים: • מודל פורמאלי • מודל מועצת המנהלים • המודל המהותי • השאלה: האם שליטה וניהול מהווים מושג אחד או שני מבחנים מצטברים? • משמעות- האם צריך להוכיח גם שליטה וגם ניהול או אחד מהשניים

 4. שליטה וניהול- בעיה פרשנית • פס"ד סולל בונה : שליטה וניהול הנם שני מונחים נפרדים ושיש לבדוק כ"א בנפרד ובמצטבר. • עמדת הנציבות (חוזר מ"ה 4/2002) קווים מנחים לקביעת שליטה וניהול: • שליטה וניהול יחשבו כמטבע לשון אחד ומשתלב. • מדוע מתעלמים מסולל בונה? • פסק דין מיושן לטעמם. • אינו מהווה הלכה מחייבת. • השאלה שנבחנה אינה ביחס להוראות הפקודה אלא לגביי חוקי עידוד.

 5. פרשת ניאגו • ניתוח פסק הדין - התאגדות בחו"ל כעסקה מלאכותית • קביעה מחודשת כי שליטה וניהול הינם שני מבחנים מצטברים • מודל השליטה הפורמאלית • ניתוח בשאלת זהות המנהלים האמיתיים

 6. שליטה וניהול על עסקיו • טענה - המונח שליטה על עסקיו משמעו פעילות עסקית בדומה להכנסות מעסק לפי סעיף 2(1). • עמדת הנציבות - עסקיו משמעו כל פעילות להשגת רווח.

 7. חוזר מ"ה 4/2002: חוזר זה אינו מחייב, אלא כמעין הנחיה פנימית של רשות המס, שמטרתה אולי גם להראות לנישום את דעות הרשויות. היכן מתקיימות החלטות דירקטוריון ואולם לא רק ההחלטה: • יש לבדוק היכן נבדקו כל האלטרנטיבות של ההחלטה- כאשר החברה רוצה לבצע החלטה יש בדיקת אלטרנטיבות. • היכן בוצעו עבודות ההכנה לקראת קבלת ההחלטה • היכן התייעצו עם הגורמים המקצועיים היכן לקבל את ההחלטה. • היכן התגבשה ההחלטה הסופית. • יש לשים לב אם ההחלטה היא בעלת היקף כספי משמעותי- במשמעות של חיפוש מקום ביצוע החלטה חשובה. • פעולות ברמה אסטרטגית. • זיהוי הגורם המוסמך השולט והמנהל בפועל.

 8. החלטות עסקיות בהיקף כספי מהותי • החלטות עסקיות בהיקף כספי מהותי חוזר מס הכנסה שם דגש מיוחד על מקום קבלת ההחלטות הבאות: (א) החלטות בדבר מימון הפעילות השוטפת; (ב) החלטות בדבר מימון עסקה ספציפית ובפרט כאשר נדרשת החלטה בדבר ערבויות; (ג) השקעות מהותיות; (ד) השקעות במגזרי פעילות חדשים.

 9. אינדיקציות נוספות • העברות כספים • היכן מצויים ספרי העסק, הנה"ח • מקום ההתקשרות עם ספקים. • מקום קבלת השירותים. • משרדי החברה • יועצים משפטיים, רו"ח • ביקורת על עמדת רשות המסים – פס"ד בז'ה, פס"ד סולל בונה, פס"ד ניאגו ופס"ד גבריאלה שלו (מחוזי)

 10. תושבות חבר בני אדם באמנת מודל OECD • סעיף 4: מקום מושב לצרכים פיסקליים 1. לענייני אמנה זו, "תושב מדינה מתקשרת" - כל אדם אשר לפי דיני אותה מדינה הוא חב מס בה מכוח מושבו, מקום מגוריו, מקום ניהול עסקיו או כל מבחן אחר כיוצא באלה. "אך לא ייחשב אדם כתושב מדינה מתקשרת רק משום שצמחה לו הכנסה ממקורות במדינה זו..." 2. מקום שאדם, להוציא יחיד, הוא תושב שתי המדינות המתקשרות, מכוח הוראות ס"ק 1 רואים אותו כתושב המדינה שבה נמצא מקום הניהול הממשי וקביעת המדיניות של עסקיו."

 11. תודה עו"ד נדב שגיא (רו"ח) טל': 077-6467030 פקס': 077-6467031 Nadav@sagilaw.com