Download
t mop 3 1 4 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÁMOP 3.1.4 PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÁMOP 3.1.4

TÁMOP 3.1.4

96 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

TÁMOP 3.1.4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TÁMOP 3.1.4

 2. Célok • A munkaerőpiac igényeknek való megfelelés • Az egész életen át tartó tanulás megalapozása • A kompetencia alapú oktatás elterjesztése • Komplex módon segíti a minőségi oktatás elterjesztését. • infrastrukturális fejlesztések - NYDOP • szakmai fejlesztések - TÁMOP

 3. Pályázók • A Kt.3.§ (2) közoktatási intézményfenntartók • önkormányzatok • önkormányzati társulások • egyházak • non-profit szervezetek • költségvetési szervek • Kt. 20.§(1) szerinti alábbi nevelési-oktatási intézményeik vonatkozásában a) óvoda; b) általános iskola; c) szakiskola; d) gimnázium, szakközépiskola e) alapfokú művészetoktatási intézmény f) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény; g) diákotthon és kollégium valamint h) a Kt. 33. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény – de!!!

 4. Pályázó • Fenntartó nyújtja be • Feladatellátási helyek vonatkozásában • Komplex fejlesztési cél érdekében • legfeljebb 5 feladatellátási hely • felmenő, vagy átvezetési kapcsolat • ROP kedvezményezettek • kötelező a tartalmi fejlesztés

 5. Projektek • 5-7 millió Ft • óvoda • többcélú intézmények óvodai feladatellátási helye • 5-15 millió Ft • nevelési-oktatási intézmények 8 tanulócsoportig • többcélú intézmények egyéb feladatellátási helye 8 tanulócsoportig • diákotthon, kollégium • 15-25 millió Ft • nevelési-oktatási intézmények 9 tanulócsoporttól • többcélú intézmények egyéb feladatellátási helye 9 tanulócsoporttól • 1020 feladatellátási hely (6 régió)

 6. Projekt KOMPLEX HELYZETELEMZÉS szakértő TEVÉKENYSÉGEK BESZERZÉSEK kötelező választható SZOLGÁLTATÓI KOSÁR

 7. Kötelező tevékenységek • A kompetencia alapú oktatás implementációja • A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása • Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása

 8. A kompetencia alapú oktatás implementációja • A Nat szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja. • a „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen • teljes tanórai lefedettség (A) – egy tanulócsoport • a „Matematika” kulcskompetencia területen • teljes tanórai lefedettség (A) – egy tanulócsoport • egy választott kulcskompetencia területen • tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban • a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább 5-10-15%-a mértékéig, 3 év alatt • műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása • : legalább egy műveltségterületen • komplex óvodai program, programcsomag • : legalább egy csoportban • kollégiumok esetén • szociális életviteli és életpálya építési program, programcsomag

 9. A kompetencia alapú oktatás implementációja • Az oktatási programok, újszerű tanulásszervezési technikák alkalmazását segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása (kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, múzeumpedagógia, stb.). • Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként • Legalább egy témahét megszervezése tanévenként • Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése tanévenként

 10. A kompetencia alapú oktatás implementációja • Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése. A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy a programban érintett tanórák 25%-a IKT-eszközzel támogatott tanóraként valósuljon meg.

 11. A kompetencia alapú oktatás implementációja • A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése fentiek intézményi implementációjára, megvalósítására, szaktanácsadói támogatás igénybevétele. • Kötelező képzések • Menedzsmentképzés a vezetők számára (2x30 óra; általános projektvezetési tréning, oktatásszervezési módszertani tréning) • Az újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását segítő általános pedagógiai módszertani képzések (2x30 óra; projektpedagógia, tömbösített oktatás és műveltségterületi integrált oktatás, valamint egy választott képzés a szolgáltatói kosárban felsorolt tematikán belül) • A kompetencia alapú oktatási programok, programcsomagok, az óvodai programcsomag komplex alkalmazását támogató módszertani képzés • Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés • Kötelező tanácsadói szolgáltatások • Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés, intézményi fejlesztési folyamat) • IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó • Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó (pedagógiai módszertan) • IKT fejlesztési mentor-szaktanácsadó (pedagógiai módszertan)

 12. A kompetencia alapú oktatás implementációja • A kompetencia alapú oktatás eredményes bevezetéséhez és alkalmazásához szükséges tanulói és tanári taneszközök beszerzése, valamint az óvodai program moduláris nevelési eszközeinek beszerzése.

 13. A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása • A hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók és a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók többségi óvodákban, iskolákban való integrálását elősegítő programok intézményi alkalmazása, az elsajátítottak intézményi adaptációjának megvalósítása. • A lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, egyéni tanulási utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítása. • Azokon a feladatellátási helyeken, ahol a hátrányos helyzetű tanulók létszáma meghaladja a 40%-ot, illetve a települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv alapján beavatkozás szükséges, ott a tanulók integrációját elősegítő célzott fejlesztési programot kell megvalósítani.

 14. A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása • A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése ezen feladatok megvalósítására, illetve szaktanácsadói támogatás igénybevétele. • "Hatékony együttnevelés az iskolában” tantestületi IPR képzés • 40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett • IPR-hez kapcsolódó tantestületi módszertani képzés • 40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett • SNI-tanulók együttnevelésre felkészítő tréning • érintettség esetén • esélyegyenlőségi folyamat-szaktanácsadó • 40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett • IPR-módszertani mentor-szaktanácsadó • 40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett

 15. Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása • A projekt indításakor a pályázónak az egész tantestületre kiterjedő projektindító napot kell tartania, amely lehetőséget biztosít minden pedagógus számára (függetlenül attól, hogy a pedagógus közvetlenül részt vesz-e a projekt megvalósításában) a pályázati innováció céljainak és eszközrendszerének, szakmai tevékenységeinek megismerésére, áttekintésére. • Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében, a feladatellátási hely sajátosságainak megfelelő, a tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, már kifejlesztett, kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja ("jó gyakorlatok átvétele"). • Az intézmény (feladatellátási hely) saját innovációjának megvalósítása. • Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása. • Az intézmények pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival.

 16. Választható tevékenységek • További az intézményi innovációt segítő „ jó gyakorlatok” átvétele • További pedagógus továbbképzések elvégzése • Továbbképzésen levők helyettesítési díjának megtérítése • További innovációt segítő szolgáltatások tervezése • Helyi innováció tervezése • Helyi társadalom szereplőivel közös programok szervezése • Mérési értékelési felkészítés a nevelőtestület 1-2 tagjának • A kompetencia alapú oktatáshoz szoftverek beszerzése

 17. Megvalósítás feltételeiHelyzetelemzés • Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés • Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv • Komplex intézményi helyzetelemzés • IKT helyzetelemzés • A fejlesztési program kialakítása komplex szaktanácsadó igénybe vételével • A helyzetelemzéshez és a szakmai projektterv elkészítéséhez külső komplex szaktanácsadót kell igénybe venni • A komplex szaktanácsadót a pályázó az országos listáról választja • A komplex szaktanácsadót a régió hálózatkoordinációs központja értékeli • A komplex intézményi szaktanácsadó véleményét és egyetértő nyilatkozatát a pályázathoz csatolni kell.

 18. Megvalósítás feltételeiEgyéb feltételek • Az igénybe vehető szolgáltatásokat a szolgáltató kosár tartalmazza • A tevékenységeket a szakmai feladatterv-sablon segítségével kell tervezni • A szakmai feladattervhez kapcsolódni kell a részletes költségvetésnek • A pályázó a feladatellátási helyekkel szakmai együttműködési megállapodást köt. • A projekt időtartama a 2009/2010-es tanévet magába foglalja. • A projektbe bevont minimális tanulócsoport és pedagógus • óvoda: 1-2 csoport 1-4 pedagógus • 8 vagy kevesebb tanulócsoport: 4-6 tanulócsoport 4-6 pedagógus • 8-nál több tanulócsoport: 6-10 tanulócsoport 6-0 pedagógus • kollégium: 1-3 csoport, 3-6 pedagógus

 19. Megvalósítás feltételeiEgyéb feltételek • Szaktanácsadók igénybevétele • Továbbképzési szolgáltatások igénybe vétele • Taneszköz vásárlás • TÁMOP 3.2.2 kedvezményezettjei a megvalósítás során szakmai támogatást ingyenes szolgáltatást nyújtanak • A pályázat megvalósításában közreműködő pedagógusok többletmunkája • A pályázó megvalósító pedagógusok számára hordozható számítógépet szerezhet be

 20. Elszámolható költségek • Szakmai tevékenységek – legalább 70% • Előkészítés költségei – legfeljebb 4% • komplex helyzetelemzés • IKT helyzetelemzés • Szakmai tevékenység • Szolgáltatói kosár szolgáltatásai • Szakmai eszközök beszerzése • Helyettesítési díj • …

 21. Elszámolható költségek • Projektmenedzsment költségek – legfeljebb 12% • Egyéb szolgáltatások – legfeljebb 3% • Egyéb projekt költségek: – legfeljebb 4% • Tartalék – legfeljebb 1% • ERFA jellegű költségek – legfeljebb 10% • nyomtató • hordozható számítógép • kis értékű tárgyi eszközök

 22. Szolgáltatói kosárKépzések • menedzsment képzés • projekt és változásmenedzsment • új oktatásszervezés • kompetenciafejlesztő programcsomagok alkalmazása • SZÉSZA 1-4 • SZÉSZA 5-8 • MATLOG 1-4 • … • általános pedagógiai módszertan • oktatásszervezési eljárások lehetőségei • módszertani eljárások lehetőségei

 23. Szolgáltatói kosárKépzések • IPR • hatékony együttnevelés • IPR módszertan • SNI integráció • IKT alapozó • IKT módszertan • SDT • kezdő • haladó • interaktív tábla • Mérés értékelés • Egyéb akkreditált képzés

 24. Szolgáltatói kosárInnovációs tevékenység támogatása • projektindító szakmai nap • jó gyakorlatok átvétele • pedagógiai dokumentumok átalakítása • kompetenciafejlesztő programcsomagok adaptációja • oktatásszervezési és módszertani eljárások adaptációja • helyi innovációk megvalósítása

 25. Szolgáltatói kosárTanácsadók • esélyegyenlőségi tanácsadó • komplex helyzetelemzési tanácsadó • IKT helyzetelemzési tanácsadó • folyamat tanácsadó • IKT folyamat tanácsadó • kompetencia területi mentor (szésza, matlog, ikt, iny, szoc, épép, …) • IKT módszertani mentor • IPR módszertani mentor • SNI módszertani mentor

 26. Szolgáltatói kosárBeszerzések • programcsomagok • tanulói eszközcsomagok • tanári segédanyagok • segédeszközök

 27. Köszönjük a figyelmet! • Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu • komplex helyzetelemzési tanácsadó • 30/400-3098, bedof@enternet.hu • Dr. Bertók Sándor www.zalai-oktatas.hu • komplex helyzetelemzési tanácsadó • 30/235-0816, kotreb@freemail.hu • Kern Zoltán www.zalai-oktatas.hu • IKT helyzetelemzési tanácsadó • 30/339-2530, kernzoltan56@t-online.hu